کلیدواژه‌ها = آموزش
بررسی کمیت و کیفیت آموزش بالینی از دیدگاه دانشجویان پزشکی مقطع بالینی دانشگاه علوم پزشکی یاسوج

دوره 10، شماره 2، مهر 1391، صفحه 57-64

10.29252/jmj.10.2.57

بهمن شریفی؛ حمید رضا غفاریان شیرازی؛ محسن مومنی‌نژاد؛ فاطمه صنیعی؛ نذیر هاشمی؛ عباس جبارنژاد؛ محمد ملک‌زاده


اثر امتحان‌های کوچک بر نمره پایان دوره دانشجویان

دوره 10، شماره 4، تیر 1391، صفحه 43-48

10.29252/jmj.10.4.43

مرتضی پوراحمد؛ سارا فدایی؛ سید محمد کاظم تدین؛ حسن ضابطیان


تاثیر آموزش از طریق مدل اعتقاد سلامتی روی آگاهی و نگرش معلمین مرد در خصوص مشارکت در برنامه‌های تنظیم خانواده

دوره 9، شماره 3، تیر 1390، صفحه 48-53

10.29252/jmj.9.3.8

ابوذر محمودی؛ محمود کهن؛ فربد عبادی‌فرد آذر؛ مهناز صلحی؛ ابراهیم رحیمی


مقایسه اهمیت و اجرای خدمات آموزش به بیمار از دیدگاه پرستاران و بیماران

دوره 8، شماره 4، دی 1389، صفحه 49-55

10.29252/jmj.8.4.49

مرجان مردانی حموله؛ عزیز شهرکی واحد؛ مهین روزی طلب