اثر هندوانه ابوجهل بر گلوکز خون در خرگوش های دیابتی

نویسندگان

وزارت بهداشت درمان وآموزش پزشکی

چکیده

مقدمه: دیابت یکی از شایع ترین بیماری های قرن حاضر است. برای درمان این بیماری علاوه بر راه‌کارهای رژیمی و دارویی، در طب سنتی از گیاهان نیز استفاده می‌شود. مطالعه حاضر با هدف تعیین اثر عصاره های پولپ و دانه میوه هندوانه ابوجهل بر سطح گلوکز خون در خرگوش های دیابتی طراحی و اجرا شد. روش کار: این مطالعه تجربی روی 36 سر از خرگوش های نر سفید نیوزلندی انجام شد. برای تعیین میزان اثر هندوانه ابوجهل روی سطح گلوکز از عصاره‌های پولپ و دانه این گیاه با دوز 100 میلی‌گرم به ازای کیلوگرم وزن بدن استفاده شد. قند خون با استفاده از کیت آنزیماتیک با دستگاهElan Auto Analyzer اندازه‌گیری و داده‌های بدست آمده با کمک نرم افزار SPSS تحلیل شدند. یافته‌ها: در این مطالعه، میانگین قند خون ناشتا تمامی خرگوش‌های دریافت‌کننده هندوانه ابوجهل نسبت به گروه کنترل دیابتی به طور معناداری کاهش پیدا کرد. نتیجه‌گیری: نتایج مطالعه حاضر نشان داد که عصاره پولپ و دانه گیاه هندوانه ابوجهل میتواند سطح گلوکز سرم را در خرگوش‌های دیابتی کاهش دهد. اما توصیه میشود برای یافتن دوز مناسب و بی خطر و همچنین بررسی عوارض جانبی احتمالی، مطالعه گسترده‌تری انجام شود.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The effect of citrulluscolocynthis on blood glucose profile level in diabetic rabbits

نویسندگان [English]

  • Nazanin Dashti
  • Marzeyeh Zamani
  • Reza Mahdavi
  • Ali reza Ostad Rahimi

چکیده [English]

Introduction: Diabetes is one of the most common diseases in this century. To cure this illness, herbal plants as well as medicine and diet therapy are used. This study is designed to determine the effect of citrullus colocynthis fruit pulp and seed on blood glucose in diabetic rabbits. Material and Methods: This experimental study was conducted on 36 white male New Zealand rabbits in animal laboratory of Tabriz University of Medical Sciences in 2006.To determine the effect of citrullus colocynthis fruit on blood glucose, we used the pulp and seed extracts of citrullus colocynthis. Blood glucose was measured using enzymatic kit via Elan Auto Analyzer. The results were analyzed in SPSS software. Results: 100 mg/kg B.W of the pulp and seed extracts of citrullus colocythis significantly decreased blood glucose as compared to the diabetic control group. Conclusion: The results suggest that citrullus colocythis extract can probably decrease the blood glucose in diabetic rabbits, but further studies are necessary for finding the probable side-effects and also its appropriate and safe dose

کلیدواژه‌ها [English]

  • Glucose
  • Blood
  • Diabetes Mellitus
  • New Zealand Rabbits