مقایسه اهمیت ابعاد پنج گانه خدمات آموزشی از دیدگاه دانشجویان و اعضای هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی زاهدان

نویسندگان

وزارت بهداشت درمان وآموزش پزشکی

چکیده

مقدمه و هدف: اغلب بین شناخت ارائه دهندگان خدمت از سرمایه گذاری اهمیت ابعاد مختلف خدمت نزد دریافت کنندگان خدمت و اهمیت واقعی آن ابعاد از دیدگاه آنها تناسب وجود ندارد. این امر موجب برنامه ریزی و اتخاذ تصمیم هایی برای تامین کیفیت خدمت می شود که بیشتر در آن دیدگاه افراد داخل سازمان در مقایسه با دیدگاه افراد خارج سازمان لحاظ شده است. بدین ترتیب کیفیت خدمت نزد دریافت کنندگان آسیب می بیند. پژوهش حاضر به مقایسه اهمیت ابعاد پنج گانه خدمات آموزشی از دیدگاه اعضای هیات علمی و دانشجویان می پردازد.

روش کار: پژوهش توصیفی مقطعی در سال 1383 در دانشگا‌ه علوم پزشکی زاهدان در میان دانشجویان و اعضای هیات علمی انجام شد. 386 دانشجو به عنوان نمونه تحقیق انتخاب شدند. پرسشنامه اعضای هیات علمی در اختیار تمام آنان قرار گرفت. داده ها از طریق پرسشنامه جمع آوری و به کمک روشهای آمار توصیفی و تحلیلی، تحلیل شد.

یافته ها: به نظر دانشجویان مهم‌ترین بعد خدمت، بعد همدلی بود ولی از دیدگاه اعضای هیات علمی در جایگاه چهارم اهمیت واقع شد. مطابق دیدگاه اعضای هیات علمی مهم‌ترین بعد خدمت، بعد تضمین بود که به نظر دانشجویان در جایگاه سوم اهمیت بود.

نتیجه گیری: رتبه و میزان اهمیت ابعاد پنج گانه خدمات آموزشی نزد دانشجویان و اعضای هیات علمی به ویژه یکسان نیست. لذا لازم است در برنامه های ارتقای کیفیت و تخصیص منابع این تفاوت ها را در نظر گرفت، عملکرد خدمت در ابعادی که از دیدگاه دانشجویان اهمیت بیشتری دارد، بهبود یابد. همچنین ویژگیهای خدمت برای دانشجویان به نحوی که شرح داده شده و برای آنان مشخص شده که از خدمت چه چیزی از خدمت می توانند و باید انتظار داشته باشند

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

A Comparative Study on the Importance of Dimensions of Educational Services at Zahedan University of Medical Sciences: Faculties and Students' Viewpoints

نویسندگان [English]

  • Ali Kebriaei
  • M Roudbari

چکیده [English]

Introduction: There are differences between the recognition of service providers about the importance of dimensions of services، and its real importance asviewed by service receivers. This leads to planning and decision making on quality promotion in which the views of providers are more effective than those of the customers. In such circumstances, the quality of services is reduced in the customer,s viewpoint. This research aims to compare the importance of dimensions of educational service in the faculty members, and  the students' viewpoints.

Material: This cross-sectional descriptive research was performed in 2004 in Zahedan University of Medical Sciences. All the faculty members and 386 students were chosen as the research subjects. A questionnaire was used for data collection. For statistic analysis، descriptive and analytic statistics were employed.

Results: Empathy was the most important dimension from students' viewpoint which was ranked as the 4th factor in faculty members' view. The faculty members declared the most important dimension to be assurance that was ranked the third in students' viewpoint.

Conclusion: There is no dimension with the same rank among different dimensions of educational services between the students and faculty members. This leads the faculty members to advert dimensions which are less important in students' view، so this affects the quality of services from students' viewpoint. Therefore، should be taken in to account these differences in programming and resource allocation in order to improve the services provided, which is so important from the students' view.

Moreoues it seems neceas ary to desclibe the char a ctuistics of sewices to the students and identify at sow : cesale and what to expect from them. Moreover, it seems necessary to describe the characteristics of sew ices to the students and identify what sew ices are and what to expect from them.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Service dimension
  • Quality
  • Expectation
  • Service receiver
  • Service provider