بررسی لیشمانیوز جلدی شهری در لارستان طی سال های87- 1385

نویسندگان

وزارت بهداشت درمان وآموزش پزشکی

چکیده

مقدمه: بیماری لیشمانیوز یکی از شش بیماری مهم مناطق گرمسیری می باشد که سازمان بهداشت جهانی مطالعه و انجام پژوهش در باره جنبه های مختلف آن را توصیه کرده است. مطالعه حاضر به منظور بررسی وضعیت لیشمانیوز جلدی شهری در لارستان انجام شده است.

روش کار: این مطالعه یک مطالعه مقطعی- توصیفی بود که اطلاعات بیماران شامل سن، جنس، تعداد زخم، محل ضایعه، محل سکونت و نوع ساختمان جمع آوری شده و سپس با استفاده از نرم افزار SPSS 15 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.

یافته ها: از تعداد 776 نفر بیمار مورد مطالعه327 نفر مرد (1/42%) و 449 نفر زن (9/57%) بودند. بالاترین میزان بیماری در گروه سنی 9-0 سال با 9/43% و کم ترین میزان ابتلا در گروه سنی بالای 60 سال با 3/4% مشاهده شد. 1/74% از بیماران روستایی و بقیه  شهری بودند و 4/62% از بیماران بیش از یک زخم در بدن داشتند. 3/52% از بیماران در منازل نوساز و بقیه در منازل قدیمی زندگی می کردند. دست ها بیش ترین فراوانی درگیری در بیماری را داشتند، به طوری که 4/58%  از بیماران دارای زخم در دست های خود بودند.

بحث و نتیجه گیری: این مطالعه نشان داد که الگوی جنسی بیماری با دیگر نقاط کشور متفاوت می باشد و گروه سنی زیر 10 سال بیش تر در معرض خطر هستند. به علاوه بیماری در مناطق روستایی بیش تر دیده می شود و باید در جهت پیشگیری تلاش های کنترلی توام با  آموزش برای گروه های در معرض خطر مد نظر قرار گیرد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Epidemiology of Anthroponotic Cutaneous Leishmaniasis (ACL) in Larestan, 2006-2008

نویسندگان [English]

  • Azizallah Dehghan
  • Fariba Ghahramani
  • Bashir Hashemi

چکیده [English]

Objective: Leishmaniasis is one of the six important tropical diseases which world health organization recommended study and research aspects of its. This study investigated the status of Antroponotic cutaneous leishmaniasis (ACL) in Larestan.

Methods: This was cross sectional- descriptive study. Information were extracted from the epidemiological survey forms of  patient which includes age, sex, the number of sores, location of lesion, place of residence and kind of building and then Analyzed  by SPSS 15 software.

Results: From776 patients 327(42.1%) were male and 449 (57.9%) were female. The highest prevalence was in the age group of 0-9 years (43.9%) and the lowest was in 60+, 33 (4.3%).Mean of age and its standard deviation respectively were 18.27, 17.8 with the range of 1-84. 575(74.1%) of the patients were rural and the 201(25.9%) of them were urban. More than 484(62.4%) of the patients had more than one sore. 406(52.3%) were living in newly- built houses and 47.7 were living in old house. The high risk parts of body were the hands. 301(58.4%) of patients had sores on their hands. 

Conclusion: This study showed that sex pattern of disease differs with other area and children under 10 years old are most at risk. Also Leishmaniasis was mostly seen in rural areas and prevention efforts must be combined with education for groups at risk.  

کلیدواژه‌ها [English]

  • : Cutaneous leishmaniasis
  • Epidemiology
  • Larestan