اثرات سودمند میوه نارس گیاه (MC) ‌بربرخی پارامترهای بیوشیمیایی در موش های آزمایشگاهی

نویسندگان

وزارت بهداشت درمان وآموزش پزشکی

چکیده

گیاه MC یکی از گیاهان خانواده کدو می باشد که در بعضی کشورها به عنوان داروی گیاهی ضد دیابت مورد استفاده قرار می گیرد. هدفا از این مطالعه ارزیابی اثرات میوه نارس گیاه MC بر برخی پارامترهای بیوشیمیایی در موش های آزمایشگاهی بود.

مواد وروش تحقیق: 3 گروه حیوانات مورد آزمایش به مدت 2 ماه تحت تغذیه با رژیم های 1 و2 درصد و فاقد Mc (گروه شاهد) قرارگرفتند. نمونه خون درابتدا وپایان مطالعه تهیه واز سرم جهت اندازه گیری فاکتورهای قند خون ناشتا ،‌کلسترول ،‌تری گلیسرید ،‌هموگلوبین گلیکوزیله،‌LDL,HDL اوره وکراتینین استفاده شد . جهت مقایسه داده از تی زوجی استفاده شده است .

یافته ها:‌ر‍ژیم غذایی 1%‌و2% بعداز 2ماه باعث کاهش قند خون ناشتا(P<0.002) وهموگلوبین سایر فاکتورهای بیوشیمیایی هیچ تغییر معنی داری نشان نداند.

نتیجه گیری :‌براساس نتایج بدست امده احتمالا گیاه MC درکاهش میزان قند ولیپیدهای خون بیماران موثر خواهد بود که برای بررسی بیشتر انجام مطالعات انسانی پیشنهاد می شود.

کلیدواژه‌ها