اثر تمرینات هوازی بر چربی و قند خون مردان روزه دار

نویسندگان

وزارت بهداشت درمان وآموزش پزشکی

چکیده

مقدمه: رمضان ماه مقدس مسلمانان است که در آن، مسلمانان فریضه روزه را به جا می آورند. هدف از تحقیق حاضر ارزیابی تاثیر برنامه تمرینی منتخب ورزشی بر میزان گلوکز، چربی ها و لیپوپروتئین های خون در مردان روزه دار می اشد.

روش کار: در این تحقیق سی و دو نفر از مردان جوان، سالم و تمرین نکرده به روش تصادفی در دو گروه تجربی (تعداد: 17 نفر، سن: 27/5 ± 27/25) و شاهد (تعداد 15 نفر، سن: 99/3 ± 42/25) تقسیم شدند. نمونه های خون دو گروه در چهار نوبت، قبل از شروع روزه داری ماه رمضان، روزهای پانزدهم و بیست ونهم ماه رمضان و سی روز بعد از پایان روزه داری ماه رمضان گرفته شد. برنامه تمرینی شامل تمرینات هوازی با شدت 70 درصد ضربان قلب ذخیره ، سه مرتبه در هفته و برای مدت چهار هفته بود. از آزمون های آماری t و آزمون های اندازه گیری مکرر برای ارزیابی استفاده شد.

یافته ها: تری گلیسرید (TG) و لیپوپروتئین بسیار کم چگال (VLDL) در روز پانزدهم رمضان و تری گلیسرید در روز سی ام بعد از رمضان به طور معنی داری در گروه تجربی کم تر از گروه شاهد بود (P≤0.05). تفاوت معنی دار آماری بین متغیرهای لیپوپروتئین کم چگال (LDL)، لیپوپروتئین با چگالی زیاد (HDL)، کلسترول تام (TC) و قند خون ناشتا (FBS) در دو گروه دیده نشد (P>0.05). در گروه تجربی، تری گلیسرید و لیپوپروتئین بسیار کم چگال و قند خون ناشتا در روز پانزدهم در مقایسه با قبل از ماه رمضان کاهش معنی داری داشت و تری گلیسرید و لیپوپروتئین بسیار کم چگال در روز بیست و نهم در مقایسه با روز پانزدهم افزایش و سی روز بعد از ماه رمضان در مقایسه با روز پانزدهم کاهش یافت (P≤0.05). در گروه شاهد بین چهار مرتبه اندازه گیری تفاوت معنی داری دیده نشد (P>0.05).

بحث و نتیجه گیری: به نظر می رسد که پاسخ متابولیکی به روزه داری رابطه نزدیکی با پاسخ تعاملی ورزش و روزه داری دارد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The effect of aerobic exercises on the level of lipid and glucose in the blood of fasting men

نویسندگان [English]

  • Asghar Nikseresht
  • Najes Basirat

چکیده [English]

Introduction:

Ramadan is the holy month for Muslims and they fast during this month. The purpose of this study was evaluating the impact of selected exercise programs and Ramadan fasting on plasma glucose, lipids and lipoproteins.

Materials and Methods:

The subjects of this study were 32 healthy, young untrained men who voluntarily participated in this study. They were divided randomly into two groups of exercisers (n=17, age: 25.76±5.27) and controls (n=15, age: 25.42±3.99). Blood samples were taken four times [1 day before the beginning of Ramadan Fasting (Pre-RF), 15th and 29th of the Ramadan, and 30 days after the end of Ramadan Fasting (After- RF)]. The exercise selected included aerobic exercises (intensity: 70% of maximal heart rate, frequency: 3 times a week, duration: 4 weeks). Statistical method of t-test and repeated measure tests were used for analysis.

Results:

Triglyceride (TG) and very low density lipoprotein (VLDL) were significantly lower in the experiment group on the 15th of Ramadan and TG was significantly lower After-Rf (P≤0.05). There was no significant difference between other variables including low density lipoprotein (LDL), high density lipoprotein (HDL), total cholesterol (TC) and fasting blood sugar (FBS) in the exercise and control groups (P>0.05). In the exercise group, TG, VLDL and FBS decreased on day 15 versus pre-fasting, TG and VLDL increased on day 29 versus day 15 and decreased in After-RF versus day 15 (P≤0.05). There were no significant changes within the measures of the control group (P>0.05).

