دوره و شماره: دوره 2، شماره 2، فروردین 1384 
نشانه های جسمی ، روحی واجتماعی ناشی از استرس در کادر پرستاری ومامایی شاغل در مراکز آموزشی درمانی وابسته به دانشکده علوم پزشکی جهرم 1383

10.29252/jmj.2.2.1

سکینه شهسواری اصفهانی؛ لیلا مصلی نژاد؛ سعید سبحانیان؛ بنفشه تهرانی نشاط؛ محسن فاصله


بررسی رابطه عفونت استرپتوکوکی و عیار آنتی استرپتولیزین (ASO)باپسوریازیس قطره ای

صفحه 1-5

10.29252/jmj.2.2.2

رحمت اله سلمانپور؛ شاهین آقائی


حساسیت و ویژگی آزمون اوره آز سریع در تشخیص عفونت های هلیکوباکتر پیلوری

صفحه 6-11

10.29252/jmj.2.2.3

رضا قوطاسلو؛ بهرام کاظمی؛ فرانسیس مگرو؛ حسین الیاسی؛ احد زرگری زاده؛ محمد رخشان؛ حسین گودرزی


تعیین مقادیر رفرنس برای ماکزیموم تهویه ارادی در میان دانشجویان دانشکده پزشکی جهرم

صفحه 12-18

10.29252/jmj.2.2.4

پروین زارعیان؛ فرزانه کتابچی؛ افروز کارگر فرد


بررسی غم پس از زایمان در زنان مراجعه کننده به درمانگاههای زنان و زایمان شیرازدر سال1382

صفحه 19-26

10.29252/jmj.2.2.5

لیلی مصلی نژاد؛ شهربانو جهانمیری؛ حمید اشکانی


اثرات متابولیک تعویض خون درنوزادان

صفحه 27-34

10.29252/jmj.2.2.6

فاطمه امام قریشی؛ احمد مدنی


سقط جنین به منظور نجات جان مادر

صفحه 34-41

10.29252/jmj.2.2.7

محمد حسین مدبر


بررسی میزان شیوع هیدروسفالی درشیرخواران مبتلا به میلومننگوسل زیر یکسال

صفحه 42-48

10.29252/jmj.2.2.8

مسلم شاکری؛ محمد اصغری؛ ایرج لطفی نیا