مقایسه سنجش حرارت بدن با سه روش تب سنج جیوه ای، تیمپانیک و پوستی: کدام انتخاب مناسب؟

نویسندگان

وزارت بهداشت درمان وآموزش پزشکی

چکیده

مقدمه:

هدف از مطالعه حاضر مقایسه روش روتین اندازه گیری حرارت بدن (بااستفاده از تب سنج جیوه ای) با تب سنج تیمپانیک و پوستی و انتخاب روش مناسب، دقیق و راحت درکودکان بوده است.

روش کار:

در این پژوهش تعداد 274 کودک بستری در بخش کودکان بیمارستان استاد مطهری جهرم مورد مطالعه قرار گرفتند. ازتمام کودکان با استفاده از تب سنج جیوه ای و تیمپانیک و پوستی به صورت هم زمان درجه حرارت بدن اندازه گیری  و ثبت شد. سپس نتایج اندازه گیری ها با یکدیگر مقایسه شدند.

یافته ها:

274 بیمار نوزاد تا 12 سال مورد مطالعه قرار گرفتند. میانگین حرارت ثبت شده توسط تب سنج جیوه ای و تیمپانیک و پوستی به ترتیب 9/36 ، 5/36 و 8/0±1/37 بود ارتباط معنی داری داشتند. بین سه روش اندازه گیری درجه حرارت بدن با سن کودک و یا نوع بیماری ارتباطی مشاهده نشد.

بحث و نتیجه گیری:

با توجه به سهولت و سرعت در اندازه گیری درجه حرارت بدن با تب سنج تیمپانیک، توصیه می شود از این روش در بخش های کودکان و اورژانس که زمان کم تری برای اندازه گیری درجه حرارت بدن فراهم است استفاده شود و از تب سنج پوستی توسط والدین درمنزل استفاده شود.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Comparison of body temperature measurement by three methods, glass-mercury thermometry, tympanic and cutaneous: which appropriate tool?

نویسندگان [English]

  • Nahid zendegani
  • Sosan Rabeaei
  • Zahra Tajarod

چکیده [English]

Introduction: Aim of the present study was comparison of body temperature measurement by three methods, glass-mercury thermometry, tympanic and cutaneous.

Methods: 274 pediatric patients have been included in the study. Body temperatures were measured by three methods, glass-mercury thermometry, tympanic and cutaneous by three persons separately. The results have been compared with each other.

Results: 274 children aged 1 month to 12 years were studied. Mean temperatures by glass-mercury thermometry, tympanic and cutaneous were 36.9, 36.5 and 37.1 ± 0.8. There was significant correlation between two methods (P<0.05).

Conclusion: According to easy and rapid measurement, tympanic thermometer can be used in pediatric emergency situation. Cutaneous LCD thermometer can be used by parents at home.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Thermometer
  • Tympanic
  • Children