کلیدواژه‌ها = سونوگرافی
مقایسه روش سونوگرافی ‏زمان واقعی داخل تراشه ای با سایر روش های متداول از نظر تائید محل قرارگیری لوله تراشه ‏

دوره 20، شماره 4، دی 1401، صفحه 57-64

آرمان حاکمی؛ پویا اباذریان؛ سید رضا حبیب زاده؛ رضا اخوان؛ مجید خادم رضاییان؛ روحیه فرزانه؛ مهدی فروغیان


بررسی یافته های سونوگرافیک بیماران با Focal asymmetry density در ماموگرافی غربالگری

دوره 13، شماره 2، تیر 1394، صفحه 51-57

10.29252/jmj.13.2.8

سریر ناظمی؛ محمدرضا لشکری؛ بهجت کلانتری؛ فاطمه سادات حسینی باب اناری


مقایسه پارامترهای سونوگرافی داپلر در بیماران کلیه پیوندی با شرایط پایدار در زمان قبل و بعد از حداکثر مقدار سرمی سیکلوسپورین A

دوره 13، شماره 1، فروردین 1394، صفحه 57-62

10.29252/jmj.13.1.57

زهره مکی؛ سریر ناظمی؛ احمد انحصاری؛ جلال آزمندیان؛ سعید مردپور