بررسی تأثیر مصرف نارنج در کاهش علائم بالینی بزرگی خوش خیم غده ی پروستات

نویسندگان

وزارت بهداشت درمان وآموزش پزشکی

چکیده

مقدمه:

میزان شیوع بیماری بزرگی خوش خیم  غده ی پروستات در مردان60-51 سال پنجاه درصد و در مردان بالای 80 سال به نود درصد میرسد.از جمله روش های درمان  بیماری بزرگی خوش خیم  غده ی پروستات ، استفاده از ترکیبات مرکبات است که حاوی گروهی از ویتامین ها از جمله ویتامینC ، دسته فلاونوئیدها و گروهی از پلی ساکاریدها به نام پکتین با خاصیت ضدتوموری،  ضدآلرژی و ضدفعالیت ویروسی می باشد.

مواد و روش ها:

یک مطالعه تجربی  در دو گروه30 نفری  مصرف کننده نارنج )روزانه 60 سی سی) و درمان کلاسیک (روزانه یک عدد قرص پروزاسین)  با روش نمونه گیری ساده بر روی افراد مبتلا به بیماری بزرگی خوش خیم  غده ی پروستات انجام شد.از طریق چک لیست اطلاعات دموگرافیک در قسمت اول و مقیاس اندازه گیری شدت علایم پروستات   AUAدر قسمت دوم جمع آوری و به کمک نرم افزار آماری SPSS با هم مقایسه گردیدند.

نتایج:

مقایسه میانگین های مقیاس AUA در گروه مورد قبل و بعد از استفاده از نارنج معنی دار بود(قبل   823 /. ±25.833 
با بعد 248 /. ±2.833  و P=000). اما در گروه شاهد قبل و بعد از درمان  اختلاف معنی داری مشاهده نشد(قبل 717  /.±26.666  و بعد  723 /.±26.666 با P=1.000). مقایسه اختلاف میانگین های مقیاس  AUA بین گروه شاهد و مورد پس از استفاده از نارنج طی دوره درمان نیز معنی دار بود(گروه مورد  248 /. ±2.833 و گروه شاهد723 /.±26.666  با P=000)

نتیجه گیری:

به نظر می رسد نارنج قابلیت کاهش علایم مربوط به بزرگی خوش خیم پروستات را دارا باشد، لذا می توان در روند بهبود این بیماری از استفاده آسان نارنج بهره گرفت.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

A study of the effect of citrus on clinical symptoms of BPH

نویسندگان [English]

  • Saead Sobhanian
  • Elham Pabarja
  • Narjes Razeghinia
  • Mohammad mahdi Hoseini
  • Sakyneh shsavari

چکیده [English]

Introduction: The prevalence of BPH  among 5-10 year old men is about 50% and it reaches 90% in 80 year old ones. The use of the components of citrus fruits containing a group of ritamines (specially C) , favonoid and atype of polysaccharides as pectin which are effective in treatment of hyperplasia , allergy and viral infection.  

Material & methods: This is a clinical-trial study conducted  on two groups, each with 30 samples (patients drinking 60 ml sour orange Juice/daily and those administering 1 prozacin tablet daily as used in classical treatment). Convenient sampling was performed for selection of patients in both groups. From the patients referring to the specialty clinic in Jahrom. The data were collected through a checklist consisting of two part of demographic information and AUA which measles the severity of prostatic symptoms.  SPSS software was used to analyzed data.

Results: Comparison of the AUA mean scores before and after having citrus fruit revealed that the difference was significant (before: 25.833±0.823, after: 2.833±0.248, p=0.000) However, the same comparison for the control group < sub>,s mean scores before and after taking the above mentioned tablet revealed a non-significant difference (before: 26.666±0.717, after: 26.666±0.723, p=1.000). comparison of AUA mean scores of the case and control groups revealed that the difference was statistically significant (case group: 2.833±0.248 and control group: 26.666±0.723, p=0.000)

Conclusion: Considering the finding of this study, citrus fruit can be effective in reducing the symptoms of prostate hypertorophy .

کلیدواژه‌ها [English]

  • Sour orange
  • BPH
  • Clinical symptom