مقایسه عوارض کوتاه مدت نارسی در نوزادان مبتلا به سندرم دیسترس تنفسی با دو روش درمانی خارج کردن سریع لوله تراشه پس از تزریق سورفکتانت (اینشور) و تهویه مکانیکی

نویسندگان

وزارت بهداشت

چکیده

سابقه و هدف: تزریق سورفکتانت که از روش‎های درمانی دیسترس تنفسی در نوزادان نارس می‏باشد به دو روش خارج کردن سریع لوله تراشه پس از تزریق سورفکتانت (اینشور) و یا تحت دستگاه تهویه مکانیکی انجام می‎شود. هدف از انجام این مطالعه مقایسه عوارض نارسی بین نوزادانی است که به یکی از این دو روش تحت درمان قرار گرفته اند.

مواد و روش‎ها: این مطالعه توصیفی بر روی 120 پرونده نوزادان نارس بستری شده‏ در طی سال‎های 92-91 در  بخش مراقبت‏های ویژه‏ی نوزادان یکی از مراکز آموزشی درمانی دانشگاه علوم پزشکی بابل که سورفکتانت دریافت کردند، انجام شد. نوزادانی که شرایط ورود به مطالعه را داشتند بطور غیرتصادفی و بر اساس روش درمانی مرسوم بیمارستان مربوطه در همان سال، گروه درمان با تهویه مکانیکی(سال 91) و گروه درمان شده با روش اینشور (سال 92) را تشکیل دادند. متغیرهای مورد نیاز از پرونده نوزادان استخراج و در پرسشنامه تکمیل گردید. داده­ها به وسیله­ی نرم افزار آماری SPSS نسخه‎ ی 21 با آزمون‎های تی تست و کای دو و p < /span> کمتر از 05/0 از لحاظ آماری معنی دار تلقی شد.

یافته‎ها: نتایج نشان داد که در گروه اینشور خونریزی بطن‎های مغزی، مرگ و انعقاد منتشر داخل عروقی (01/0=p < /span>)، رتینوپاتی نارسی(03/0=p < /span>) و پنوموتراکس(001/0=p < /span>) بطور معنی داری از گروه تهویه مکانیکی کمتر بود. لیکن در ارتباط با خونریزی ریوی(4/0=p < /span>)، سپسیس (29/0=p < /span>)و کانال شریانی باز (24/0=p < /span>) تفاوت معناداری در دو گروه دیده نشد. زمان شروع شیر و ترخیص در نوزادان گروه اینشور زودتر از گروه تهویه مکانیکی بود، اما این اختلاف از نظر آماری معنادار نبود (به ترتیب 1/0، 06/0=p < /span>).  

نتیجه گیری: با توجه به یافته های این مطالعه، روش درمانی خارج کردن سریع لوله تراشه پس از تزریق در نوزادان نارس مبتلا به دیسترس تنفسی از لحاظ بروز عوارض نارسی در مقایسه با روش تهویه مکانیکی استراتژی ایمن تری می‎باشد. لذا به نظر میرسد با تحقیقات بیشتر در آینده، میتوان از این روش در درمان سندرم دیسترس تنفسی در بخشهای مراقبت ویژه نوزادان بهره جست.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Comparison of Short-term prematurity complications in neonates with Respiratory Distress Syndrome by two methods of mechanical ventilation and Intubation-SURfactant-Rapid Extubation (INSURE)

نویسندگان [English]

 • Fahimeh kazemian
 • afsaneh arzani
 • Mohsen haghshenas
 • zahra akbarian

چکیده [English]

Background and purpose: Surfactant injection through Intubation-SURfactant-Rapid Extubation (INSURE) and conventional mechanical ventilation are methods that used for treatment of respiratory distress syndrome in preterm infants. The aim of this study was to compare the short term prematurity complications in neonates who were treated with one of these two methods.

