اثر هشت هفته تمرین استقامتی بر سطح هیپوکامپی عامل نکروز دهنده ی توموری آلفا بر رت های ماده مبتلا به آلزایمر

نویسندگان

دانشگاه ازاد

چکیده

مقدمه: آلزایمر یک بیماری نورودژنراتیو است که در آن توانایی‌های حافظه کاهش می‌یابد و تغییرات متعددی در مغز بیمار رخ می‌دهد، در این حالت گفته می‌شود که فرد بیمار دچار زوال عقل (دمانس) شده است. هدف از انجام این مطالعه بررسی اثر هشت تمرین استقامتی بر سطح هیپوکامپی عامل نکروز دهنده توموری آلفا در رت‌های ماده مبتلا به آلزایمر می‌باشد. روش کار: 30 رأس رت ماده نژاد اسپراگ داولی به طور تصادفی به سه گروه تقسیم شدند.گروه تمرین استقامتی به مدت هشت هفته روی نوار‌گردان بدون شیب با سرعت 15تا20 متر در دقیقه به مدت 15تا30 دقیقه در هر جلسه و پنج جلسه در هفته دویدند. سپس سطح هیپوکامپی عامل نکروز دهنده‌ی توموری آلفا در همه گروه‌ها اندازه گیری شد. جهت تجزیه و تحلیل یافته‌ها از واریانس دو طرفه و تست تعقیبی توکی استفاده شد. یافته ها: یافته‌های این تحقیق نشان داد که سطح هیپوکامپی عامل نکروز دهنده‌ی توموری آلفا در گروه تمرین به طور معنی داری پایین تر از گروه شم بود. مسمومیت با تری‌متیل‌تین سطح هیپوکامپی فاکتور نکروز دهنده توموری آلفا را به شدت در رت‌های جنس ماده افزایش داد. در حالی که تمرین استقامتی میزان هیپوکامپی فاکتور نکروز دهنده‌ی توموری آلفا را در این مدل حیوانی کاهش داد (05/0&gep). نتیجه گیری: بر اساس این یافته‌ها اینطور می‌توان نتیجه گرفت که تمرین استقامتی در رت‌های ماده مبتلا به آلزایمر باعث کاهش سطح هیپوکامپی عامل نکروز دهنده‌ی توموری آلفا می‌شود.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Effect of eight weeks of Endurance Training on hippocampal levels of tumor necrosis factor alpha female rats with Alzheimer’s Disease

نویسندگان [English]

  • Mahsa Zare
  • Mohammad Amin Edalatmanesh
  • Abdolsaleh Zar

چکیده [English]

Background: Alzheimers disease is a neurodegenerative disease that reduced memory capacity and numerous changes occur in the brain , in which case it is said that a patient with dementia (dementia) is. The purpose of this study was to evaluate the effects of eight weeks endurance training on hippocampal levels of tumor necrosis factor alpha female rats with Alzheimer’s Disease.

Methods: 30 female Sperag Dawley rats were randomly divided in to three groups. Eight weeks of endurance training on a treadmills with no incline at a speed of 15 to 20 meters per minute for 15 to 30 minutes per session and ran five times a week.Tumor necrosis factor-alpha in the hippocampal levels were measured in all groups. For statistical analysis of data used two way ANOVA and tukey post hoc tests.

Results: The findings showed that hippocampal levels of tumor necrosis factor alpha in the exercise group was significantly lower than the sham group. Trimethyl poisoning thin hippocampal surface TNF- alpha increases sharply in female rats. While endurance training hippocampal levels of tumor necrosis factor alpha in this animal model reduces ( p< 0/05) .

Conclusion: Based on these findings, we conclude that endurance training in rats with hippocampal levels of TNF-alpha reduces Alzheimers.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Alzheimer
  • Endurance Training
  • Tumor necrosis factor alpha.Memory.Hippocampus