تأثیر عصاره هیدروالکلی پنیر نخل بر میزان غلظت سرمی هورمون های تستوسترون، استرادیول و گنادوتروپین ها در رت نر

نویسندگان

1 وزارت بهداشت درمان وآموزش پزشکی

2 دانشگاه آزاد اسلامی

چکیده

مقدمه:

ناباروری یکی از مشکلات جامعه انسانی می باشد. در طب سنتی از گیاهان دارویی برای درمان ناباروری استفاده می شود. یکی از گیاهانی که از میوه و قسمت های مختلف آن استفاده می شود نخل یا خرما می باشد. هدف از این مطالعه بررسی اثر عصاره پنیر نخل بر میزان غلظت سرمی هورمون های تستوسترون، استرادیول و گنادوتروپین ها در رت نر می باشد.

روش کار:

در این مطالعه حیوانات مورد استفاده ۹6  عدد رت نر بالغ  سالم از نژاد ویستار در محدوده وزنی 300 ـ 280 گرم و با سن 5/2 تا 3 ماهگی بود. موش ها به طور تصادفی به هشت گروه 12 تایی تقسیم شدند. گروه کنترل آب و غذای استاندارد و گروه شاهد دو میلی لیتر آب مقطر و گروههای تجربی به ترتیب دوزهای 250،200،150،100،50،25 میلی گرم بر کیلوگرم پودر پنیر نخل به مدت 28 روز به صورت خوراکی دریافت کردند. از تمام گروهها خونگیری انجام شد. هورمونها به روش رادیوایمونواسی (RIA) اندازه گیری شدند. نتایج با استفاده از نرم افزار SPSS و آنالیز واریانس یکطرفه مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.

یافته ها:

نتایج حاصل از مطالعه حاضر نشان داد که سطح سرمی هورمون تستوسترون در گروههای دریافت کننده عصاره هیدروالکلی پنیر نخل نسبت به گروه کنترل و شاهد کاهش معنی دار یافته است (P<0.05) ، همچنین سطح سرمی هورمون استرادیول در گروههای دریافت کننده عصاره هیدروالکلی پنیر نخل در دوزهای بالا نسبت به گروه کنترل و  شاهد کاهش معنی داری یافته است  (0.05 P<).  سطح سرمی هورمونهای گنادوتروپین (LH, FSH ) در گروههای تجربی نسبت به گروه کنترل و شاهد تغییر معنی داری پیدا نکرده است.

بحث و نتیجه گیری:

نتایج نشان داد که عصاره هیدروالکلی پنیر نخل احتمالاً به علت داشتن فیتواسترولها از طریق کاهش کلسترول و اثر آنتی آندروژنی باعث کاهش تستوسترون و استرادیول می شود اما اثری بر گنادوتروپین ها ندارد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Title: Effect of hydroalcoholic palm meristem extract on serum hormone testosterone, estradiol and gonadotropin in male rat

نویسندگان [English]

  • Hojatollah Karimi jashni 1
  • fatemeh Dkhanchy 2
  • Farhang hooshmand 1

1

2

چکیده [English]

Introduction: Infertility is one of the problems in human society. In traditional medicine ,  medicinal plants  are used for infertility treatment. One of the plants that different parts of it are used is palm. This study investigated the effect of palm meristem extract on serum level testosterone,estradiol and gonadotropin hormones in the male rat.

Materials and methods:

 In this study, we used 96 adult male westar rats, weight range  300 -280 g and age 2 / 5 to 3 months. The rats were randomly divided into eight groups . Control group received standard food and water and experimental groups received respectively 25,50,100,150,200,250 mg doses of palm meristem orally for 28 days. Blood samples were obtained from all groups. Hormones were measured by RIA . The results were analysed by using SPSS software and one-way analysis - test .

Results:
The results showed that serum level of testosterone in the experimental groups receiving the palm meristem extract, compared to the control and shame groups decreased significantly (P <0.05), the hormone level of estradiol in the experimental groups receiving the high doses of palm meristem extract, compared to the control and shame groups decreased significantly (P <0.05). Serum level of gonadotropin hormones (LH,FSH ) in experimental groups compared to the control group is not significant.

Conclusion:
The results showed that the palm meristem extract fetoestrol, probably due to reducing cholesterol and its anti-androgen effect,  is reducing the testosterone and estradiol hormones but has no effect on gonadotropin.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • palm meristem
  • testosterone- estradiol
  • Gonadotropin