الگوی مقاومت آنتی بیوتیکی اشرشیاکلی عامل عفونت ادراری

نویسندگان

وزارت بهداشت درمان وآموزش پزشکی

چکیده

هدف: مطالعه تعیین شیوع مقاومت دربین اشرشیاکلی عامل عفونت ادراری نسبت به آنتی بیوتیک ها در شهر جهرم بمنظور بدست آوردن اطلاعات برای درمان تجربی و سریع بیماران می باشد.

متد:مطالعه مقطعی  در سال 82 انجام شده است. تعداد 108 بیمارمبتلا به عفونت ادراری مراجعه کننده به درمانگاهها و بیمارستان شهر جهرم مورد مطالعه قرار گرفتند.  کشت های مثبت ادراری با تشخیص اشرشیاکلی به عنوان عامل عفونت با استفاده از روش حداقل غلظت منع کننده (MIC)  ودیسک از نظر الگوی مقاومت آنتی بیوتیک مورد بررسی قرار گرفتند.

نتایج : جنتامایسین  کمترین اثر را برروی اشرشیاکلی با مقاومت 1/72 درصد  نشان داده است. از میان داروهای خوراکی بیشترین مقاومت مربوط به کوتریموکسازول به میزان 4/71درصد وریفامپین به میزان6/76 درصدو در بین داروهای تزریقی بیشترین مقاومت به جنتامایسین  بوده است. 5/89 درصد موارد، به دو دارویا بیشتر  مقاومت نشان
داده اند. بیشترین ترکیب مقاومت  کوتریموکسازول وریفامپین وهمچنین کوتریموکسازول وجنتامایسین بوده است.


نتایج حاصله، اطلاعاتی در مورد شیوع مقاومت آنتی بیوتیکی اشرشیاکلی به عنوان شایعترین عامل عفونت ادراری نشان می دهد. با استفاده از اطلاعات بدست آمده درمان تجربی باجنتامایسین و کوتریموکسازول  در تقریبا اکثربیماران مبتلا به عفونت ادراری مناسب نیست ولی  درصد زیادی از بیماران هنوز می توانند به صورت تجربی با استفاده از سیپروفلوکساسین ویا نالیدیکسیک اسید  بصورت خوراکی و با آمیکاسین  به صورت تزریقی درمان شوند

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Antibiotic Resistance Pattern of E-Coli isolated from Urinary Tract Infection

نویسندگان [English]

  • Fatemeh Emamghorashi
  • Jamshid Kohanteb

چکیده [English]

: The present study was designed for determination of the pattern of antibiotic resistance of Escherichia coli (E. coli) isolated from urinary tract infection in Jahrom in aim of rapid and appropriate empirical management .Method: A cross sectional study was carried out on 108 urine samples of patients with urinary tract infection in Jahrom hospitals and general practice in 2003. Antibiotic susceptibility was done by disk diffusion method and MIC. Result: Gentamicin had at least effect on E. coli with 72.1% resistance. Co-trimoxazol and rifampin were the most effective oral antibiotics. 89.5 percent of E.coli were resistant to two or more antibiotics. The most associated resistance was co-trimoxazol- rifampin and cotrimoxazol- gentamicin. Conclusion: Based on this data gentamicin and co-trimoxazol were less effective for treatment of urinary tract infection, but nalidixic acid and ciprofloxacin were appropriate for empirical treatment

کلیدواژه‌ها [English]

  • E- coli
  • urinary tract infection
  • Antibiotic
  • associated resistance