مقایسه دو روش سوپاین و پرون پوزیشن بر میزان خونریزی در عمل برداشت سنگ کلیه از راه پوست با بی حسی نخاعی

نویسندگان

1 علوم پزشکی جهرم

2 وزارت بهداشت درمان وآموزش پزشکی

چکیده

در دهه های بعد از معرفی نفرولیوتوتومی از راه پوست (PCNL) ، متخصصان ارولوژی اصلاحاتی را برای بهبود ایمنی و اثربخشی این روش ارائه داده اند. این اصلاحات شامل پوزیشن های مختلف (سوپاین، پرون، پهلو و خم به پهلو) می باشد. مطالعه حاضر با هدف مقایسه دو وضعیت سوپاین و  پرون بر میزان خونریزی در عمل برداشت سنگ کلیه از راه پوست با بی حسی نخاعی انجام پذیرفت.
روش کار: این مطالعه کارآزمایی بالینی برروی 100 بیمار (هر گروه 50 نفر) بین سنین 60-20 سال؛ که از نظر بی هوشی کلاس یک و دو ASA را داشتند و کاندید عمل جراحی نفرولیتوتریپسی پوستی در بیمارستان پیمانیه در سال 1397 بودند، انجام شد. بیماران به  دو گروه  سوپاین و پرون تقسیم شدند. میزان خونریزی حین عمل جراحی در هر گروه اندازه گیری گردید. اطلاعات با استفاده از نرم افزار آماری SPSS نسخه 21 و آزمون های آماری تجزیه و تحلیل گردید.
یافته ها: تفاوت آماری معنی‌دار بین دو وضعیت سوپاین و پرون از نظر سن (333/0p=)، جنس (000/1 p=) و کلاس بیهوشی (663/0 p=) وجود نداشت. فشار خون سیستول، دیاستول و ضربان قلب قبل از عمل؛ بلافاصله، 10 و 15 دقیقه بعد از عمل؛ در اتاق ریکاوری؛ و هنگام خروج از ریکاوری در دو گروه مورد مطالعه تفاوت معنی داری نداشت. اگرچه فراوانی نسبی میزان خونریزی کمتر از 50 سی سی در گروه پرون بیشتر از گروه سوپاین بود، ولی این تفاوت از نظر آماری معنی دار نبود (1/43% در مقابل 0/36%، 503/0 p=).
نتیجه­گیری: براساس نتایج حاصل از مطالعه حاضر بین گروه های مورد بررسی در این مطالعه از نظر میزان خونریزی، فشار خون سیستول و دیاستول و ضربان قلب در گروه های مورد مطالعه تفاوت محسوسی مشاهده نگردید. بنابراین به نظر میرسد پوزیشن سوپاین یا پرون در جراحی PCNL  نمی تواند برروی خونریزی حین عمل تاثیر بسزایی داشته باشد.
 

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Comparison of supine and prone positioning methods on the amount of bleeding in percutaneous renal stone removal with spinal anesthesia

نویسندگان [English]

  • reza sahraei 1
  • navid kalani 1
  • Reza Inalo 2

چکیده [English]

Comparison of supine and prone positioning methods on the amount of bleeding in percutaneous renal stone removal with spinal anesthesia
 
 
Introduction: In the decades following the introduction of percutaneous nephrolithotomy (PCNL), urology specialists have proposed modifications to improve the safety and efficacy of this procedure. The present study aimed to compare the two methods of supine and prone positioning with different doses of Marcaine on the amount of hemorrhage in percutaneous renal stone removal with spinal anesthesia.
 
Methods: This clinical trial study was performed on 200 patients (50 patients each) between the ages of 20-60 years who had Class I and II Anesthesia (ASA) and were candidates for Percutaneous Nephrolithotripsy Surgery in peimanieh Hospital in 1977, done. Patients were divided into four groups (fentanyl-Marcaine and Marcaine) in supine and prone. Bleeding rate was measured in each group. Data were analyzed using SPSS software version 21 and descriptive and inferential statistics.
 
