عیوب انکساری و سردردهای میگرنی

نویسندگان

وزارت بهداشت درمان وآموزش پزشکی

چکیده

مقدمه:

غالباً اپتومتریست ها با بیماران میگرنی مواجه اند که بیمار یا سایر متخصصین، اختلالات بینایی را عامل سردرد می دانند. با توجه به نتایج متناقضی که در مورد ارتباط بین سردردهای میگرنی و عیوب انکساری وجود دارد، مطالعه حاضر با هدف تعیین ارتباط عیوب انکساری با میگرن انجام شده است.

روش کار:

در این مطالعه مورد- شاهدی، 60  نفر از بیماران میگرنی دارای معیارهای ورود به مطالعه و با تایید میگرن توسط نورولوژیست، به همراه 60  نفر شاهد مورد مطالعه قرار گرفتند. عیوب انکساری به روش رتینوسکوپی اصلاح شد. گروه شاهد از بین افراد با سن و جنس همانند گروه مورد، انتخاب شدند. داده ها در نرم افزار  SPSSنسخه 15 با آزمون های من- ویتنی و رگرسیون لجستیک چندگانه تحلیل شدند. با توجه به همبستگی معادل کره اسفر راست و چپ، تنها نتایج چشم چپ ارائه شد.

یافته ها:

میانگین مقدار اسفر در گروه مورد و شاهد به ترتیب 53/0± 12/0 و 58/1± 04/0 دیوپتر (05/0<P < /span>)، میانگین مقدار معادل اسفر در گروه مورد و شاهد به ترتیب 75/1± 38/0- و 74/1± 14/0- دیوپتر (05/0<P < /span>) و میانگین آستیگمات در گروه مورد و شاهد به ترتیب 88/0± 85/0- و0/1± 5/0- دیوپتر (001/0>P < /span>) بود. بدین ترتیب فقط مقدار آستیگمات بین دو گروه از لحاظ آماری معنی دار بوده و در رگرسیون لجستیک چندگانه نیز فقط همین متغییر در مدل باقی ماند (04/0=p < /span> ).

بحث و نتیجه گیری:

نتایج این مطالعه حاکی از بالاتر بودن نسبت آستیگمات در گروه میگرنی نسبت به شاهد بود. بنابراین لازم است بیماران میگرنی به طور منظم جهت اصلاح دقیق عیوب انکساری به اپتومتریست مراجعه کنند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The refractive errors and migraine headaches

نویسندگان [English]

  • Hamed Momeni moghaddam
  • Habib Ostadi moghaddam
  • Farshad Asgarizadeh
  • Hossein Ansari
  • Marzeyeh Ehsani

چکیده [English]

Introduction: Optometrists frequently encounter patients with migraine headache that patients suspect visual anomalies trigger headaches. According to controversial results between migraine headaches and refractive errors, the purpose of this study was investigation of relationship between refractive errors and migraine.

Materials and methods: In this case-control study, 60 patients with neurologically diagnosed migraine who had inclusion criteria in study group and 60 in control group were studied. At first patients were screened by standard headache questionnaire and diagnosis refined by neurologist. The Refractive errors were determined by retinoscopy and corrected if necessary. The control group was selected from the persons that matched based on sex and age. Data were analyzed in SPSS.13 using

Man-withney u test and multiple logistic regression. According to high correlation between spherical equivalent of right and left eye, only results of left eye presented.

Results: In this study mean of sphere in case and control group were 0.12 ± 0.53 D and 0.04±1.58 D (p>0.05), mean of spherical equivalent in study and control group was –0.38±1.75 and –0.14±1.74 D (p>0.05) and mean of astigmatism in study and control group was –0.85±0.88 and –0.5±1.0 D (p<0.001), respectively. Hence, mean of astigmatism was different statistically between two groups and in multiple logistic regression, only this variable stayed in model (p=0.04).

Conclusions: The results of this study showed higher rates of astigmatism in migraine group than control. Hence, people who experience migraine headaches should attend their optometrist regularly to ensure that their refractive errors were appropriately corrected.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Migraine
  • Refractive errors
  • Astigmatism