بررسی موانع رعایت اصول آسپتیک در اتاق عمل،یک مطالعه‌ی کیفی پدیدار شناسی

نویسندگان

1 استادیار گروه هوشبری و اتاق عمل، دانشکده پیراپزشکی ساری، مرکز تحقیقات طب سنتی و مکمل،پژوهشکده اعتیاد، دانشگاه علوم پزشکی مازندران، ساری، ایران

2 دانشجوی کارشناسی ارشد اتاق عمل، دانشکده پیراپزشکی ساری، کمیته تحقیقات دانشجویی، دانشگاه علوم پزشکی مازندران، ساری، ایران

چکیده

مقدمه: با وجودی که رعایت اصول آسپتیک در اتاق عمل نقش مهمی در جلوگیری از عفونت های محل جراحی  و کاهش هزینه ها دارد، ولی گاهی اوقات مورد بی توجهی قرار می گیرد. .  استفاده ازتجربیات ارزشمند کارکنان اتاق عمل در این خصوص بسیار مفید است. هدف از مطالعه حاضر بررسی تجربیات کارکنان اتاق عمل در خصوص موانع رعایت اصول آسپتیک و عوامل موثر بر رعایت آن در اتاق عمل بود.
روش کار: پژوهش حاضر یک مطالعه‌ کیفی پدیدارشناسی بود که در اتاق عمل بیمارستان های دانشگاه علوم پزشکی مازندران انجام  شد. کارکنان اتاق عمل و بیهوشی با مدرک کاردانی و بالاتر و سابقه حداقل یک سال فعالیت در اتاق عمل به شرط رضایت وارد مطالعه شدند. مصاحبه به صورت مستقیم با سوالات نیمه ساختار یافته بود که تا اشباع اطلاعات ادامه یافت. برای تجزیه و تحلیل داده ها از روش هفت مرحله ای کلایزی استفاده شد.
یافته‌ها: در مجموع از تحلیل تجارب شرکت کنندگان در ارتباط با رعایت نکات آسپتیک، 220 گویه شناسایی شد که به ده زیرطبقه تقسیم بندی شد و نهایتا دو درون مایه اصلی پدیدار شد که شامل: نکات مربوط به اصول و فنون اتاق عمل و نکات مربوط به حفظ سلامت بیمار بود.
نتیجه گیری: با توجه به طبقات اصلی و زیرطبقات مشخص شده در این پژوهش، در موارد متعددی رعایت موارد آسپتیک به صورت تجربی بوده و ضرورت دارد برای اجرای کامل اصول آن توسط کارکنان در راستای پیشگیری هر چه بهتر عفونت، دستورالعمل های استاندارد و به روز شده به روش مناسبی به آگاهی دست اندرکاران مرتبط برسد.
 
 

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Investigation of Aseptic Tips Observation in the Operating Room, A Qualitative Phenomenological Study

نویسندگان [English]

  • Ebrahim Nasiri formi 1
  • Nafise Mohamadi farsani 2
  • Zohre Khodadadi jahromi 2

1 Assistant professor, Ph.D. Department of Anesthesiology, Operating room, School of Allied medical sciences, Traditional and Complementary Medicine Research Center, Addiction Institute, Mazandaran University of Medical Sciences, Sari, Iran

2 MSc student of operating room, Department of Operating Room, School of Allied medical sciences, Medical student research Committee, Mazandaran University of Medical Sciences, Sari, Iran

چکیده [English]

