کلیدواژه‌ها = اشریشیاکلی
بار میکروبی بستنی‌های سنتی جمع‌آوری‌شده از اطراف شهر شیراز

دوره 13، شماره 4، دی 1394، صفحه 33-38

10.29252/jmj.13.4.33

علی قربانی رنجبری؛ محمد رضا یاریار؛ حسین کارگرجهرمی؛ نوید کلانی


مولکولار اپیدمیولوژی سوشهای اشریشیاکلی جدا شده از عفونت های ادراری در کودکان

دوره 7، شماره 1، فروردین 1388، صفحه 15-27

10.29252/jmj.7.1.2.15

شهره فرشاد؛ مجتبی انوری نژاد؛ علی مهرابی توانا؛ عزیز ژاپونی؛ مرضیه حسینی؛ مانلی شهیدی