بررسی اثر عصاره خارخاسک بر اسپرماتوژنز رت

نویسندگان

1 وزارت بهداشت درمان وآموزش پزشکی

2 دانشگاه آزاد اسلامی جهرم

چکیده

مقدمه: بر اساس باور پیشینیان، گیاه خارخاسک علاوه بر دارا بودن خواص دارویی فراوان، عملکرد و میل جنسی در مردان را نیز افزایش می-دهد. از آن‌جایی که سودمندی داروهای گیاهی باید با ارزیابیهای آزمایشگاهی و بالینی مختلف اثبات شود، پژوهش حاضر با هدف بررسی اثر عصاره هیدروالکلی این گیاه بر اسپرماتوسیت‌های اولیه در رتها انجام شد. روش کار: در این مطالعه تجربی از ٣۵ سر رت نر بالغ از نژاد ویستار، با وزن متوسط ١۰±١8۰ گرم و سن 2-3 ماه استفاده شد. رت‌ها به طور تصادفی به پنج گروه هفت‌تایی شامل گروه کنترل، گروه شاهد (دریافت ۵/٢ میلی لیتر نرمال سالین) و گروه‌های تجربی 1 و 2 و ٣ (دریافت به ترتیب دوزهای ۵/٢، 5 و 10 میلی‌گرم بر کیلوگرم وزن بدن عصاره خارخاسک به روش خوراکی، به صورت روزانه و به مدت هشت هفته) تقسیم شدند. یک روز پس از آخرین درمان، با کشتن رت ها، بیضه آن ها خارج و پس از ثبوت بافتی، از آنان مقاطع تهیه و با کمک میکروسکوپ نوری بررسی شدند. داده‌های بدست آمده با استفاده از آزمون آنالیز واریانس یکطرفه تحلیل شدند. یافته‌ها: نتایج نشان داد که میانگین تعداد اسپرماتوسیت های اولیه در گروه تجربی 3 در مقایسه با گروه کنترل افزایش معناداری پیدا کرده است (01/0P<). اما عصاره خارخاسک بر میانگین تعداد اسپرماتوسیت های اولیه در گروه‌های تجربی 1 و 2 اثری نداشته است. نتیجه‌گیری: نتایج نشان می‌دهد که عصاره خارخاسک با تاثیر بر اسپرماتوسیت‌های بیضه می تواند به عنوان تعدیل کننده فعالیت های دستگاه تولید مثل جنس نر عمل کند و احتمالاً در درمان ناباروری های مردانه نیز موثر باشد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The effect of the Tribulus terrestris extract on spermatogenesis in the rat

نویسندگان [English]

  • Hojat Karimi Jashni 1
  • Samira Malekzadeh Shiravani 2
  • Farhang Hoshmand 1

1

2

چکیده [English]

Introduction: According to our antecedents, in addition to other pharmacological properties, Tribulus terrestris increases sexual functioning and libido in men. Due to the fact that the benefits of herbal drugs should be approved clinically in the laboratory, the present study aimed to investigate the effect of Tribulus terrestris extract on the primary spermatocyte in rat. Material and Methods: In this experimental study, thirty five mature male Wistar rats with average weight of 180 ± 10 g and age of 2-3 months were randomly divided into five groups of seven each. Group I served as a control and group II as a experiment group (normal saline, 2.5 ml) and groups III, IV and V were treated with three different doses of oral TT extract (2.5, 5 and 10 mg/kg body weight, respectively) once daily for 8 weeks. After the last treatment, the rats were sacrificed and their testis was removed, fixed and studied using light microscope. The data were analyzed using Anova. Results: The results of this study showed that the mean number of primary spermatocytes in the 3rd experimental group (10 mg/kg/body) increased significantly compared with the control group (P<0.01). But Tribulus terrestris extract had no effect on the mean number of primary spermatocytes in the other experimental groups. Conclusion: The above results showed that Tribulus terrestris can probably balance the functions of the male reproductive system and can be used in treatment of male infertility, while effecting the testis spermatocyte.

کلیدواژه‌ها [English]

  • The effect of the Tribulus terrestris extract on spermatogenesis in the rat