بررسی رابطه عفونت استرپتوکوکی و عیار آنتی استرپتولیزین (ASO)باپسوریازیس قطره ای

نویسندگان

وزارت بهداشت درمان وآموزش پزشکی

چکیده

پسوریازیس قطره ای به اشکال ضایعات گرد یا بیضی شکل و قرمز رنگ با پوسته های خاکستری یا نقره ای ، با قطر چند میلی متر تا یک سانتی متر و  بصورت پراکنده و منتشر روی تنه و اندامها و گاهی روی صورت ، گوشها ، سر وبندرت در کف دست و پا دیده می شود .  بیماری بیشتردر اطفال و بالغین جوان دیده می شود . به نظر می رسد  یک کانون عفونی مثل فارنژیت استرپتوکوکی در ایجاد آ‎ن نقش داشته باشد .

مواد وروش تحقیق:

 در این مطالعه مقطعی ـ تحلیلی طی مدت زمان 2 سال ،22 بیمار مبتلا انتخاب شدند ، از تمام بیماران بیوپسی به عمل آمد و عیار آنتی استرپتولیزین (Antistreptolysin o )قبل از  هر نوع درمانی  اندازه گیری شد. در17بیمار کشت گلو انجام گردید و در تمام بیماران سابقه عفونت های تنفسی فوقانی  سئوال شد . طول مدت بیماری ، سن و جنس آنها نیز ثبت شد ونتایج حاصله استخراج گردید. ضمناً 12 نفر سالم به عنوان گروه  شاهد به طور تصادفی انتخاب و عیار آنتی استرپتولیزین و کشت گلو  در آنها  انجام شد .

یافته ها:

14 بیمار از 22 بیمار (63/63%) عیار آنتی استرپتولیزین مساوی و یا بالای 250 واحد TODD داشتند . 11 بیمار (50%) سابقه عفونت دستگاه تنفسی فوقانی را تا 2 هفته قبل از بیماری داشتند.  در تمام افراد گروه شاهد کشت گلو منفی و بجز در یک نفر که عیار آنتی استرپتولیزین مساوی 200 داشت بقیه زیر این رقم گزارش شد (05/0P<).

نتیجه گیری :

بنابراین می توان نتیجه گرفت که عفونتهای استرپتوکوکی نقش موثری در اتیولوژی ضایعات داشته باشند . لازم است در بیماران ارزیابی از نظر عفونتهای استرپتوکوکی مثل کشت گلو و عیار آنتی استرپتولیزین به عمل آید و بیماران تحت درمان با آنتی بیوتیک مناسب قرار گیرند  .

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Evaluation of the Relationship Sterptococcal infections and A.S.O

نویسندگان [English]

  • Rahmat al Salmanpour
  • SHahin Aghaei

چکیده [English]

Intruduction: Guttate psoriasis is a disease characterized by round to oval shaped lesions with silvery or gray scales on an erythematous base and several millimeters to one centimeter in diameter . Its lesions are generalized , discrete and distributed predominantly on the trunk and proximal extremities and occasionally on face , ears , scalp and rarely on palms and soles.

The disease is predominantly seen in children and young adults. It seems that focal streptococcal infections have an effective role in the development of disease .This study was performed in order to determine the relationship of streptococcal infections and A.S.O titer prior to treatment .In 17 patients, throat culture was done and in all of patients the history of upper respiratory tract infection was questioned period. of illness, sex and age of the patients were recorded and the data were analyzed .


Method: During 2 years, we selected 22 patients with guttate psoriasis. All of them were biopsies and A.S.O titre prior to treatment .In 17 patients, throat culture was done and in all of patients the history of upper respiratory tract infection was questioned .Period of illness, sex and age of the patients were recorderd and the data were analyzed .


Results: Fourteen out of 22 cases (63.63%) had an A.S.O titer equal to grater than 250 TODD units prior to treatment .Eleven cases (50%) had a history of upper respiratory tract infection two weeks before illness.


Conclusion: It seems that streptococcal infections play an effective role in the development of disease. It is necessary that throat culture and A.S.O titer   be checked in these patients and   suitable antibiotics was prescribed

کلیدواژه‌ها [English]

  • streptococcal infections
  • A.S.O titer
  • guttate psoriasis
1-Camp RDR: Psoriasis .In : Champion RH, Burton JL , Ebling FJG: Textbook of Dermatology. 5 th ed . London : Blackwell Science; 1998: 1598-99. 2-Ingram JT. The significance and management of psoriasis . Br Med J: 1954 ; 823-8. 3-Tervaert WCC, Esseveld H. A study of the incidence of hemolytic streptococci in the throat in patients with psoriasis vulgaris. with reference to their role in the pathogenesis of this disease . Dermatologica :1970 ; 140:282-90. 4-Whyte HJ, Baugham RD. Acute guttate psoriasis and streptococcal infection . Arch Dermatol 1964 89: 350-6. 5-Rosenberg EN, Noah PW, Zanolli MD et al. Use of rifampin with penicillin and erythromycin in the treatment of psoriasis. J Am Acad Dermatol :1986; 14: 761-4. 6-Michelson EH. Unusual in psoriasis . Arch Dermatol: 1985; l 78:9-13. 7-Wannameker LW. Differences between streptococcal infections of the throat and of the skin . N Engl J M :1970; 7:78-5. 8-Janes R, Chalmers G, Ive F A. Is acute guttate psoriasis with renal disease a rarity? Arch Dermatol: 1982 ; 118:141. 9-Nusbaum B P, Edwards E K , Horwitz S N . Psoriasis therapy. Arch Dermatol : 1983 ; 119: 117-121. 10-Anderson T F, Voorhees J. Metabolic aspects of psoriasis. Post graduate Med :1980 ; 67:135-149. 11-White HJ, Banghman RD. Acute guttate psoriasis and streptococcal infection. Arch Dermatol: 1964; 89:350-356. 12- Blok S, Vissers W, Van Duijnhoven M, et al. Aggravation of psoriasis by infections: a constitutional trait or a variable expression? Eur J Dermatol: 2004 ; 14(4): 259-261. 13- Koca R, Altinyazar HC, Numanoglu G, Unalacak M. Guttate psoriasis-like lesions following BCG vaccination. J Trop Peditar: 2004 ; 50(3): 178-9. 14- Sandhu K, Jain R, Kaur I, Kumar B. Role of Pityrosporum ovale in guttate psoriasis. J Dermatol: 2003 ; 30(3):252-4. 15- Gudjonsson JE, Thorarinsson AM, Sigurgeirsson B, Kristinsson KG, Valdimarsson H. Streptococcal throat infections and exacerbation of chronic plaque psoriasis: a prospective study. Br J Dermatol: 2003 ;149(3): 530-4.