ارزیابی آسپیراسیون سوزنی تیروئید از نظر تطابق با یافته های پاتولوژی

نویسندگان

وزارت بهداشت درمان وآموزش پزشکی

چکیده

مقدمه: ندول تیروئید یک مشکل بالینی شایع و اولین تظاهر بدخیمی می باشد. آسپیراسیون سوزنی تیروئید (fine needle aspiration - FNA) جهت رد بدخیمی در ندول ها به کار میرود. هدف این مطالعه  ارزیابی های آسپیراسیون سوزنی تیروئید انجام شده در بیماران مبتلا به ندول تیروئید بین سالهای 1374 تا 1385 از نظر تطابق یافته های سیتولوژی و پاتولوژی بود.

روش کار: در این مطالعه پرونده 1150 بیمار مبتلا به ندول تیروئید بررسی شد که در نهایت 218 بیمار که به دنبال آسپیراسیون سوزنی تیروئید تحت عمل جراحی قرار گرفته بودند و یافته های سیتولوژی و پاتولوژی آنها تواماً موجود بود وارد مطالعه شدند.

یافته ها: از مجموع 218 مورد آسپیراسیون سوزنی پاسخ سیتولوژی در 8/57 درصد خوش خیم، 7/19 درصد بدخیم، 2/20 درصد مشکوک و در 4/1 درصد غیر تشخیصی بود. حساسیت آسپیراسیون سوزنی تیروئید 5/72 درصد، ویژگی آن 83 درصد و دقت 76 درصد محاسبه شد. میزان موارد منفی کاذب در این تست 19 درصد و موارد مثبت کاذب 24 درصد بود.

بحث و نتیجه گیری: حساسیت، ویژگی و دقت آسپیراسیون سوزنی تیروئید در این مطالعه در مقایسه با مطالعات کشورهای دیگر از مقادیر پائین تری برخوردار است. نکته قابل توجه در این مطالعه گزارش موارد غیر تشخیصی کم (4/1 درصد) در مقایسه با سایر مطالعات (17 درصد) و وجود موارد بالای منفی کاذب (19 درصد) در مقایسه با سایر مطالعات (2/5 درصد) می باشد. در مجموع به نظر می رسد که  بیوپسی آسپیراسیون با سوزن نازک کماکان یک روش دقیق و مقرون به صرفه در تعیین ماهیت ندول تیروئید است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Evaluation of thyroid fine needle aspiration for pathological concordance

نویسندگان [English]

  • Mojgan Sanjari
  • Amin Mahdavi

چکیده [English]

Introduction:

Thyroid nodules are a common problem and the first thyroid malignancy presentation in clinical practice. The purpose of this study was to evaluate FNABs performed in patients with thyroid nodule between years 1995 to 2006 for cytohistologic concordance.

Material and Methods:

In this study we reviewed files of 1150 patients with thyroid nodule and finally 218 patients undergone thyroid surgery following FNAB biopsy were chosen for the study.

Results:

Four cytologic diagnostic categories were used and the rates of these categories were as follows: benign, 57.8 percent; suspicious for malignancy, 20.2 percent; malignant, 19/7 percent and nondiagnostic, 1.4 percent. We obtained a sensitivity of 72.5 percent, a specificity of 83 percent and an accuracy of 76 percent. The false negative rate was 19 percent and the false positive rate was 24 percent.

Conclusion:

