تاثیر چک‌لیست ایمنی جراحی بر عوارض و مرگ‌ومیر بیماران جراحی شده در یک بیمارستان عمومی

نویسندگان

1 دانشجوی دوره دکتری تخصصی مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی، دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی تبریز، تبریز،ایران

2 دانشیار، گروه مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی، دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران، ایران

3 دانشجوی دوری کارشناسی ارشد مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد، یزد، ایران

4 دانشجوی دوره تخصصی اقتصاد سلامت، گروه اقتصاد سلامت، دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران، ایران

چکیده

مقدمه: عمل جراحی یکی از فرایندهای درمانی پرکاربرد محسوب می شود که با میزان بالایی از عوارض و مرگ‌ومیر همراه است.  این در حالی است که بر اساس برآوردهای انجام‌گرفته نیمی از این پیامدها قابل پیشگیری هستند. هدف از مطالعه حاضر تعیین تاثیر چک‌لیست ایمنی جراحی بر عوارض و مرگ‌ومیر بیماران جراحی شده بود.
روش‌کار:  پژوهش مداخله ای حاضربه صورت توصیفی-تحلیلی و آینده‌نگر در سال 1395 در یکی از بیمارستان های عمومی شهر تهران انجام شد. از میان بیماران جراحی شده، 1604 بیمار در دو گروه مورد و شاهد به روش تصادفی ساده انتخاب و داده های آنان بر اساس چک لیست ایمنی جراحی استاندارد شده سازمان جهانی بهداشت استخراج شد. تجزیه و تحلیل‌های آماری با استفاده از آزمون‌های توصیفی (میانگین، درصد) و آزمون‌های استنباطی (کای‌مربع) در محیط نرم افزار Stata انجام شد.
یافته‌ها: مطابق نتایج به دست آمده، تفاوت معناداری در گروه شاهد و مورد پس از اجرای چک‌لیست ایمنی جراحی در کاهش عوارض و مرگ‌ومیر بیماران جراحی شده مشاهده نشد (p>0.05).
نتیجه‌گیری: اثربخشی یک ابزار وابسته به مجموعه‌ای از شرایط است که از مهم ترین آنها می توان به نحوه به کارگیری ابزار و نگرش کارکنان نسبت به آن نام برد. از این رو به‌نظر می‌رسد که تکمیل چک لیست ایمنی جراحی به عنوان یکی از مراحل فرآیند جراحی در اتاق عمل نمی‌تواند به تنهایی به بهبود وضعیت، کاهش عوارض و مرگ‌ومیر بیماران جراحی‌شده کمک کند.
 

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Effect of Surgical Safety Checklist on Morbidity and Mortality of Operated Patients in a Public Hospita

نویسندگان [English]

  • Edris Kakemam 1
  • Pouran Raeissi 2
  • Elham Miankoohi 3
  • Mohammadreza Sheikhy-Chaman 4

1 PhD Student of Health Services Management, School of Health Management and Information Sciences, Tabriz University of Medical Sciences, Tabriz, Iran

2 Associate Professor, Department of Health Services Management, School of Health Management and Information Sciences, Iran University of Medical Sciences, Tehran, Iran

3 Master Student of Health Services Management, School of Public Health, Shahid Sadoughi University of Medical Sciences, Yazd, Iran

4 PhD Student of Health Economics, Department of Health Economics, School of Health Management and Information Sciences, Iran University of Medical Sciences, Tehran, Iran

چکیده [English]

