چالش های تشخیص آزمایشگاهی کووید 19: یک مطالعه مبتنی بر RT-PCR

نویسندگان

1 گروه مهندسی بافت، دانشکده علوم پایه و فناوری های نوین پزشکی ، موسسه رویان ، تهران ، ایران

2 گروه فیزیولوژی، دانشگاه علوم پزشکی جهرم،جهرم، ایران

3 مرکز مطالعات و تشخیص مولکولی ،دانشگاه علوم پزشکی جهرم،جهرم، ایران

4 گروه بیوشیمی ،گروه علوم و فناوری های نوین پزشکی ، مرکز تحقیقات بیماری های غیرواگیر ،دانشگاه علوم پزشکی جهرم،جهرم، ایران

چکیده

مقدمه : در دسامبر 2019 یک کروناویروس جدید به نام SARS-CoV-2 در ووهان چین کشف شد که روش های مولکولی حساسی برای تشخیص آن ابداع شده است. هدف از مطالعه حاضر، تشخیص صحیح مبتلایان و همچنین بررسی چالش های موجود در تشخیص این ویروس با روش Real-Time-PCR (RT-PCR) به طور عملی است.
روش کار : 271 نفر شامل 105 زن و 166 مرد به روش سرشماری از 15 فروردین ماه تا تیرماه سال 1399 در این مطالعه نام نویسی شدند.  نمونه های سوآب نازوفارینژیال و اوروفارینژیال از افراد مشکوک جمع آوری و استخراج RNA برای تشخیص ویروس با روش RT-PCR انجام گرفت.
یافته ها: 52 نفر از زنان و 82 نفر از مردان از لحاظ کووید 19 مثبت بودند. نتایج نشان داد که در این بازه زمانی در کیت های دریافتی ، محتوای کیت های RT-PCR با کنترل مثبت آلودگی داشتند. در هشت درصد موارد نمونه های قطعی کنترل منفی پس از مرحله استخراج و در فرایند RT-PCR با مستر میکس واکنش و پیک هایی در دستگاه نشان داده اند. از سویی، نتایج مطالعه حاضر نشان داد که در هفت درصد از کیت ها، محتوای مستر میکس بدون افزودن نمونه خود به خود در دستگاه پیک هایی مشابه کنترل  مثبت ایجاد می کنند.
نتیجه گیری : کنترل منفی های متعددی برای تشخیص ویروس کووید 19 در مرحله استخراج و روش RT-PCR لازم است تا از بروز پاسخ مثبت کاذب جلوگیری شود.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Laboratory diagnosis challenges of Covid-19: a Real-time RT-PCR assay-based survey

نویسندگان [English]

  • Saiedeh Erfanian 1
  • Danesh Javeshghani 2
  • Mohsen Farhang 3
  • Abazar Roustazadeh 4

1 Department of Tissue Engineering, Faculty of Basic Sciences and Advanced Medical Technologies, Royan Institute, ACECR, Tehran, Iran

2 Department of Physiology, Jahrom University of Medical Sciences, Jahrom, Iran

3 Molecular Study and Diagnostic Center, Jahrom University of Medical Sciences, Jahrom, Iran

4 Department of Biochemistry, Department of Advanced Medical Sciences and Technologies, Research Center for Non-communicable Diseases, Jahrom University of Medical Sciences, Jahrom, Iran

چکیده [English]

Introduction: A novel coronavirus has recently been discovered in Wuhan, China in December 2019 named SARS-COV-2. Sensitive molecular assays are now available for detection of SARS-COV-2. The aims of this study were to detect positive subjects of SARS-COV-2 and to survey some challenges that are encountered practically in detection of the virus by Real-time-PCR (RT-PCR) technique.
Materials and Methods: 271 subjects including 105 women and 166 men were registered by census method from 15 April to 15 Jun of 2020. Nasopharyngeal and oropharyngeal swab samples of suspicious cases were collected for RNA extraction to identify SARS-COV-2 by RT-PCR amplification.
Results: 52 women and 82 men were positive for Covid-19. However, technically the results showed that in the time period of 15 April to 15 May of 2020 the contents of received RT - PCR kits were infected with positive control. 8 % of certain negative control samples showed a peak resembling to that of the positive samples in the RT - PCR process. In addition, the results showed that in some of the RT -PCR kits the master mix would produce peaks like positive control without adding the sample to it automatically in 7 % of the tests.
Conclusion: Having different types of negative control for diagnosis of SARS-COV-2 is necessary in extraction and
RT- PCR steps to reduce the chance of having false positive results

کلیدواژه‌ها [English]

