تاثیر آموزش از طریق مدل اعتقاد سلامتی روی آگاهی و نگرش معلمین مرد در خصوص مشارکت در برنامه‌های تنظیم خانواده

نویسندگان

وزارت بهداشت درمان وآموزش پزشکی

چکیده

مقدمه: با توجه به رشد سریع جمعیت در جهان و آثار مخرب آن روی بخش‌های مختلف اجتماع و نقش کم‌‌رنگ مردان در برنامه‌های تنظیم خانواده، این پژوهش با هدف بررسی تاثیر آموزش از طریق مدل اعتقاد سلامتی روی آگاهی و نگرش معلمین مرد شهرستان مرودشت در خصوص مشارکت در برنامه‌های تنظیم خانواده انجام شد. روش کار: این پژوهش یک مطالعه نیمه‌تجربی از نوع قبل و بعد بود که در آن با شیوه نمونه گیری تصادفی خوشه‌ای تعداد 90 نفر از معلمین مرد شهرستان مرودشت انتخاب شدند. نمونه‌های انتخاب شده طی آزمون اولیه قبل از اجرای برنامه آموزشی و آزمون ثانویه بعد اجرای برنامه آموزشی، با استفاده از پرسش نامه‌ای منطبق با مدل اعتقاد سلامتی ارزشیابی شدند. روش آموزش ارائه جزوه آموزشی و جلسه پرسش و پاسخ بود. داده‌ها با استفاده از آزمون‌های t زوجی، مربع کای، ضریب همبستگی پیرسون و اسپیرمن تحلیل شدند. یافته‌ها: نتایج نشان داد که بین نمرات آگاهی و نگرش در قبل و بعد از آموزش اختلاف معنا‌دار آماری وجود دارد (001/0P<). همچنین ضریب همبستگی بین نمرات آگاهی و نگرش افراد با متغیر‌های زمینه‌ای سن، سن همسر، تعداد فرزند، شغل و سطح تحصیلات همسر نمونه ها نیز محاسبه شد. بحث و نتیجه‌گیری: آموزش با هدف افزایش مشارکت مردان در تنظیم خانواده می‌تواند باعث افزایش آگاهی و ارتقای نگرش افراد و بهداشت تنظیم خانواده شود. پیشنهاد می‌شود برنامه های مناسب آموزشی مختص مردان در این خصوص مد نظر قرار گیرد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The impact of education on the knowledge and attitude of male teachers about their practice of family planning: application of health belief model

نویسندگان [English]

  • Abozar Mahmoodi
  • Mahmood Kohan
  • Farideh Ebadifard Azar
  • Mahnaz Solhi
  • Ebrahim Rahimi

چکیده [English]

Introduction: Due to the population explosion and its detrimental effects on different parts of society and the fact that men do not play a significant role in family planning, this study was conducted aiming at investigating the effects of education through health Belief Model on the knowledge and attitude of male teachers in Marvedasht about family planning. Material and Methods: This is a quasi-experimental research. It was a kind of before and after intervention research. 90 male teachers were evaluated by a questionnaire including personal, attitudinal, and knowledge-estimating questions. The educational program was performed using pamphlets and question and answer meetings according to health belief model. The results were analyzed using t-tests, χ2, and Pearson and Spearman correlation. Results: The results of the t-tests between the scores of awareness and attitude before and after training the teachers under the study show that there was a statistically significant difference before and after the training program (P<0.001). Moreover, there was a correlation between awareness and attitude scores of the individuals as well as the variables of the individuals' age, their spouses' age, the number of children, job, and their spouses' level of education. Conclusion: Education can increase the knowledge and change in the attitudes of the individuals about family planning. Finally, it is suggested that the educational programs related to family planning which are specially designed for men be designed by the health authorities in our country.

کلیدواژه‌ها [English]

  • education
  • Health belief model
  • Knowledge
  • Attitude
  • Family planning