موانع همدلی در پرستاران بخش مراقبت ویژه: یک مطالعه تحلیل محتوا

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه پرستاری، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه آزاد اسلامی علوم پزشکی تهران، تهران، ایران

2 مرکز تحقیقات مراقبت های پرستاری و مامایی/ دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران، ایران.

3 استاد بازنشسته، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، ایران

چکیده

خلاصه
زمینه و هدف: همدلی یکی از شاخص های موثر در عملکرد پرستاری است و درک مفهوم آن برای ارائه مراقبت بهتر در محیط پر چالش بخش مراقبت ویژه ضروری است. با این حال، همدلی در این بخش با موانعی مواجه است. این مطالعه با رویکرد تحلیل محتوا با هدف تبیین عوامل بازدارنده همدلی در پرستاران بخش مراقبت ویژه، انجام شده است.
روش: در این مطالعه کیفی 12 مصاحبه نیمه ساختاریافته با میانگین زمان 30 تا 45 دقیقه با پرستاران بخش مراقبت ویژه که به روش نمونه گیری هدفمند انتخاب شدند، در بازه زمانی سالهای 1401-1400 انجام شد. بیانات مصاحبه‌ شونده ها پس از ضبط وتبدیل به نوشتار با نرم‌افزار 11 MAXQDATA و با روش تحلیل محتوای قراردادی تحلیل شد.
یافته‌ها: فرآیند کدگذاری پس از حذف کدهای تکراری و ادغام کدهای مشابه به صورت تحلیل مقایسه ای پیوسته انجام شد و یازده زیرطبقه و سه مضمون اصلی شناسایی شد که شامل " موانع سازمانی"، "موانع فردی" و "موانع مرتبط با عوامل محیطی و فرهنگی" بود. در نهایت درون مایه کلی (تم اصلی) تحت عنوان" موانع همدلی در پرستاران" به دست آمد.
نتیجه‌گیری: یافته های این مطالعه نشان داد پرستاران بخش مراقبت ویژه با موانع مهمی در زمینه همدلی روبرو هستند. با توجه اینکه شناخت موانع همدلی و رفع آن کمک زیادی به بهبود مراقبت از بیماران، به ویژه بیماران در محیط پیچیده بخش مراقبت ویژه می کند، لازم است موانع شناخته شده توسط مدیران و سیاستگزاران شناسایی و برطرف شوند.
کلیدواژه ها: همدلی، پرستاران، بخش مراقبت ویژه، مطالعه کیفی

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Barriers to empathy in nurses working in the intensive care unit: a content analysis study

نویسندگان [English]

  • Marziyeh mohammadi 1
  • Zohreh Parsa Yekta 1
  • Hamid Peyrovi 2
  • Nematallah Fazeli 3

1 Department of Nursing, Faculty of Nursing and Midwifery, Tehran Medical Sciences Islamic Azad University, Tehran, Iran

2 Nursing and Midwifery Care Research Center/ School of Nursing and Midwifery, Iran University of Medical Sciences, Tehran, Iran.

3 Professor Emeritus, Institute for Humanisties and Cultural Studies, Iran.

چکیده [English]

Abstract
Background and Purpose: Empathy is one of the most effective indicators of nursing performance, therefore understanding the concept of empathy in the ICU seems necessary to provide better care in this challenging environment. However, empathy faces barriers in this area. This study was conducted using the content analysis approach with the aim of explaining the factors that inhibit empathy in intensive care nurses.
Method: In this qualitative study, 12 semi-structured interviews with an average duration of 30-45 minutes were conducted with ICU nurses selected by purposive sampling during the period 2021-2022. The interviewees' statements were analysed after being recorded and converted into text using MAXQDATA 11 software and conventional content analysis methods.
Findings: The coding process was carried out after removing duplicate codes and merging similar codes as a continuous comparative analysis. Eleven subcategories and three main themes were identified, including "organisational barriers", "individual barriers" and "barriers related to environmental and cultural factors". ". Finally, the general theme (the main theme) was obtained under the title 'Barriers to empathy in nurses'.
Conclusion: The results of this study showed that intensive care nurses face significant barriers to empathy. Given that knowledge of the barriers to empathy and their removal will contribute greatly to improving patient care, it is necessary to identify and remove the existing barriers known to managers and policy makers.
Keywords: Empathy, Nurses, Intensive Care Unit, Qualitative study

کلیدواژه‌ها [English]

  • Empathy
  • Nurses
  • Intensive Care Unit
  • Qualitative study