کیفیت زندگی بیماران تحت درمان با همودیالیز نگهدارنده و ارتباط آن با متغیرهای دموگرافیک

نویسندگان

1 گروه پرستاری، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد، شهرکرد، ایران

2 گروه پرستاری، دانشکده پرستاری و مامایی ، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران

چکیده

مقدمه: کیفیت زندگی معیار مهمی است که اثربخشی مراقبت‌های بهداشتی، سطح سلامتی و حس خوب زیستن را نشان می‌دهد و پیش‌بینی مرگ و میر و میزان بستری بیمار در بیمارستان را ممکن می‌سازد. این معیار می‌تواند تحت تأثیر بیماری و عوارض مربوط به آن قرار گیرد. هدف مطالعه حاضر بررسی حیطه‌های مختلف کیفیت زندگی بیماران همودیالیزی و ارتباط آن با متغیرهای دموگرافیک است. روش کار: در این مطالعه توصیفی ـ تحلیلی، کیفیت زندگی 60 بیمار تحت درمان همودیالیز نگهدارنده با استفاده از پرسش‌نامه فرم‌کوتاه 36 سئوالی و آزمون‌های آماری بررسی شد. یافته‌ها: میانگین نمره کیفیت زندگی بیماران همودیالیزی با میانگین سنی 55/14 ± 28/44 سال برابر با 56/17 ± 83/49 بود. بیش‌ترین نمره مربوط به حیطه عملکرد فیزیکی (09/57) و کم‌ترین نمره مربوط به حیطه شادابی (85/43) بود. بین کیفیت زندگی با متغیر سن، شغل، میزان تحصیلات و وضعیت تأهل ارتباط معناداری وجود داشت، اما با سایر موارد یعنی جنس، محل سکونت و طول مدت همودیالیز ارتباط آماری معناداری مشاهده نشد. نتیجه‌گیری: به طور کلی کیفیت زندگی بیماران همودیالیزی کم‌تر از افراد عادی است. طبق یافته‌های این پژوهش کم‌ترین نمره مربوط به حیطه شادابی است که نشان می‌دهد این بیماران نیازمند حمایت‌های روانی و آموزش روش‌های سازگاری و شاد زیستن می‌باشند. همچنین مشخص شد عواملی مانند شغل و میزان تحصیلات ارتباط مثبت معناداری با کیفیت زندگی دارند و بنابراین از طریق برنامه‌ریزی‌های صحیح حمایتی می‌توان کیفیت زندگی این بیماران را ارتقا داد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The relationship between quality of life and demographic variables in hemodialysis patients

نویسندگان [English]

  • Raheleh Javanbakhtian Ghahfarokhi 1
  • Abbas Abbaszadeh 2

1

2

چکیده [English]

Introduction: Quality of life is an important criterion in evaluation of medical treatment and status of health and well being, contributing to the prediction of mortality rate in hospitals. QOL may be affected by diseases and their related complications. This study aims to investigate the relationship between the quality of life (QOL) of hemodialysis patients and demographic variables. Materials and Methods: In this descriptive analytic study, SF36 questionnaire was used to examine the QOL of 60 hemodialysis patients in Kerman. Results: The mean score of the QOL in hemodialysis patients was 49.83 ± 17.56. The maximum of score was related to the physical activity domain (57.09) and minimum score was given to the vitality domain (43.85). The relationship between quality of life and age, job, literacy and marriage was significant. Conclusion: Our results revealed that the QOF in hemodialysis patients was less that in than normal people. It was shown that these patients need to live a happy life. Therefore, appropriate mental support and instruction on compatibility methods can increase their QOF.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Quality of Life
  • Hemodialysis
  • Kidney