کلیدواژه‌ها = پرستار
ارزیابی علل تاخیر در تعیین تکلیف بیماران اورژانس از منظر پزشکان، پرستاران، کمک بهیاران و منشی ها در بخش اورژانس بیمارستان قائم مشهد

دوره 20، شماره 3، مهر 1401، صفحه 60-70

مسعود شهابیان؛ راضیه حسن قاسمی؛ ابوالفضل رجبی؛ سید مجید صدرزاده؛ بهرنگ رضوانی کاخکی؛ مهدی فروغیان


مقایسه اهمیت و اجرای خدمات آموزش به بیمار از دیدگاه پرستاران و بیماران

دوره 8، شماره 4، دی 1389، صفحه 49-55

10.29252/jmj.8.4.49

مرجان مردانی حموله؛ عزیز شهرکی واحد؛ مهین روزی طلب


بررسی ارتباط سلامت روانی و استرس شغلی در پرستاران

دوره 8، شماره 3، تیر 1389، صفحه 34-40

10.29252/jmj.8.3.34

عزیز شهرکی واحد؛ مرجان مردانی حموله؛ جواد سنچولی؛ سودابه حامدی شهرکی