آگاهی و نگرش داوطلبین ازدواج مراجعه‌کننده به کلاس‌های مشاوره قبل از ازدواج در مورد بیماری ایدز در جهرم

نویسندگان

1 دانشگاه علوم پزشکی جهرم

2 دانشگاه علوم پزشکیجهرم

3 دانشگاه علوم پزشکی شیراز

چکیده

مقدمه: شیوع بیماری ایدز در کشور در حال افزایش است، به‌طوری‌که درگروه‌های پرخطر شیوع این بیماری به بیش از 5 درصد رسیده است. مطالعه حاضر باهدف تعیین میزان آگاهی و نوع نگرش داوطلبین ازدواج مراجعه‌کننده به کلاس‌های مشاوره قبل از ازدواج شهرستان جهرم در مورد بیماری ایدز انجام شد.
روش کار: این مطالعه مقطعی- تحلیلی روی 367 نفر شرکت‌کننده در کلاس‌های مشاوره قبل از ازدواج جهرم در سال 1396 با استفاده از پرسشنامه استاندارد انجام شد. داده‌ها با کمک نرم‌افزار SPSS18 و استفاده از شاخص‌های توصیفی و آزمون مربع کای در سطح معناداری 05/0= P < /span> تحلیل شدند.
یافته‌ها: از مجموع 367 نفر شرکت‌کننده 51 درصد مرد (187 نفر) و بقیه (180 نفر) زن بودند. آگاهی 5/33 درصد افراد عالی،6/28 درصد خوب، 5/27 درصد متوسط و 4/10 درصد ضعیف بود. بین آگاهی شرکت‌کنندگان در مورد بیماری ایدز با محل سکونت، میزان تحصیلات، گروه سنی و شغل رابطه معناداری وجود داشت (0001/0= P < /span>). در خصوص نوع نگرش زوجین موردپژوهش، 6/64 درصد عالی، 3/21 درصد خوب، 12 درصد متوسط و 2/2 درصد ضعیف بود. بین نگرش افراد با محل سکونت و میزان تحصیلات رابطه معناداری مشاهده شد (0001/0= P < /span>). بیشترین منبع کسب اطلاعات در مورد بیماری از تلویزیون (6/34 درصد) و سپس مراکز بهداشتی (1/25 درصد) بود.
نتیجه‌گیری: میزان آگاهی و نگرش افراد به بیماری ایدز به‌طورکلی در حد مطلوب بود؛ بنابراین ارائه برنامه‌های آموزشی در سطح جامعه به‌خصوص برای روستاییان در رابطه با شناخت راه‌های انتقال و پیشگیری از این بیماری لازم است.
 

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Knowledge and attitude of marriage candidates attending in pre-marriage counseling classes about AIDS in Jahrom

نویسندگان [English]

  • Hadi mosalanejad 1
  • mohammad amin farahmandfard 2
  • mojtaba noroozi 3
  • sahba torabi 1

چکیده [English]

