شیوع عفونت های انگلی روده ای در کودکان سنین 15-7 سال شهر جهرم در سال 86-1385

نویسندگان

وزارت بهداشت درمان وآموزش پزشکی

چکیده

مقدمه و هدف:  یکی از علل بقای آلودگی های انگلی روده ای در جامعه، وجود آلودگی های بدون علامت در بخشی از افراد می باشد. از طرفی علی رغم گزارشات آزمایشگاه های تشخیصی، به علت استاندارد نبودن روش انجام آزمایش و عدم مطالعه دقیق اپیدمیولوژی ، تصویر روشنی از وضعیت انتشار این انگل ها در منطقه جهرم وجود ندارد.  هدف از انجام این تحقیق ، دست یابی به میزان شیوع عفونت های انگلی روده ای در کودکان شهر جهرم می باشد.

مواد و روشها:  در مطالعه توصیفی – مقطعی حاضر،  کودکان سنین 15-7 سال شهر جهرم به روش خوشه ای - تصادفی انتخاب و مورد بررسی قرار گرفتند. نمونه های مدفوع تهیه شده از 410   دانش آموز به روش رسوبی فرمالین-اتر  (Formalin –Ether Concentration)  آزمایش گردیدند.

یافته ها: میزان آلودگی انگلی روده ای در دانش آموزان شهرجهرم 6/13% بوده که  از این میزان 3/9% به انگل های بیماری زا با بیشترین میزان آلودگی به انگل ژیاردیا به میزان 1/8 بودند. بررسی های آماری حکایت از بالاتر بودن میزان آلودگی های انگلی روده ای درکودکان با تحصیلات پائین تر مادر ، درآمد کمتر خانواده و بعد بیشتر خانوار داشت. دانش آموزان با مادران کارمند از حداقل میزان آلودگی برخوردار بودند.

نتیجه گیری: این مطالعه نشان داد که با وجود پائین بودن میزان آلودگی های انگلی روده ای در دانش آموزان شهر جهرم ، هنوز  تعدادی از انگل های بیماری زا شیوع قابل توجهی در منطقه دارند که باید مورد بررسی دقیق تر و پیشگیری قرار گیرد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Prevalence of intestinal parasitic infections among 7-15 year old children in Jahrom, Iran during 2006-7

نویسندگان [English]

  • Mohammad Hossein Davami
  • Reyhaneh Roohi
  • Ali Reza Sadeghi

چکیده [English]

Introduction:  One of the main reasons of the occuranle of intestinal parasitic infections in Communities is the asymptomatic infections in some people.  Although there are some reports for parasitic infections from specialized laboratories, there is no confirmed data for these infections among children in Jahrom. It is due to low standards of the methods and also low accuracy in epidemiological studies.


Material and Methods: This descriptive cross-sectional study was carried out on 410 children aged 7-15 years old in Jahrom.  clustering and accidental sampling were employed. Three samples of faecese for each child were examined for parasites using formalin – ether concentration method.


Results: The results showed a prevalence of 13.6% of intestinal parasitic infections among children in Jahrom. Among which, 9.3% were pathogen parasites.  The highest prevalence was reported for Giardia lamblia (8.1%).  There was an association between the rate of infection and mother,s education, family income and the family size.  The lowest infection was found among the children whose  mothers had clerical Jobs.


Conclusion: Although this study indicated low prevalence of intestinal parasitic infections among children in Jahrom, the prevalence of some of them is still high and important. This is a good reason for paying more attention on individual and environmental health such as rubbish despair , using clean and safe vegetables and fruits, and also frequent use of soap < /p>

کلیدواژه‌ها [English]

  • Intestinal parasitic infections
  • Children
  • Jahrom