کلیدواژه‌ها = مطالعه کیفی
موانع همدلی در پرستاران بخش مراقبت ویژه: یک مطالعه تحلیل محتوا

دوره 21، شماره 4، دی 1402، صفحه 26-35

مرضیه محمدی؛ زهره پارسا یکتا؛ حمید پیروی؛ نعمت الله فاضلی


تبیین تجارب دستیاران گروه داخلی دانشگاه علوم پزشکی جهرم از عوامل و موانع موثر بر تصمیم گیری بالینی: یک مطالعه کیفی

دوره 21، شماره 3، مهر 1402، صفحه 1-10

فاطمه افتخاریان؛ مهسا پارپائی؛ فاطمه رحمانیان؛ نوید کلانی؛ ژیلا رحمانیان


بررسی موانع رعایت اصول آسپتیک در اتاق عمل،یک مطالعه‌ی کیفی پدیدار شناسی

دوره 19، شماره 4، دی 1400، صفحه 6-12

ابراهیم نصیری فرمی؛ نفیسه محمدی فارسانی؛ زهره خدادادی جهرمی