Material and methods: This descriptive study that performed on documents of 120 preterm neonates who hospitalized in NICU and received surfactant at 91-92 solar years.Neonates who had inclusion criteria formed two groups based on non randomized sampling and conventional treatment in the same year in this hospital that include: Intubation-SURfactant-Rapid Extubation  group and Mechanical Ventilation group in years of 1392 and 1391 respectively. Required variables extracted from files and the questionnaire was completed. Data were analyzed by SPSS version21 through t-test and chi-square test with95% confidence interval.

Results: The results showed that intraventricular hemorrhage, death and disseminated intravascular coagulation (p=0/01) and retinopathy of prematurity (p=0/03), Pneumothorax (p=0/001) in the INSURE group were significantly less than Mechanical Ventilation group. But, not differed in two groups about the pulmonary hemorrhage (p=0/4), sepsis (p=0/29) and patent ductus arteriosus (p=0/24). The onset of milk and hospital discharge in INSURE group was sooner than MV group but this difference was not statistically significant (p= 0/06, 0/1 respectively).

Conclusion: Based on the findings of this study, INSURE method in preterm infants with respiratory distress related to prematurity complications compared to mechanical ventilation strategy is more safe. Therefore, further studies are suggested in order to use this method for treatment of respiratory distress syndrome in neonatal intensive care units.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Key words: Intubation
 • Extubation
 • surfactant
 • preterm infants
 • Mechanical ventilation
 • Respiratory distress syndrome
 • Complications
1. Fraser J, Walls M, McGuire W. Respiratory complications of preterm birth. ABC of Preterm Birth. 2009;95:19. 2. Donn SM, Dalton J. Surfactant replacement therapy in the neonate: beyond respiratory distress syndrome. Respiratory care. 2009;54(9):1203-8. 3. Soll R, Özek E. Multiple versus single doses of exogenous surfactant for the prevention or treatment of neonatal respiratory distress syndrome. The Cochrane Library. 2009. 4. Powell D, Kliegman R, Stanton B, Geme JS, Schor N, Behrman R. Nelson textbook of pediatrics. 2011. 5. Agassandian M, Mallampalli RK. Surfactant phospholipid metabolism. Biochimica et Biophysica Acta (BBA)-Molecular and Cell Biology of Lipids. 2013;1831(3):612-25. 6. Naseh A, Ghorbani-Yekta B. INSURE method (INtubation-SURfactant-Extubation) in early and late premature neonates with respiratory distress: factors affecting the outcome and survival rate. The Turkish journal of pediatrics. 2014;56:232-7. 7. Najafian B, Aminsaburi A, Fakhraei SH, Eghbal F, Noroozian R. Predicting Factors of INSURE Failure in Low Birth Weight Neonates with RDS; A Logistic Regression Model. Iranian Journal of Neonatology IJN. 2015;5(4):30-4. 8. Verder H, Bohlin K, Kamper J, Lindwall R, Jonsson B. Nasal CPAP and surfactant for treatment of respiratory distress syndrome and prevention of bronchopulmonary dysplasia. Acta Paediatrica. 2009;98(9):1400-8. 9. Ghaemi S, Mohamadymasodi M, Kelishadi R. Evaluation of the effects of surfactant replacement therapy in neonatal respiratory distress syndrome. Zhongguo dang dai er ke za zhi= Chinese journal of contemporary pediatrics. 2009;11(3):188-90. 10. Hermansen CL, Lorah KN. Respiratory distress in the newborn. Am Fam Physician. 2007;76(7):987-94. 11. Liu J, Shi Y, Dong J-y, Zheng T, Li J-y, Lu L-l, et al. Clinical characteristics, diagnosis and management of respiratory distress syndrome in full-term neonates. Chinese Medical Journal (English Edition). 2010;123(19):2640. 12. Sweet DG, Carnielli V, Greisen G, Hallman M, Ozek E, Plavka R, et al. European consensus guidelines on the management of neonatal respiratory distress syndrome in preterm infants-2010 update. Neonatology. 