Introduction: Following aseptic principles in the operating room plays an important role in preventing surgical site
infections and reducing costs, but may sometimes be neglected. Gaining invaluable experiences of operating room staff is helpful. The study aimed to determine the experiences of operating room personnel about aseptic principles observation obstacles and factors affecting its observation in the operating room.
Materials and Methods: This is a qualitative phenomenological study that has been performed in the Mazandaran University of Medical Sciences hospitals operating room. The operating room and anesthesia staff with an associate
degree and more and at least one year of experience in the operating room were included in the study, voluntarily. The direct interview was in the form of semi-structured questions and this has been continued until the information saturation. Colaizzi 7-step method was used to analyze the data.
Results: Overall, from the analysis of participants’ experiences related to the factors that affect the aseptic points and also their obstacles, 220 items were identified, which were divided into 10 subcategories, and finally 2 main themes emerged, including tips on operating room principles and techniques and tips on maintaining the patient's health.
Conclusion: According to the sub-classes and main classes of this research about aseptic principles observation obstacles, in many cases, aseptic principles are observed experimentally. To fully implement the principles by personnel they must to be aware of the updated and standard instructions to prevent the infection with an appropriate method.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Aseptic Principles
  • Operating Room
  • Qualitative Study
1. Defez C, Fabbro-Peray P, Cazaban M, Boudemaghe T, Sotto A, Daurès JP. Additional direct medical costs of nosocomial infections: an estimation from a cohort of patients in a French university hospital. The Journal of hospital infection. 2008;68(2):130-6. 2. Larti N, Jokar M, Maraki F, Aarabi A, Zarei MR. Comparison of the Knowledge and Performance of Surgical Technicians and Technologists Regarding the Observance of the Aseptic Technique. Iran Journal of Nursing. 2019;32(118). 3. Petersen C, Kleiner C. Evolution and revision of the Perioperative Nursing Data Set. AORN journal. 2011;93(1):127-32. 4. Phillips N. Berry & Kohn's operating room technique: Elsevier Health Sciences; 2016. 5. Gruendemann BJ, Bjerke NB. Is it time for brushless scrubbing with an alcohol-based agent? AORN journal. 2001;74(6):859-73. 6. Nakhaee M, Alinejad MS. Investigating Nurses’ knowledge and Self-Efficacy Regarding the Principles of Infection Control in the Operating Room. MODERN CARE JOURNAL. 2015;12(2):79-83. 7. Kilpatrick C, Reilly J. The importance of surveillance for hospital-acquired infections. Nursing times. 2002;98(23):56-7. 8. Phippen ML, Wells MMP. Patient care during operative and invasive procedures: WB Saunders Company; 2000. 9. Harbarth S, Sax H, Gastmeier P. The preventable proportion of nosocomial infections: an overview of published reports. The Journal of hospital infection. 2003;54(4):258-66; quiz 321. 10. Smeltzer SC, Bare BG, Hinkle J, Cheever K, Townsend MC, Gould B. Brunner and Suddarth’s textbook of medicalsurgical nursing 10th edition: Philadelphia: Lipincott Williams & Wilkins; 2008. 11. Abraham S, Deva R, Babu V. The knowledge and practice of operating room nurses regarding sterile technique in a tertiary hospital. South India. 2016;5(3):63-6. 12. Hopper WR, Moss R. Common breaks in sterile technique: clinical perspectives and perioperative implications. AORN journal. 2010;91(3):350-64; quiz 65-7. 13. Eskander HG, Morsy WYM, Elfeky HAA. Intensive care nurses’ knowledge & practices regarding infection control standard precautions at a selected Egyptian cancer hospital. prevention. 2013;4(19):160-74. 14. Bykowski T, Stevenson B. Aseptic technique. Current protocols in microbiology. 2008;11(1):A. 4D. 1-A. 4D. 11. 15. عابدی, حیدرعلی. کاربرد روش تحقیق پدیده شناسی در علوم بالینی. راهبرد.19(54):207-24. 16. Wistrand C, Falk-Brynhildsen K, Nilsson U. National Survey of Operating Room Nurses' Aseptic Techniques and Interventions for Patient Preparation to Reduce Surgical Site Infections. Surgical infections. 2018;19(4):438-45. 17. Labrague L, Arteche D, Yboa B, Pacolor N. Operating room nurses’ knowledge and practice of sterile technique. J Nurs Care. 2012;1(4):1-5.