Introduction:
HIV is increasingly spreading such that its prevalence has reached 5% in high-risk groups. This study aimed to determine the knowledge and attitude level of marriage candidates attending pre-marriage counseling classes about AIDS in Jahrom, Iran.
Material and Methods:
This cross-sectional study recruited marriage candidates (n=367), attending pre-marriage counseling classes about AIDS in Jahrom in 2017. Data were collected by a standard questionnaire. Data were analyzed in SPSS version 18 using descriptive and Chi-square tests.
Results:
Overall, 49% (180) and 51% (187) of subjects were female and male, respectively. The level of knowledge about AIDS in 10.4%, 27.5%, 28.6% and 33.5% of volunteers was poor, medium, good and excellent, respectively. There was a significant relationship between education level, place of residence, age group and occupation and level of knowledge (P=0.0001). The level of attitude toward AIDS in 2.2%, 12%, 21.3% and 64.6% of volunteers was poor, medium, good and excellent, respectively. A significant relationship was observed between attitude and place of residence and education level (P=0.0001). Television (34.6%) and health centers (25.1%) were the main sources of information.
Conclusion:
The participants’ level of knowledge and attitude was generally good. It is recommended that training be provided, especially for villagers to make them more aware of transmission ways and prevention means of AIDS.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Knowledge
  • Attitude
  • AIDS
  • Jahrom
1. Pakfetrat AS, Shahabinejad H. A study on general knowledge of the patients referring to Mashhad dental school about AIDS. J Mashhad Dent Sch 2004; 28(3, 4):141-50. (Persian) 2. Haghdoost AA, Mostafavi E, Mirzazadeh A, et al. Modeling of HIV/ AIDS in Iran up to 2014. J AIDS HIV Res 2011; 3(12):231-9. (Persian) 3. Mogarehi M, Shokranian N. Knowledge and attitude of student nurses towards AIDS. Iran J Nurs 2003; 16(34):19-24. (Persian) 4. Stine GJ. Epidemiology and Transmition of human immunodeficiency virus, AIDS update 2004. Annu Overview Acquir Immune Defic Syndr 2004; 7: 208-12. 5. HIV [Internet]. Hiv-sti. 2017 [cited 20 September 2017]. Available from: http://www.hiv-sti.ir/. 6. Ministry of Health and Medical Education, Department of Health, Center of Disease Management. Report of Activities and Achievements about AIDS in IRAN. Tehran: Nashr Seda Publication; 2005. (Persian) 7. Ministry of Health and Medical Education, Deputy of Health. Center of Diseases management. National program prevention of HIV/AIDS; 2013: 4. (Persian) 8. Lotfipur SM, Ravari A, Akbari nasab J. Knowledge, attitude and practice of non-medical students to the ways of transmission and prevention of AIDS in Rafsanjan city. IJNR 2011; 6(22): 31-39. 9. Amar [Internet].2017[cited 20 September 2017]. Available from: https://www.amar.org.ir. 10. Azin SA. An overview on the 2008 UNAIDS report on the 2008 UNAIDS report on the global AIDS epidemic. Iran J Epidemiol 2010; 6(2): 56-58. (Persian) 11. Molla M, Astrøm AN, Berhane Y. Applicability of the theory of planned behavior to intended and self-reported condom use in a rural Ethiopian population. AIDS Care 2007; 19(3):425- 31. 12. Karimi M, GHofranipor F, Heidarnia A. The Effect of Health Education Based On Health Belief Model on Preventive of AIDS on Addict in Zarandieh. Gillan J Univ Med Sci Health Serv 2005; 18(70):164. (Persian) 13. Balali Meybodi F, Mahmoudi Zarandi M. Knowledge and Attitude of Couples, Referring to Kerman Pre-marriage Counseling Center, towards AIDS, 2008. Strides Dev Med Educ 2010; 6 (2):173-180. 14. Rad M, Hashemipour M, Alizadeh R. Investigation of knowledge and attitudes of patients referring to Kerman dental school about AIDS. J Dent Fars Univ Med Sci 2009; 10(2):144-51. (Persian) 15. Malekzadeh R, Shabani F, Emadi HR, et al. Evaluation of the Awareness of Marriage Candidates about AIDS in Babol. J Health Res Community 2015; 1(1):20-7. 16. Ayranci U. AIDS knowledge and attitudes in a Turkish population: an epidemiological study. BMC Public Health 2005; 5:95. 17. Abdollahzadeh R, Mehranpour R. A study on sarbisheh dentistry clients’attitudes and awareness of hiv disease. BEYHAGH 2016; 21(38): 37-43. 18. Pakfetrat AS, Shahabinejad H. A study on general knowledge of the patients referring to Mashhad dental school about AIDS. J Mashhad Dent Sch 2004; 28(3, 4):141-50. (Persian) 19. Rahmati Najarkolaie F, Khobdel M, Ghasemi M, et al. Knowledge and high risk behaviors of newly entered students to Tehran University toward HIV/AIDS. J Holis Nurs Midwifery 2013; 23(2):35-44. 20. Alipour Z, Eskandari N, Mokhah S. Evaluation of Knowledge and attitude of non-medical students about AIDS. J Holistic Nurs Midwifery 2016; 26(1):10-20. 21. Salehi L, Salehi F, Shakibazadeh E. Education-based needs assessment: a step toward effective prevention of AIDS. J Qazvin Univ Med Sci 2009; 13(1):73-8. (Persian) 22. Shariat E, Mohammadnejad E, Akbari Kaji M. Knowledge and attitude of students of the Azad University of Saveh about AIDS. J Gorgan Bouyeh Faculty Nurs Midwifery 2012; 8(2): 43-9. (Persian) 23. Amini M, Sayehmiri K. Evaluation of effective factors on knowledge and attitude of people of the city of Ilam regarding Acquired Immune Deficiency Syndrome. J Ilam Univ Med Sci 2013; 21(1): 1-7. (Persian) 24. Memish ZA, Filemban SM, Kasule SN, et al. Knowledge and attitudes about HIV/AIDS in illegal residents in the Kingdom of Saudi Arabia. J Global Infect Dis 2015; 7(3):103. 25. Panahandeh Z, Taramian S. Knowledge and attitude of non- medical students towards AIDS. Gilan Med School J 2004; 13 (49): 20- 6. (Persian) 26. Mansoor AB, Fungladda W, Kaewkungwal J, et al. Gender differences in KAP related to HIV/AIDS among freshmen in Afghan Universities. Southeast Asian J Trop Med Public Health 2008; 39 (3): 404-18.