2010;97(4):402-17. 13. Kanmaz HG, Erdeve O, Canpolat FE, Mutlu B, Dilmen U. Surfactant administration via thin catheter during spontaneous breathing: randomized controlled trial. Pediatrics. 2013;131(2):e502-e9. 14. Vafaienejad T, Fakhr-Movahedi A, Salimi T, Nooripur S. COMPARING THE EFFECT OF PRONE AND SUPINE POSITIONS ON RESPIRATORY STATUS OF ACUTE RESPIRATORY DISTRESS SYNDROME NEWBORNS TREATED BY INSURE PROTOCOL. Journal of Urmia Nursing And Midwifery Faculty. 2015;13(2):116-23. 15. Engle WA. Surfactant-replacement therapy for respiratory distress in the preterm and term neonate. Pediatrics. 2008;121(2):419-32. 16. Polin RA, Carlo WA, Papile L-A, Carlo W, Tan R, Kumar P, et al. Surfactant replacement therapy for preterm and term neonates with respiratory distress. Pediatrics. 2014;133(1):156-63. 17. Dani C, Corsini I, Poggi C. Risk factors for intubation–surfactant–extubation (INSURE) failure and multiple INSURE strategy in preterm infants. Early human development. 2012;88:S3-S4. 18. Keszler M. INSURE, Infant Flow, Positive Pressure and Volume Guarantee—Tell us what is best: Selection of respiratory support modalities in the NICU. Early human development. 2009;85(10):S53-S6. 19. Tagare A, Kadam S, Vaidya U, Pandit A. Outcome of intubate surfactant rapidly extubate (InSuRE): an Indian experience. The Indian Journal of Pediatrics. 2014;81(1):20-3. 20. Meneses J, Bhandari V, Alves JG, Herrmann D. Noninvasive ventilation for respiratory distress syndrome: a randomized controlled trial. Pediatrics. 2011;127(2):300-7. 21. de Kort EH, Reiss IK, Simons SH. Sedation of newborn infants for the INSURE procedure, are we sure? BioMed research international. 2013;2013. 22. Bohlin K, Gudmundsdottir T, Katz-Salamon M, Jonsson B, Blennow M. Implementation of surfactant treatment during continuous positive airway pressure. Journal of Perinatology. 2007;27(7):422-7. 23. Bohlin K, Bohaufs RK, Jarstrand C, Curstedt T, Blennow M, Robertson B. Spontaneous breathing or mechanical ventilation alters lung compliance and tissue association of exogenous surfactant in preterm newborn rabbits. Pediatr Res 2005; 57: 624– 30. 24. Jobe AH, Hillman N, Polglase G, Kramer BW, Kallapur S, Pillow J. Injury and inflammation from resuscitation of the preterm infant. Neonatology 2008; 94: 190–6. 25. Cherif A, Hachani C, Khrouf N. Risk factors of the failure of surfactant treatment by transient intubation during nasal continuous positive airway pressure in preterm infants. American journal of perinatology. 2008;25(10):647-52. 26. Huang X, Chen D, Li X, Li M, Shen J, Wu X. [Clinical effectiveness of INSURE method in the treatment of neonatal respiratory distress syndrome]. Zhongguo dang dai er ke za zhi= Chinese journal of contemporary pediatrics. 2013;15(1):9-13. 27. Kirsten GF, Kirsten CL, Henning PA, Smith J, Holgate SL, Bekker A, et al. The outcome of ELBW infants treated with and InSurE in a resource-limited institution. Pediatrics. 2012;129(4):e952-e9. 28. Gharehbaghi MM, Ghojazadeh M, Jafari SK. Risk Factors for Failure of Surfactant Therapy with INSURE Method in Preterm Infants. Medical Journal of Tabriz University of Medical Sciences and Health Services. 2014;35(6):88-93. 29. Li T, Jiang H, Liu D, Li X. [Risk factors for the failure of the InSure method in very preterm infants with respiratory distress syndrome.]. Zhongguo dang dai er ke za zhi= Chinese journal of contemporary pediatrics. 2014;16(6):610-3. 30. Nayeri FS, Shirvani TE, Aminnezhad M, Amini E, Dalili H, Bijani FM. Comparison of INSURE Method with Conventional Mechanical Ventilation after Surfactant Administration in Preterm Infants with Respiratory Distress Syndrome: Therapeutic Challenge. Acta Medica Iranica. 2014;52(8):596-600.