Introduction: Surgery is one of the most widely used health care that High levels of morbidity and mortality is
attribute to this care, while half of these outcomes are preventable. The purpose of the present study was to determine the effect of surgical safety checklist on the morbidity and mortality of operated patients.
Materials and Methods: The present intervention study was descriptive-analytical and prospective in one of the public hospitals in Tehran. 1604 patients among the operated patients were randomly selected in the control and case
groups and their data were extracted with WHO standardized surgical safety checklist. Statistical analysis was performed using descriptive tests (mean, percentage) and analytical tests (chi square) by Stata software.
Results: According to the results, there was no significant difference between control and case groups after the
implementation of surgical safety checklist in morbidity and mortality of operated patients (P˃0.05).
Conclusion: The effectiveness of an instrument depends on a set of conditions that using method and the attitude of
the staff towards it is very determinative, Therefore, it seems that completing the surgical safety checklist merely as one of the stages of the surgical process in operating room cannot improve the situation and reduce the morbidity and mortality of the operated patients.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Surgical Safety Checklist
  • Morbidity
  • Mortality
  • Patient Safety
1.Youngson G, Flin R. Patient safety in surgery: non-technical aspects of safe surgical performance. Patient Safety in Surgery. 2010;4(1):1-3. 2.Helmreich RL. On error management: lessons from aviation. BMJ: British Medical Journal. 2000;320(7237):781. 3.Weiser TG, Regenbogen SE, Thompson KD, Haynes AB, Lipsitz SR, Berry WR, et al. An estimation of the global volume of surgery: a modelling strategy based on available data. The Lancet. 2008;372(9633):139-44. 4.Sewell M, Adebibe M, Jayakumar P, Jowett C, Kong K, Vemulapalli K, et al. Use of the WHO surgical safety checklist in trauma and orthopaedic patients. International orthopaedics. 2011;35(6):897-901. 5.Haugen A, Søfteland E, Eide G, Sevdalis N, Vincent C, Nortvedt M, et al. Impact of the World Health Organization's Surgical Safety Checklist on safety culture in the operating theatre: a controlled intervention study. British journal of anaesthesia. 2013;110(5):807-15. 6.De Vries EN, Ramrattan MA, Smorenburg SM, Gouma DJ, Boermeester MA. The incidence and nature of in-hospital adverse events: a systematic review. Quality and Safety in Health Care. 2008;17(3):216-23. 7.Bates DW, Gawande AA. Improving Safety with Information Technology. New England Journal of Medicine. 2003;348(25):2526-34. 8.Yule S, Flin R, Maran N, Rowley D, Youngson G, Paterson-Brown S. Surgeons’ non-technical skills in the operating room: reliability testing of the NOTSS behavior rating system. World journal of surgery. 2008;32(4):548-56. 9.Sivathasan N, Rakowski KRM, Robertson BFM, Vijayarajan L. The World Health organization's ‘Surgical Safety Checklist’: should evidence-based initiatives be enforced in hospital policy? JRSM short reports. 2010;1(5(. 10.Semel ME, Resch S, Haynes AB, Funk LM, Bader A, Berry WR, et al. Adopting a surgical safety checklist could save money and improve the quality of care in US hospitals. Health Affairs. 2010;29(9):1593-9. 11.Panesar SP, Douglas N, Saqeb M, Bhavesh P, Bhupinder M, Mark E, et al. Can the surgical checklist reduce the risk of wrong site surgery in orthopaedics?-can the checklist help? Supporting evidence from analysis of a national patient incident reporting system. Journal of Orthopaedic Surgery and Research. 2011;6. 12.Weiser TG, Haynes AB, Dziekan G, Berry WR, Lipsitz SR, Gawande AA. Effect of A 19-Item Surgical Safety Checklist During Urgent Operations in a Global Patient Populatio. Annals of Surgery. 2010;251(5). 13.Haynes AB, Weiser TG, Berry WR, Lipsitz SR, Breizat AHS, Dellinger EP, et al. A surgical safety checklist to reduce morbidity and mortality in a global population. New England Journal of Medicine. 2009;360(5):491-9. 14.Haynes AB, Weiser TG, Berry WR, Lipsitz SR, Breizat A-HS, Dellinger EP, et al. A surgical safety checklist to reduce morbidity and mortality in a global population. New England Journal of Medicine. 2009;360(5):491-9. 15.De Vries EN, Prins HA, Crolla RM, den Outer AJ, van Andel G, van Helden SH, et al. Effect of a comprehensive surgical safety system on patient outcomes. New England Journal of Medicine. 2010;363(20):1928-37. 16.Fourcade A, Blache J-L, Grenier C, Bourgain J-L, Minvielle E. Barriers to staff adoption of a surgical safety checklist. BMJ quality & safety. 2011;21:191-7. 17.Russ S, Sevdalis N, Moorthy K, Mayer EK, Rout S, Caris J, et al. A qualitative evaluation of the barriers and facilitators towards implementation of the WHO surgical safety checklist across hospitals in England: Lessons from the ‘Surgical Checklist Implementation Project. Ann Surg. 2014. 18.Siddiqi S, Elasady R, Khorshid I, Fortune T, Leotsakos A, Letaief M, et al. Patient Safety Friendly Hospital Initiative: from evidence to action in seven developing country hospitals. International Journal for Quality in Health Care. 2012;24(2):144-51. 19.Weiser TG, Haynes AB, Dziekan G, Berry WR, Lipsitz SR, Gawande AA. Effect of a 19-item surgical safety checklist during urgent operations in a global patient population. Annals of surgery. 2010;251(5):976-80. 20.Askarian M, Kouchak F, Palenik CJ. Effect of surgical safety checklists on postoperative morbidity and mortality rates, Shiraz, Faghihy Hospital, a 1-year study. Quality Management in Healthcare. 2011;20(4):293-7. 21.Woolf SH, Kuzel AJ, Dovey SM, Phillips RL. A string of mistakes: the importance of cascade analysis in describing, counting, and preventing medical errors. The Annals of Family Medicine. 2004;2(4):317-26. 22.Nieva V, Sorra J. Safety culture assessment: a tool for improving patient safety in healthcare organizations. Quality and Safety in Health Care. 2003;12(suppl 2):ii17-ii23.