Conclusion:

It seems that metabolic response to fasting is closely related to interactive response of exercise and fasting.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Aerobic Exercises
  • Fasting
  • Men
1. Saleh mansi KM. Study the effects of Ramadan fasting on the serum glucose and lipid profile among healthy Jordian students. Am J App Sci 2007; 4(8): 565-569. 2. Roky R, Houti I, Moussamih S, et al. Physiological and chronobiological changes during Ramadan intermittent fasting. Nutr Metab 2004; 48: 296-303. 3. El-Hazmi MAF, Al-Faleh IZ, Al-Mofleh IB. Effect of Ramadan fasting on the values of hematological and biochemical parameters. Saudi Med 1987; 8: 171-6. 4. Maislos M, Abou-Rabiah Y, Zuili I, et al. Gorging and plasma HDL-cholestrol: The Ramadan model. Europ J Clin Nutr 1998; 52: 127-30. 5. Azizi F. Medical aspects of Islamic fasting. Med J Islam Rep Iran 1996; 10: 241-6. 6. Ziaee V, Razaei M, Ahmadinejad Z, et al. The changes of metabolic profile and weight during Ramadan fasting. Singapore Med J 2006; 47(5): 409-414. 7. Adlouni A, Ghalim N, Benslimane A, et al. Fasting during Ramadan induces a marked increase in HDL and a decrease in LDL-cholestrol. Ann Nutr Metab 1997; 41: 242-9. 8. Furuncuoglu Y, Karaca E, Aras S, et al. Metabolic, biochemical and psychiatric alterations in healthy subjects during Ramadan. Pakistan J Nutr 2007; 6(3): 209-211. 9. Afifi ZE. Daily practices, study performance and health during the Ramadan fast. J R Soc Health; 117: 231-235. 10. Maughan R, Gleeson M, Greenhalf PL. Biochemistry of exercise and Training. New York: Oxford University Press; 1977. 11. Tsai AC, Sandretto A, Chung YC. Dieting is more effective in reducing fat during the early . phase of weight–reducing program in healthy humans. J Nutr Biochem 2003; 14: 541-9. 12. Haghdoost A, PoorRanjbar M. The interaction between physical activity and fasting on the serum lipid profile during Ramadan. Singapore Med J 2009; 50(9): 897. 13. Davis JA, Convertino VA. Comparison of heart rate methods for predicting endurance training intensity. Med Sci Sports Exerc 1975; 7: 295-298. 14. Lihninger AL, Cox MM. Carbohydrate biosynthesis, In: Principles of biochemistry, 2nd ed. USA: Worth Publ Inc; 1993: 598-461. 15. Mayers PA. Cholesterol synthesis, transport and excretion, In: Muray RK, Granner DK, Mayes PA, et al (eds). Harpers biochemistry, 23rd ed. East Norwalk: Appleton and Lange; 1993: 266-78. 16. Saleh SA, Elsharouni SA, Cherian B, et al. Effects of Ramadan fasting on waist circumference , blood pressure, lipid profile and blood sugar on a sample of healthy Kuwaiti men and women . Mal J Nutr 2005; 11(2): 143-150. 17. Mansi KMS. Study the effects of Ramadan fasting on serum Glucose and lipid profile among healthy Jordanian students. Am J App Sci 2007; 4(8): 565-569. 18. Hallak MH, Nomani MZA. Body weight loss and changes in blood lipid levels in normal men on hypocaloric diets during Ramadan fasting. Am J Clin Nutr 1988; 48: 1197-210. 19. Maisolos M, Abou-Rabiah Y, Zuili I, et al. Gorging and plasma HDL-cholesterol – the Ramadan model. Euro J Clin Nutr 1998; 52(2): 127-130. 20. Rehman JU, Shafiq M. Changes in blood glucose and lipid profile during Ramadan fasting. JAMC 2000; 12(3): 13-15.