بررسی الگوی تغذیه، سطح فعالیت فیزیکی و وضعیت شاخص توده بدنی در زنان مبتلا به پوکی استخوان

نویسندگان

1 بخش تغذیه، دانشکده بهداشت و تغذیه، دانشگاه علوم پزشکی شیراز، شیراز، ایران

2 مرکز تحقیقات دانشجویی، دانشگاه علوم پزشکی شیراز، شیراز، ایران

چکیده

مقدمه: عوامل متعددی از قبیل تغذیه، شاخص توده بدنی(BMI) و فعالیت فیزیکی در بروز پوکی استخوان نقش دارند. این مطالعه با هدف تعیین الگوی تغذیه، سطح فعالیت فیزیکی و وضعیت شاخص توده بدنی زنان مبتلا به پوکی استخوان انجام گرفت. روش کار: این مطالعه روی 100 زن مبتلا به پوکی استخوان انجام شد. بیماران بر اساس شاخص توده بدنی و سطح فعالیت فیزیکی گروه‌بندی شدند. برای محاسبه دریافت روزانه مواد مغذی و انرژی، از پرسش‌نامه بسامد خوراک و یادآمد 24 ساعته استفاده شد. تحلیل پرسش‌نامه‌ها توسط نرم‌افزار DFP (Dorosty Food Processor) و تجزیه و تحلیل داده‌ها با کمک نرم‌افزار SPSS13 با استفاده از روش‌های آماری آزمون تی یک-نمونه‌ای و ضریب همبستگی اسپیرمن انجام گرفت. یافته‌ها: 5/50 درصد بیماران در گروه اضافه وزن و چاق و 89 درصد در گروه بدون فعالیت و کم‌فعالیت قرار داشتند. میانگین دریافت روی، منیزیم، مس در تمام گروه‌های سنی و میانگین دریافت کلسیم فقط در گروه سنی بالاتر از 51 سال، به طور معناداری کم‌تر از مقادیر مجاز توصیه-شده روزانه (RDA) بود (001/0>P)، ولی میانگین دریافت فسفر، آهن و ویتامین C در تمام گروه‌های سنی به طور معناداری بیش از RDA بود (001/0>P). نتیجه‌گیری: در این مطالعه، اضافه وزن و کم‌فعالیتی در مبتلایان به پوکی استخوان شایع بود. مصرف آن دسته از مواد مغذی که روی چگالی استخوان تأثیر مثبت می‌گذارد کم‌تر از میزان استاندارد بود.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Pattern of nutrition, physical activity level and body mass index (BMI) in women with osteoporosis

نویسندگان [English]

  • Afsaneh Ahmadi 1
  • Negar Zamani Nour 1
  • Samaneh Rahmdel 2
  • Najmeh Faraji 2
  • Raheleh Tavakoli Olyaee 2

1

2

چکیده [English]

Introduction: Several factors, such as nutrition, body mass index and physical activity, are involved in the incidence of osteoporosis. Thus, this study was conducted to determine the pattern of nutrition, physical activity level and body mass index in women with osteoporosis. Materials and Methods: 100 osteoporotic patients participated in this research. The patients were classified based on their body mass index and physical activity level. Daily intake of nutrients was evaluated using Food frequency questionnaire (FFQ) and 24 hour recall. Questionnaires and data were analyzed in DFP and SPSS.13 softwares using the sample t-test and Spearman-correlation. Results: According to the results, 50.5% of the patients were in the overweight and obese groups and 89% of them had low activity or were inactive. Average consumption of zinc, magnesium and copper in all age groups and average consumption of calcium in women older than 51 years was significantly less than the recommended dietary allowances (RDA)(P<0.001). However, the average consumption of phosphorus, iron, and vitamin C in all age groups was significantly higher than RDA (P<0.001). Conclusion: The result showed that obesity and low activity are common in osteoporotic patients. The intake of the nutrients with positive effects on the bone density is less than the standards recommended.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Nutritional Status
  • osteoporosis
  • Obesity
  • Physical activity