نویسنده = معصومه پورمختاری
مقایسه دو روش مدین و پارامدین در بروز سردرد پس ازبی حسی در بیماران تحت عمل جراحی ارتوپدی اندام تحتانی بابی حسی داخل نخاعی: یک مطالعه کار آزمایی بالینی تصادفی شده دوسویه کور

دوره 20، شماره 4، دی 1401، صفحه 47-56

معصومه پورمختاری؛ علی پورهاشمی؛ نوید کلانی


گزارش یک مورد: درمان جراحت عمیق در بند آخر انگشت رینگ با مرهم گیاهی

دوره 19، شماره 2، تیر 1400، صفحه 8-13

علیرضا هاشمی؛ نوید کلانی؛ محمد مظاهر بوجانی؛ معصومه پورمختاری


اثر افزودن فنتانیل به بوپیواکایین روی لرز، تهوع و استفراغ بیماران تحت عمل جراحی شکستگی فمور با روش بی حسی نخاعی: یک مطالعه کارآزمایی بالینی تصادفی شده دو سویه کور

دوره 18، شماره 4، دی 1399، صفحه 9-16

10.52547/jmj.18.4.2

جواد وقارفرد؛ محمد حسن دم شناس؛ احمد رستگاریان؛ محمد رحمانیان؛ معصومه پورمختاری؛ سمیرا تابان؛ حسن ضابطیان؛ نوید کلانی؛ ناصر حاتمی