مولکولار اپیدمیولوژی سوشهای اشریشیاکلی جدا شده از عفونت های ادراری در کودکان

نویسندگان

وزارت بهداشت درمان وآموزش پزشکی

چکیده

مقدمه: عفونت های ادراری از علل عمده مراجعه به بیمارستان ها و کلینیک ها است و درمان سریع آن به لحاظ ایجاد عوارض بسیار مهم است. از آنجا که باکتری اشریشیاکلی یکی از مهم ترین عامل های ایجاد عفونت های مجاری ادراری(UTI) در کودکان می باشد،این مطالعه ابتدا به بررسی الگوی مقاومت اشریشیاکلی های جدا شده از مجاری ادراری کودکان می پردازد. از آنجائی که تغییرات زیادی در خصوصیات فنوتیپی ارگانیسمهایی همچون اشریشیاکلی رخ می دهد.

روش بررسی :

این بررسی توصیفی – مقطعی بر روی 90 سوش اشریشیاکلی جدا شده از کودکان 1 ماهه تا  14 ساله مبتلا به عفونت های ادراری انجام گرفت پس از جداسازی ارگانیسم ، الگوی مقاومت آنتی بیوتیکی هر ایزوله با روش دیسک دیفیوژن بررسی شد و سپس الگوهای ژنتیکی بدست آمده برای ایزوله ها با روش پالس فیلد ژل الکتروفورز بررسی و نتایج آن با الگوهای مقاومت دارویی مقایسه شدند.

یافته ها: در میان 90 سوش اشریشیا کلی با آزمایش حساسیت  آنتی بیوتیکی، 45 الگو بدست آمد که بیش ترین مقاومت به ترتیب نسبت به آمپی سیلین, کوتریموکسازول و تتراساکلین دیده شد. با استفاده از روش پالس فیلد ژل الکتروفورز کلاً 66 الگو بدست آمد که بیش ترین درصد را سوشهای با تعداد 13 و 12 باند و کم ترین درصد را سوش های با تعداد 19 و 8 باند  تشکیل دادند.

نتیجه گیری: با توجه به قدرت افتراق بالای روش پالس فیلد ژل الکتروفورز در مقایسه با تست حساسیت آنتی بیوتیکی و الگوهای بدست آمده، مسئله اپیدمی در بین کودکان شهر جهرم منتفی شد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Molecular Epidemiology of E. coli strains Isolated from Urinary Tract Infections in Children

نویسندگان [English]

  • Shohrah Farshad
  • Mojtaba Anvarinejad
  • Ali Mehrabi Tavana
  • Aziz Japoni
  • Marzeh Hoseini
  • Maneli Shahidi

چکیده [English]

Introduction:  Urinary tract infection is one of the most common causes of the patients' admission  to hospitals and clinics .Therefore, its emergency treatment is very important. Escherichia coli is the most important agent causing urinary tract infection (UTI) in childhood. So, in this study we have evaluated the patterns of antibiotic resistance of Escherichia coli in children. As there are different variations in the phenotypic characterization of  the organisms, genotyping methods like pulsed field gel electrophoresis is further used in another part of this study  to monitor the epidemiology of a disease in this area.

Materials and Methods: This cross-sectional study was performed on 90 E. coli strains isolated from the urine sample of children aged from 1 month to 14 years, with urinary tract infection. Susceptibility of all the isolates to different antibiotics was determined by the disk diffusion method and then the genetic patterns of all the strain were obtained by PFGE and compared with patterns of antibiotic resistance.

Results: Frothy five patterns of drug resistance were recognized among 90 E. coli strains under the study. Ampicilin, cotimoxazol,and tetracycline have the least antimicrobial effects, respectively. Sixty six PFGE profiles were obtained from the genome of E. coli strains by this moreover, genotyping method. The most strains showed thirteen and twelve bands and the patterns with eight or nineteen bands showed  the least percentage.

Conclusion: With regard to high differentiation power of PFGE method in comparison with antibiogram and according to the obtained patterns no epidemic  paterm of uropathogenic E. coli was seen among children in Jahrom.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Escherichia coli
  • Antibiotic resistance
  • Pulsed Field Gel Electrophoresis