بررسی یافته های سونوگرافیک بیماران با Focal asymmetry density در ماموگرافی غربالگری

نویسندگان

وزارت بهداشت درمان وآموزش پزشکی

چکیده

چکیده:

زمینه و هدف : سرطان پستان شایع ترین سرطان در میان زنان بوده که از هر هشت زن یک نفر به آن مبتلا می شود. با توجه به طراحی روش های درمانی کمتر تهاجمی ونیز طول عمر بهتر بیمار در موارد تشخیص زودرس برآن شدیم تا شیوع عدم تقارن دانسیته کانونی در ماموگرافی غربالگری و یافته های سونوگرافی مربوط به آن بیماران را در جامعه بررسی نماییم. 

مواد و روش ها : مطالعه حاضر یک مطالعه مقطعی بوده که روی کلیه زنانی که از تاریخ 1/7/92 تا 1/7/93 جهت انجام ماموگرافی غربالگری به مرکز رادیولوژی کلینیک بعثت کرمان مراجعه، و از مجموع 900 خانم مراجعه کننده، برای 105 نفر از آنها تشخیص عدم تقارن دانسیته کانونی گذاشته شد و پس از انجام سونوگرافی و جمع آوری نمونه ها به شیوه غیر احتمالی آسان، نتیجه سونوگرافی با ماموگرافی مقایسه شد.

یافته ها : میانگین سنی افراد7.3±44 با حداقل 29 و حداکثر 61 سال بود. در مشاهدات سونوگرافیک 30 نفر (6/28%) از بیماران فاقد ضایعه؛ 2 مورد (9/1 درصد) بدخیمی و 73 مورد (5/69%) دارای ضایعات خوش خیم بودند که از این تعداد، 52 مورد (5/49%) درگیری پستان (Breast) سمت راست، 50 مورد (6/47%) درگیری پستان سمت چپ و 2 مورد (7/2 درصد) درگیری هر دو پستان مشاهده شد. 

نتیجه گیری : روشهای تصویربرداری بهمراه معاینات بالینی جهت غربالگری سرطان پستان توصیه می شود ولی باتوجه به محدودیت های ماموگرافی و سونوگرافی درتشخیص، در موارد شک به سرطان باید از بیوپسی نیز درکنار روشهای تصویربرداری استفاده کرد

 واژه های کلیدی : سرطان پستان ، ماموگرافی، سونوگرافی

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Relationship between sonographic findings in patients with focal asymmetry density in screening maomgraphy

نویسندگان [English]

  • sarir nazemi
  • mohammadreza lashkari
  • Behjat Kalantari
  • Fatemeh sadat Hosseini bab anari

چکیده [English]

Introduction: Purposes and background: Breast cancer is the most common cancer among the women, 1 out of 8 women is affected by that.in case of early detection, less invasive treatments are available and also patients’ quality of life will be improved .So, we decided to analyze the prevalence of focal asymmetric density in screening mammography and sonography findings among a group of women in community. Methods and materials: This study is cross-sectional and all the women who referred to BESAT clinic in Kerman city between 23.9.2013 to 23.9.2014 for performing screening mammography were entered into the study. Of the total 900 women referred to Besat clinic, 105 women have focal asymmetric density. After sonography and easy non-random sample collection, sonography compared with mammography. Findings: people’s average age was 44±7.3 with minimum age of 29 and maximum age of 61.in sonography findings, 30 (6.28%) cases had no lesion, 2 cases (1.9 Percent) had malignancies and 73 (69.5%) cases had benign lesions.in the last group, 52 cases (49.9%) had lesions in right breast, 50 cases (47.6%) had lesions in left breast and 2 cases had bilateral breast lesions. Conclusion:Imaging techniques with clinical examinations are recommended for screening of the breast cancer. But with regard to limitations of sonography and mammography in diagnosis of breast cancer, in case of being highly suspicious to malignancy, biopsy should also be done. Keywords: Breast cancer, mammography, Sonography

کلیدواژه‌ها [English]

  • Breast cancer
  • Mammography
  • Ultrasound