کلیدواژه‌ها = همودیالیز
شیوع ایمنی اکتسابی طبیعی نسبت به استرپتوکوکوس نمونیا در بیماران همودیالیزی جهرم، ایران – سال 1400

دوره 20، شماره 2، تیر 1401، صفحه 48-54

مسیح الله شاکری؛ وحید رحمانیان؛ نونا حسین نژاد؛ فاطمه ستوده جهرمی؛ عبدالرضا ستوده جهرمی


شیوع سرولوژیک ویروس هپاتیت جی در بیماران همودیالیزی جهرم در سال 1400

دوره 19، شماره 4، دی 1400، صفحه 13-18

مسیح الله شاکری؛ اردوان مجملی؛ کرامت الله رحمانیان؛ فاطمه ستوده جهرمی؛ آیدا رحمانیان؛ عبدالرضا ستوده جهرمی


کیفیت زندگی بیماران تحت درمان با همودیالیز نگهدارنده و ارتباط آن با متغیرهای دموگرافیک

دوره 10، شماره 3، دی 1391، صفحه 1-7

10.29252/jmj.10.3.1

راهله جوان‌بختیان قهفرخی؛ عباس عباس‌زاده


میزان سرمی هموسیستئین، اسید فولیک و ویتامین B12 در بیماران همودیالیزی مراجعه کننده به بخش همودیالیز بیمارستان استاد مطهری جهرم

دوره 9، شماره 1، فروردین 1390، صفحه 28-32

10.29252/jmj.9.1.28

عبدالرضا ستوده جهرمی؛ محمدرضا فرجام؛ محمد شجاعی


شیوع حساسیت به لاتکس در کودکان و نوجوانان زیر 18 سال تحت همودیالیز در بیمارستان های دانشگاه علوم پزشکی شیراز سال 1385

دوره 8، شماره 4، دی 1389، صفحه 7-13

10.29252/jmj.8.4.7

سیدحسام الدین نبوی زاده؛ رضا امین؛ محمد ذوالعدل