جداسازی و شناسایی آمیب‌های آزادزی (نگلریا و آکانتامبا) در منابع آب شیراز بر اساس ویژگی‌های مورفولوژی

نویسندگان

1 آزمایشگاه میکروبیولوژی، شرکت آب و فاضلاب شیراز، شیراز، ایران

2 گروه میکروب‌شناسی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی جهرم، جهرم، ایران

3 گروه میکروبیولوژی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد جهرم، جهرم، ایران

4 گروه زمین‌شناسی- آب‌شناسی، دانشگاه پیام نور، جهرم، ایران

چکیده

مقدمه: آمیب‌های آزادزی، آمیب‌های فرصت طلبی هستند که معمولاً به صورت آزاد در ﺷﺮاﻳﻂ محیطی مختلف از جمله آب‌های ﮔﺮم زﻣﻴﻦ و آب‌های ﮔﺮم آلوده و حتی در ﻟﻮﻟﻪﻫﺎی ﺷﺒﻜﻪ آب‌رﺳﺎنی زندگی می‌کنند. این آمیب‌ها هنگامی که به طور اتفاقی وارد بدن انسان یا حیوان می‌شوند، می‌توانند بیماری‌های خطرناکی ایجاد کنند. بنابراین شناسایی و تشخیص وجود آن‌ها در منابع آب با توجه به خطری که برای سلامتی انسان دارند ضروری به نظر می‌رسد. روش کار: در این مطالعه، پس از نمونه برداری از 70 حلقه چاه، 30 مخزن و 20 شبکه توزیع آب در شش ماه اول 1389، پارامترهای فیزیکی، شیمیایی و میکروبی آن‌ها اندازه‌گیری شد. سپس نمونه‌ها روی محیط آگار غیرمغذی کشت داده شدند و پس از رنگ‌آمیزی با گیمسا و استفاده از ویژگی‌های مورفولوژی، آمیب‌های رشدیافته شناسایی شدند. یافته‌ها: از 120 نمونه آب بررسی‌شده، نتیجه آزمایش42 نمونه (35 درصد) از نظر وجود آمیب‌های آزادزی مثبت بود. از 42 نمونه آلوده به آمیب،31 نمونه (81/73 درصد) به یک نوع آمیب و 11 نمونه (19/26 درصد) به دو نوع آمیب آلودگی داشتند و فراوانی گونه‌های آکانتامبا (39 مورد) نسبت به نگلریا (14 مورد) بیش‌تر بود. همچنین چاه‌ها از سایر منابع آلوده تر بودند (4/44 درصد). به علاوه با بررسی میکروسکوپی، چهار نوع آمیب پاتوژن (Naegleria fowleri، Acanthamoeba polyphaga، A.castellani وA.astronyxis ) شناسایی شدند. نتیجه‌گیری: نتایج نشان داد که منابع آب شیراز حاوی آمیب‌های آزادزی بیماری زا می‌باشند. بنابراین ضروری است با به‌کارگیری روش‌های جدید ضدعفونی و تصفیه منابع آب، از آلودگی احتمالی آن‌ها با این آمیب‌ها و عوامل عفونت‌زا جلوگیری نمود.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Isolation and identification of free living amoeba (Naegleria and Acanthamoeba) in Shiraz water resources by morphological criteria

نویسندگان [English]

  • Shekofeh Ghadar-ghadr 1
  • Kavous Solhjoo 2
  • Mohammadjavad Norouz-nejad 3
  • Reyhaneh Rohi 2
  • Samaneh Zia-Jahromi 4

1

2

3

4

چکیده [English]

Introduction: Free living amoebas are opportunistic pathogens that usually exist in different environmental conditions such as warm and polluted water, even in water supply networks and they could cause serious diseases in humans. So, due to their medical importance, identification of free living amoeba in water resources is necessary. Materials and Methods: Water samples were collected from 70 water wells, 30 water resources and 20 water supply networks in the first six months of 2010. Then, the samples were cultured on non-nutrient agar and the amoeba were collected and stained by Giemsa stain for morphological studies. Results: 42 out of 120 samples (35%) contained free living amoeba. Out of them, 31 samples (73.81%) were polluted with one amoeba and 11 (26.19%) with one amoeba. The frequency of Acanthamoeba species (39 cases) was higher than that of Neagleria (14 cases) and the wells were more polluted than others (44.40%). Based on morphological characteristics, four pathogenic ameba were identified (Naegleria fowleri, Acanthamoeba polyphaga, A.castellani and A.astronyxis). Conclusions: The results showed that water resources contained free living amoeba and some important and pathogenic species of these amoebas were identified by morphological characteristics. Thus, it is necessary to employ new methods for disinfection and filtration of water resources so that the infection with free living amoeba and infectious agents is prevented.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Amoeba
  • Acanthamoeba
  • Naegleria
  • water resources
  • Morphology