Results: There was no statistically significant difference between the supine and prone positioning methods with different doses of Marcaine in terms of age (p = 0.390). The two methods of supine and prone positioning were also matched by different doses of Marcaine in terms of sex and class of anesthesia. In group A, 32% of patients had 50 cc and 22% had 100 cc.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Supine
  • Peron
  • Marcaine
  • Bleeding
  • Nephrolithotomy.Supine
  • Nephrolithotomy
1- Turk C, Knoll T, Petrik A, Sarica K, Skolarikos A, Straub M, et al. European Association of Urology. EUA Guidelines on Urolithiasis Available from: http://www.uroweb.org/guideline/urolithiasis/. [Last accessed on 2015 Mar]. 2- de la Rosette J, Assimos D, Desai M, Gutierrez J, Lingeman J, Scarpa R, et al. The Clinical Research Office of the Endourological Society Percutaneous Nephrolithotomy Global Study: Indications, complications, and outcomes in 5803 patients. J Endourol 2011;25:11 3- Matlaga BR, Lingeman JE. Surgical management of upper urinary tract calculi. In: Kavoussi LR, Novick AC, Partin AW, Peters CA editor(s). Campbell-Walsh Urology. 10th Edition. Philadelphia: Saunders Elsevier, 2011 4- Basiri A, Mohammadi Sichani M, Hosseini SR, et al. X-ray-free percutaneous nephrolithotomy in supine position with ultrasound guidance. World J Urol. 2010;28:239-44. 5-. Nouralizadeh A, Ziaee SA, Hosseini Sharifi SH, et al. Comparison of percutaneous nephrolithotomy under spinal versus general anesthesia: a randomized clinical trial. J Endourol. 2013;27:974-8. 6-Zhang X, Xia L, Xu T, Wang X, Zhong S, Shen Z. Is the supine position superior to the prone position for percutaneous nephrolithotomy (PCNL)?. Urolithiasis 2014; 42(1): 87-93. 7-Geraghty R, Jones P, Somani BK, et al. Worldwide trends of urinary stone disease treatment over the last two decades: a systematic review. J Endourol. 2017;31:547–56 8- Ganpule AP, Vijayakumar M, Malpani A, et al. Percutaneous nephrolithotomy (PCNL) a critical review. Int J Surg. 2016;36:660– 9-Tiselius HG, Ackermann D, Alken P, Buck C, Conort P, Gallucci M. European Association of Urology Working Party on Lithiasis. Guidelines on urolithiasis. Eur Urol 2001;40:362–71. 10-Ramakumar S, Segura JW. Renal calculi: percutaneous management. Urol Clin North Am 2000;27:617–22. 11-Smith AD, LeeWJ. Percutaneous stone removal procedures including irrigation. Urol Clin North Am 1983;10:719–27. 12-Ho VT, Newman NJ, Song S, et al. Ischemic optic neuropathy following spine surgery. J Neurosurg Anesthesiol 2005; 17:38–44. 13-Manohar T, Jain P, Desai M. Supine percutaneous nephrolithotomy: Effective approach to high risk and morbidly obese patients. J Endourol 2007;21:44–49. 14-de la Rosette JJ, Tsakiris P, Ferrandino MN, et al. Beyond prone position in percutaneous nephrolithotomy: A comprehensive review. Eur Urol 2008;54:1262–1269. 15- Al-Dessoukey AA, Moussa AS, Abdelbary AM, Zayed A, Abdallah R, Elderwy AA, Massoud AM, Aly AH. Percutaneous nephrolithotomy in the oblique supine lithotomy position and prone position: a comparative study. Journal of endourology. 2014 Sep 1;28(9):1058-63. 16- Falahatkar S, Farzan A, Allahkhah A. Is complete supine percutaneous nephrolithotripsy feasible in all patients? Urol Res. 2011; 39(2):99-104. 17- Manohar T, Jain P, Desai M. Supine percutaneous nephrolithotomy: Effective approach to high-risk and morbidly obese patients. J Endourol. 2007;21(1):44-49. 18-Wu P, Wang L, Wang K. Supine versus prone position in percutaneous nephrolithotomy for kidney calculi: a meta-analysis. International Urology and Nephrology 2011; 46 (1): 67-77. 19- Movassaghi GR, Mohaghegh-Dolat-Abadi MR, Shirkhani GH. Percutaneus nephrolithotripsy bleeding in the spinal anesthesia versus general anesthesia. Anesthesiology and Pain. 2011 Jan 15;1(4):25-32.