بررسی اثر عصاره‌ی هیدروالکلی گیاه مرزنجوش (Origanum vulgare) بر وزن و پروفایل لیپیدی در موش صحرایی نر ویستار

نویسندگان

دانشگاه آزاد زنجان

چکیده

مقدمه: امروزه در اغلب کشورهای جهان، افزایش چربی خون و به دنبال آن آترواسکلروز، منجر به بیماری­های قلبی–عروقی و حتی مرگ می­شود. آنتی­اکسیدان­ها می­توانند سبب کاهش چربی خون شده و احتمال ابتلا به بیماری­های قلبی–عروقی را کاهش می­دهند. مرزنجوش سرشار از آنتی­اکسیدان است، به همین علت ما در این مطالعه به بررسی اثر مرزنجوش بر وزن و چربی خون خواهیم پرداخت.

روش کار: در این مطالعه­ی تجربی  28 سر موش صحرایی نر  نژاد ویستار ، به طور تصادفی به 4 گروه 7 تایی تقسیم شدند. گروه شاهد، آب مقطر و سه گروه آزمایشی عصاره­ی هیدروالکلی مرزنجوش را به ترتیب با دوز های 50، 75 و 100 میلی­گرم بر کیلوگرم وزن بدن، به مدت 30 روز و از طریق گاواژ دریافت کردند. 2 ساعت بعد از آخرین گاواژ، حیوانات وزن شده و خونگیری از آنها انجام گرفت و میزان کلسترول، تری­گلیسیرید، لیپوپروتئین باچگالی­کم و لیپوپروتئین باچگالی­بالا اندازه گیری گردید. داده ها توسط نرم­افزار SPSS و آنالیز واریانس یک طرفه مورد ارزیابی قرار گرفت.

یافته­ها: نتایج حاصل از این بررسی نشان داد که مصرف عصاره سبب کاهش میزان کلسترول، تری گلیسیرید و لیپوپروتئین باچگالی­کم و افزایش لیپوپروتئین باچگالی­بالا در هر سه دوز مصرفی (50، 75 و 100 میلی گرم بر کیلوگرم) نسبت به گروه شاهد گردید (05/0p < /span><). مصرف عصاره تغییری در وزن حیوانات ایجاد نکرد.

بحث نتیجه گیری: به نظر می­رسد که مرزنجوش بتواند به دلیل کاهش سطح کلسترول، تری گلیسیرید، لیپوپروتئین باچگالی­کم و افزایش سطح لیپوپروتئین باچگالی­بالا اثر حفاظتی در برابر بیماری­های قلبی-عروقی اعمال کند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The effect of hydro alcoholic extract of Origanum vulgare on weight and serum lipid profile in male Wistar rats

نویسندگان [English]

  • meysam foroozandeh
  • mohammadreza bigdeli
  • mehdi rahnema

چکیده [English]

Background: Today, in most countries, hyperlipidemia, followed by atherosclerosis, leads to heart disease such as cardiovascular, and even death. Antioxidants can reduce blood cholesterol and risks of cardiovascular diseases. Origanum vulgar is full of antioxidants. This is because, we will study the effects of Origanum vulgare extract (OVE) on serum lipid profile and weight.

Methods: In this study, 28 male Wistar rats were allocated into 4 groups (n=7). The control group received distilled water, three experimental groups received the hydro alcoholic OVE with differentdoses of 50, 75 and 100 mg/kg, respectively. pretreatment with OVE  was performed for 30 days orally through gavage. 2hours after the last gavage, rats were weighted, then serum collected and samples were taken, then level of cholesterol, triglyceride, Low density lipoprotein and High density lipoprotein were measured by means One Way ANOVA in SPSS.

Results: Results of the current study showed that OVE reduced the levels of cholesterol, triglycerides, Low density lipoprotein and increases the level High density lipoprotein in three groups received the OVE  (50, 75 and 100 mg/kg) compared to the control group. OVE did not cause changes in rats weight.

Conclusion: It seems that OVE can exert the a protective effect against cardiovascular diseases by reduces the levels of cholesterol, triglyceride, Low density lipoprotein and increases High density lipoprotein.

کلیدواژه‌ها [English]

  • : Origanum vulgare
  • hydro alcoholic extract
  • Lipid profile
  • Antioxidant