  • Coronavirus
  • Polymerase Chain Reaction
  • Molecular Study
  • Quality Control
1. Cheng ZJ, Shan J. 2019 Novel coronavirus: where we are and what we know. Infection. 2020 2020/04/01;48(2):155-63. 2. Gorbalenya AE, Baker SC, Baric RS, de Groot RJ, Drosten C, Gulyaeva AA, et al. The species Severe acute respiratory syndrome-related coronavirus: classifying 2019-nCoV and naming it SARS-CoV-2. Nature Microbiology. 2020 2020/04/01;5(4):536-44. 3. del Rio C, Malani PN. 2019 Novel Coronavirus—Important Information for Clinicians. JAMA. 2020;323(11):1039-40. 4. Kahn JS, McIntosh K. History and Recent Advances in Coronavirus Discovery. The Pediatric Infectious Disease Journal. 2005;24(11):S223-S7. PubMed PMID: 00006454-200511001-00012. 5. Schoeman D, Fielding BC. Coronavirus envelope protein: current knowledge. Virology Journal. 2019 2019/05/27;16(1):69. 6. Yoshimoto FK. The Proteins of Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus-2 (SARS CoV-2 or n-COV19), the Cause of COVID-19. The Protein Journal. 2020:1. 7. Yuki K, Fujiogi M, Koutsogiannaki S. COVID-19 pathophysiology: A review. Clinical Immunology. 2020 2020/06/01/;215:108427. 8. Greenberg SB. Update on Human Rhinovirus and Coronavirus Infections. Semin Respir Crit Care Med. 2016 Aug;37(4):555-71. PubMed PMID: 27486736. Pubmed Central PMCID: PMC7171723. Epub 2016/08/04. eng. 9. of the International CSG. The species Severe acute respiratory syndrome-related coronavirus: classifying 2019-nCoV and naming it SARS-CoV-2. Nature Microbiology. 2020;5(4):536. 10. Chan JF, Yip CC, To KK, Tang TH, Wong SC, Leung KH, et al. Improved Molecular Diagnosis of COVID-19 by the Novel, Highly Sensitive and Specific COVID-19-RdRp/Hel Real-Time Reverse Transcription-PCR Assay Validated In Vitro and with Clinical Specimens. J Clin Microbiol. 2020 Apr 23;58(5). PubMed PMID: 32132196. Pubmed Central PMCID: PMC7180250. Epub 2020/03/07. eng. 11. ncbi. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nuccore/NC_045512. 12. Fehr AR, Perlman S. Coronaviruses: an overview of their replication and pathogenesis. Methods Mol Biol. 2015;1282:1-23. PubMed PMID: 25720466. Pubmed Central PMCID: PMC4369385. Epub 2015/02/28. eng. 13. WHO. WHO: Laboratory testing of 2019 novel coronavirus (‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎2019-nCoV)‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎ in suspected human cases: interim guidance, 17 January 2020. 14. W B, S S, A M, Robert H. A Comprehensive Review of Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2. Cureus. 2020;12(5):e7943. 15. Killerby ME, Biggs HM, Haynes A, Dahl RM, Mustaquim D, Gerber SI, et al. Human coronavirus circulation in the United States 2014-2017. J Clin Virol. 2018 Apr;101:52-6. PubMed PMID: 29427907. Pubmed Central PMCID: PMC7106380. Epub 2018/02/11. eng. 16. Tan W, Aboulhosn J. The cardiovascular burden of coronavirus disease 2019 (COVID-19) with a focus on congenital heart disease. Int J Cardiol. 2020 Jun 15;309:70-7. PubMed PMID: 32248966. Pubmed Central PMCID: PMC7102656. Epub 2020/04/07. eng. 17. Tang YW, Schmitz JE, Persing DH, Stratton CW. Laboratory Diagnosis of COVID-19: Current Issues and Challenges. J Clin Microbiol. 2020 May 26;58(6). PubMed PMID: 32245835. Pubmed Central PMCID: PMC7269383. Epub 2020/04/05. eng. 18. Corman VM, Landt O, Kaiser M, Molenkamp R, Meijer A, Chu DK, et al. Detection of 2019 novel coronavirus (2019-nCoV) by real-time RT-PCR. Euro Surveill. 2020 Jan;25(3). PubMed PMID: 31992387. Pubmed Central PMCID: PMC6988269. Epub 2020/01/30. eng. 19. Li Q, Guan X, Wu P, Wang X, Zhou L, Tong Y, et al. Early Transmission Dynamics in Wuhan, China, of Novel Coronavirus-Infected Pneumonia. N Engl J Med. 2020 Mar 26;382(13):1199-207. PubMed PMID: 31995857. Pubmed Central PMCID: PMC7121484. Epub 2020/01/30. eng. 20. Yang X, Yu Y, Xu J, Shu H, Xia J, Liu H, et al. Clinical course and outcomes of critically ill patients with SARS-CoV-2 pneumonia in Wuhan, China: a single-centered, retrospective, observational study. Lancet Respir Med. 2020 May;8(5):475-81. PubMed PMID: 32105632. Pubmed Central PMCID: PMC7102538. Epub 2020/02/28. eng. 21. Yang Y, Lu Q, Liu M, Wang Y, Zhang A, Jalali N, et al. Epidemiological and clinical features of the 2019 novel coronavirus outbreak in China2020. 22. Wu Z, McGoogan JM. Characteristics of and Important Lessons From the Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) Outbreak in China: Summary of a Report of 72 314 Cases From the Chinese Center for Disease Control and Prevention. JAMA. 2020 Feb 24. PubMed PMID: 32091533. Epub 2020/02/25. eng. 23. Wang D, Hu B, Hu C, Zhu F, Liu X, Zhang J, et al. Clinical Characteristics of 138 Hospitalized Patients With 2019 Novel Coronavirus-Infected Pneumonia in Wuhan, China. JAMA. 2020 Feb 7;323(11):1061-9. PubMed PMID: 32031570. Pubmed Central PMCID: PMC7042881. Epub 2020/02/08. eng.