آگاهی و نگرش دانشجویان آموزش عالی علمی _ کاربردی جهاد دانشگاهی تهران نسبت به اکستازی

نویسندگان

وزارت بهداشت درمان وآموزش پزشکی

چکیده

مقدمه:

یکی  از انواع سوء مصرف ها، مربوط به مواد محرک به خصوص ترکیبات شبه آمفتامین و قرص های شادی بخش است. با توجه به آمار روز افزون مصرف این ماده در کشور مطالعه حاضر با هدف تعیین میزان آگاهی (دیداری و شنیداری) و نگرش دانشجویان مرکز عالی علمی- کاربردی جهاد انشگاهی شهر تهران نسبت به اکستازی انجام شد

روش کار:

پژوهش حاضر از نوع مقطعی روی تعداد 247 نفر از دانشجویان دانشگاه جامع علمی کاربردی شهر تهران که به روش تصادفی انتخاب و مورد بررسی قرار گرفتند بود. اطلاعات از طریق پرسشنامه ای شامل 30 سوال گردآوری و با استفاده از آزمون کای دو و با سطح معنی داری کمتر از 05/0 تحلیل شدند.

یافته ها:

نتایج بدست آمده نشان داد که اکثر دانشجویان6/85 درصد (160نفر ) فاقد آگاهی دیداری بودند. میزان آگاهی شنیداری در بین دانشجویان 5/88 درصد (207نفر) و میزان نگرش نسبت به اکستازی 7/73 درصد (182نفر) بود. بین میزان آگاهی دیداری و شنیداری در خصوص مصرف اکستازی با وضعیت حضور والدین، سطح تحصیلات پدر و مادر، بعد خانوار و رتبه تولد ارتباط معنی داری  وجود نداشت، اما بین آگاهی شنیداری با وضعیت تاهل و وضعیت اعتقادی ارتباط معنی دار بود (05/0P < /span>< ).

بحث و نتیجه گیری:

بر اساس نتایج این مطالعه و با توجه به آسیب پذیر بودن قشر جوان به ویژه دانشجویان باید در جهت آگاه کردن آن ها نسبت به خطرات مصرف قرص های اکستازی برنامه های آموزشی مد نظر قرار داده شود.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Surveying knowledge and attitude of students of Elmi – Karbordi higher education center at Jahad-e- Daneshgahi Tehran to Ecstasy

نویسندگان [English]

  • Gitiy Khoshemehry
  • Gitiy Taheri
  • Hadi Tehrani
  • Saeed Fatin

چکیده [English]

Introduction: One of the types of drug abuse, related to the stimulus

Materials, particularly compounds amphetamines and amphetamines like. As

Regards increasing use of these materials, the aim of this study is determining

Knowledge (Audio and Visual) and attitude of students of Elmi – Karbordi

higher education center at Jahad-e-Daneshgahi Tehran to Ecstasy


Materials and Methods: In this sectional study, 247 students member were randomly selected. Data were collected through a questionnaire containing 30 questions and were analyzed by Chi-square test   with significance level less than 05 /0


Results: The results showed that the majority of students (85/6)

Percent were without visual Knowledge. Audio Knowledge among students, were 88/5 percent and attitude to Ecstasy were 73/7 percent. There isn't any relationship between visual and aural Knowledge about the consumption Ecstasy with parents presents status, parent education, family size and birth rank, but there was a significant relationship between Audio Knowledge with marital status and beliefs status. (P <05 /).

Conclusion: According to this study, the young especially young students being vulnerable to use these pills. So should be created training programs for young minds to preventive use these pills

کلیدواژه‌ها [English]

  • Knowledge
  • Attitude
  • Ecstasy
  • َAddiction