The results of this study showed that diagnostic value (sensitivity, specificity, accuracy) of FNAB in our region in comparison with other countries is low. The most concerning result is the low rate of nondiagnostic (1.4 vs. 17 percent) and high rate of false negative reports (19 percent) in comparison with other studies (5.2 percent). It seems that FNA is an accurate and cost effective procedure yet and it can be more accurate with better sampling and more attention to false negative and inadequate results. Considering of a standard classification and clinical data is suggested especially in suspicions results.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Fine-Needle Aspiration
  • Thyroid Nodule
  • Cytology
1. Castro MR, Gharib H. Thyroid nodules and cancer. When to wait and watch when to refer? Postgrad Med 2000; 107(1): 113-6, 119-20, 123-4. 2. Castro MR, Gharib H. Thyroid fine-needle aspiration biopsy: progress, practice, and pitfalls. Endocr Pract 2003; 9(2): 128-36. 3. Tunbridge WM, Evered DC, Hall R, et al. The spectrum of thyroid disease in a community: the Whickham survey. Clin Endocrinol (Oxf) 1977; 7(6): 481-93. 4. Vander JB, Gaston EA, Dawber TR. The significance of nontoxic thyroid nodules. Final report of a 15-year study of the incidence of thyroid malignancy. Ann Intern Med 1968; 69(3): 537-40. 5. Mazzaferri EL, de los Santos ET, Rofagha-Keyhani S. Solitary thyroid nodule: diagnosis and management. Med Clin North Am 1988; 72(5): 1177-211. 6. Gharib H. Changing trends in thyroid practice: understanding nodular thyroid disease. Endocr Pract 2004; 10(1): 31-9. 7. Chang HY, Lin JD, Chen JF, et al. Correlation of fine needle aspiration cytology and frozen section biopsies in the diagnosis of thyroid nodules. J Clin Pathol 1997; 50(12): 1005-9. 8. Van Herle AJ, Rich P, Ljung BME, et al. The thyroid nodule. Ann Intern Med 1982; 96(2): 221-32. 9. Mazzaferri EL. Management of a solitary thyroid nodule. N Engl J Med 1993; 328(8): 553-9. 10. Backdahl M, Wallin G, Lowhagen T, Auer G, Granberg PO: Fine-needle biopsy cytology and DNA analysis: their place in the evaluation and treatment of patients with thyroid neoplasms. Surg Clin North Am 1987; 67(2): 197-211. 11. Gharib H. Management of thyroid nodules: another look. Thyroid Today 1997; 20:1-11 12. Gharib H, Goellner JR. Fine-needle aspiration biopsy of the thyroid: an appraisal. Ann Intern Med 1993; 118(4): 282-9. 13. American Thyroid Association (ATA) Guidelines Taskforce on Thyroid Nodules and Differentiated Thyroid Cancer, Cooper DS, Doherty GM. Revised American thyroid association management guidelines for patients with thyroid nodules and differentiated thyroid cancer. Thyroid 2009; 19(11): 1167-1214. 14. Brooks AD, Shaha AR, DuMornay W, et al. Role of fine-needle aspiration biopsy and frozen section analysis in the surgical management of thyroid tumors. Ann Surg Oncol 2001; 8(2): 92-100. 15. Davoudi MM, Yeh KA, Wei JP. Utility of fine-needle aspiration cytology and frozen-section examination in the operative management of thyroid nodules. Am Surg 1997; 63(12): 1084-9; discussion 1089-90. 16. Boutin P, Bozorg Grayeli A, Terrada C, et al. Results of fine needle aspiration biopsy, frozen section diagnosis and definite histological results in thyroid pathology. Report of 163 cases. Rev Laryngol Otol Rhinol (Bord) 2003; 124(1): 59-63. 17. Ersoy E, Taneri F, Tekin E, et al. Preoperative fine-needle aspiration cytology versus frozen section in thyroid surgery. Endocr Regul 1999; 33(3): 141-4. 18. Saydam L, Kalcioglu MT, Kizilay A, et al. The evaluation of thyroid nodules: is routine use of frozen-section examination necessary following preoperative fine-needle aspiration biopsy? Kulak Burun Bogaz Ihtis Derg 2003; 11(3): 80-4. 19. Baloch ZW, Sack MJ, Yu GH, et al. Fine-needle aspiration of thyroid: an institutional experience. Thyroid 1998; 8(7): 565-9. 20. Bakhos R, Selvaggi SM, DeJong S, et al. Fine-needle aspiration of the thyroid: rate and causes of cytohistopathologic discordance. Diagn Cytopathol 2000; 23(4): 233-7. 21. Boyd LA, Earnhardt RC, Dunn JT, et al. Preoperative evaluation and predictive value of fine-needle aspiration and frozen section of thyroid nodules. J Am Coll Surg 1998; 187(5): 494-502. 22. Somma J, Schlecht NF, Fink D, et al. Thyroid fine needle aspiration cytology: follicular lesions and the gray zone. Acta Cytol 2010; 54(2): 123-31. 23. Shah SS, Faquin WC, Izquierdo R, et al. FNA of misclassified primary malignant neoplasms of the thyroid: Impact on clinical management. Cytojournal 2009 19;6:1. 24. Li WB, Zhu QL, Zhang B, et al. Ultrasound-guided fine needle aspiration in the diagnosis of thyroid nodule. Zhongguo Yi Xue Ke Xue Yuan Xue Bao 2010; 32(1): 76-80. (Chinese) 25. Ali SZ, Cibas ES. The Bethesda system for reporting thyroid cytopathology: NCI Thyroid FNA State of the Science Conference.Am JClin Pathol 2009;132(5):658-65 26. Cibas ES, Ali SZ The Bethesda System for Reporting Thyroid Cytopathology. Thyroid 2009; 19(11): 1159-1165.