تأثیر ساکشن داخل تراشه بر گازهای خون شریانی بیماران تحت تهویه مکانیکی: یک مطالعه کارآزمایی بالینی باز قبل و بعد

نویسندگان

وزارت بهداشت درمان وآموزش پزشکی

چکیده

مقدمه: یکی از معمول‌ترین روش‌های پاکسازی راه هوایی بیماران تحت تهویه مکانیکی، انجام ساکشن می‌باشد. اما یافته‌های متناقضی در مورد تاثیر آن بر گازهای خون شریانی این‌گونه بیماران وجود دارد. این مطالعه به منظور تعیین تأثیر ساکشن داخل تراشه‌ بر گازهای خون شریانی بیماران تحت تهویه مکانیکی انجام شده است.

مواد و روش‌ها: این پژوهش یک مطالعه از نوع کارآزمایی بالینی باز قبل و بعد می‌باشد. نمونهها شامل 70 بیمار تحت تهویه مکانیکی بستری در بخش‌های مراقبت‌های ویژه و اورژانس بیمارستان حضرت رسول اکرم(ص) تهران بودند. بیماران به روش نمونه‌گیری در دسترس مبتنی بر هدف انتخاب شدند و بر روی آنها ساکشن داخل تراشه‌ انجام شد. گازهای خون شریانی 5 دقیقه قبل از ساکشن و 25 دقیقه بعد از آن اندازه‌گیری شد. ابزار گردآوری داده‌ها یک برگه ثبت اطلاعات بود و داده‌ها با استفاده از آزمون‌های ویلکاکسون و تی- زوج تجزیه و تحلیل شدند.

یافته‌ها: نتایج تفاوت معنی‌داری بین متغیرهای نسبت فشار اکسیژن شریانی به درصد اکسیژن دمی (Pao2/Fio2)، فشار دی اکسید کربن (Paco2) و درصد اشباع اکسیژن شریانی(Sao2) قبل و بعد از ساکشن نشان داد(000/0P=).

نتیجه‌گیری: یافته‌ها نشان داد که انجام ساکشن موجب بهبود گازهای خون شریانی بیماران تحت تهویه مکانیکی می‌شود، لذا توصیه می‌گردد در این بیماران از ساکشن داخل تراشه استفاده شود.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Effect of Endotracheal Suctioning on Arterial Blood Gases in Patients Receiving Mechanical Ventilation: A Before-After Open Clinical Trial

نویسندگان [English]

  • Mahmood Kohan
  • Ebrahim Rahimi
  • Hamid Mommtahan
  • Nahid Mohammad Taheri
  • Saeed Sobhanian
  • masuomeh Rambod

کلیدواژه‌ها [English]

  • E. coli
  • pyelonephritis
  • cystitis
  • H serotype