نیازسنجی مهارت های زندگی در دختران پایه سوم دبیرستان های دولتی شهرستان جهرم از دیدگاه دانش آموزان، والدین و دبیران در سال 89-1388

نویسندگان

وزارت بهداشت درمان وآموزش پزشکی

چکیده

شدند. ابزار تحقیق، سه پرسش نامه محقق ساخته با کسب اعتبار و روایی بود که طی آن ها از نمونه های آماری خواسته می شد ده مهارت زندگی را اولویت بندی کنند.

یافته ها: اولویت بندی ده مهارت زندگی از دیدگاه افراد مورد بررسی به ترتیب عبارت بود از: خودآگاهی، تصمیم گیری، ارتباط موثربا دیگران، تفکر خلاق، همدلی، روابط میان فردی، مقابله با استرس، حل مسئله، تفکرانتقادی، و کنار آمدن با هیجانات. از بین120 دانش آموز دختر دبیرستانی پایه سوم 7/56 درصد درطول دوران متوسطه آموزشی دررابطه با   مهارت ها ی زندگی ندیده بودند.

بحث و نتیجه گیری: اولویت بندی مهارت های زندگی از دیدگاه سه گروه  دانش آموزان پایه سوم ، والدین و دبیران متفاوت بود. مهارت های خودآگاهی، ارتباط با دیگران و تصمیم گیری به عنوان سه اولویت اول شناخته شدند. بیش از نیمی از دانش آموزان در طول دوره متوسطه، در زمینه مهارت ها آموزش ندیده بودند. 

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Life skills need assessment in female high school students in Jahrom from the viewpoints of students, parents and teachers (2009-10)

نویسندگان [English]

  • Mahnaz Solhi
  • Maryam Sahrayyan
  • Hamid Haghani
  • Shiva Beagizadeh

چکیده [English]

Introduction:

To have a successful life, functional life skills are essential.  However, in educational systems, there is not enough time for the realization of all the needs. One of the most fundamental goals of needs assessment activities is to identify the needs and goals and their importance for practical applications. The main purpose of this study was to determine the priorities of life skills for high school girls in the third grade, to design more desirable educational programs for them.

Methods:

In a descriptive study on the third grade students, teachers, advisors and parents, 200 subjects were selected through cluster sampling. The research instrument included three valid and reliable questionnaires in which there were 10 questions on the priorities of life skills.

Results:

Overall, life skill priorities from the viewpoint of all the subjects include self-awareness, decision making, effective communication, creative thinking, empathy, interpersonal relationship, coping with stress, problem solving, critical thinking, and coping with emotions. Of the 120 high school female students 7.56%, had not undergone any education on life skills.

Conclusion:

The priorities of life skills from the viewpoint of the three groups of third grade students, parents and teachers were different. More than half of the students (7.56%) had no education on the skills. Self- awareness, effective communication with others and decision making were identified as the first three priorities.

کلیدواژه‌ها [English]

  • life skills
  • need assessment
  • Priority Selection
  • High School Student