بررسی علل بستری نوزادان کم وزن در بیمارستان شهید بهشتی کاشان در سال 1384

نویسندگان

وزارت بهداشت درمان وآموزش پزشکی

چکیده

مقدمه: وزن کم زمان تولد با  مرگ و میر بالا و موارد بستری دوران نوزادی همراه است .  دراین مطالعه علل بستری و پیامدهای کم وزنی  نوزادان در بیمارستان بهشتی کاشان بررسی  شد.


یافته ها:  در مطالعه ای توصیفی  مقطعی اطلاعات موجود از پرونده  نوزادان کم وزن  بستری  در سال 1384 استخراج گردیده و با استفاده از آمار توصیفی  مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند .


یافته‌ها : از 408 نوزاد بستری، 136 نفر (3/33%) کم وزن شامل  1/54%  پسر ، 9/81% نارس و 1/18%  ترم و دچار محدودیت رشد داخل رحمی بوده اند. میانگین سن حاملگی 2/3±6/33 هفته و میانگین وزن در نوزادان نارس و ترم دچار محدودیت رشد داخل رحمی به ترتیب 392 ± 1845  و 32 ± 2042 گرم بوده است .

شایع ترین علل  بستری گند خونی1  ، زردی ، بیماری هیالن مامبران ، کم خونی ، هیپوکلسمی و هیپوگلیسمی با میانگین مدت بستری 9 ±14 روز بوده است.میزان مرگ و میر در نوزادان کم وزن 3/23% و عمدتاً در سن حاملگی زیر 28 هفته و وزن کمتر از 1000 گرم بوده است .


نتیجه‌گیری :  با توجه به مشکلات نوزادان کم وزن و  مرگ و میر بالا  که عمدتاً  در نوزادان نارس (کمتر از 28 هفته ) اتفاق افتاده است، پیشنهاد می شود ضمن پیشگیری از زایمان های زودرس تسهیلات و  امکانات بخش های نوزادان ارتقا داده شود.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Causes of Admission in Low Birth Weight Infants in Kashan Beheshti Hospital

نویسندگان [English]

  • Ziba Mosayebi
  • Amir Hossein Movahedian

چکیده [English]

History and objectives: Low birth weight is associated with high mortality , morbidity and rates of admission among neonates. The aim of this study was to determine the causes of admission and outcome of Low birth weight infants (LBW) admitted  in Beheshti Hospital.


Materials and Methods: In this cross sectional descriptive study, all the LBW infants admitted in Beheshti Hospital during a one year period (1384) were investigated. All  the data were collected from the medical records and analyzed by descriptive statistics.


Results : Of  the 408 admitted neonates, one hundred and thirty six newborns were low of  birth weight. Of whom 54.1% were male, 81.9% preterm and 18.1% intrauterine growth restricted (IUGR).the Mean gestational age in LBW infants, was 33.6±3.2 weeks and mean birth weight was 1845± 392 and 2042± 320 gr in preterm and IUGR infants respectively . The most common morbidities in LBW infants were sepsis, jaundice , hyaline membrane disease , anemia, hypocalcemia and  hypoglycemia .The mean hospital stay was 14±9 days. The mortality rate in LBWs was 23.3% mainly in gestational age of less than 28 weeks and birth weight of < 1000 gr.


Conclusion: Considering the causes of admission in LBW infants and also prematurity as the main cause of low birth weight and mortality , we recommend prevention of preterm deliveries and improving the intensive care facilities

کلیدواژه‌ها [English]

  • Admission
  • LBW
  • Mortality and morbidity
  • Outcome