مقایسه اثر دو شیوه تمرینی حاد تداومی و تناوبی پرشدت بر پاسخ فیبرینوژن و پروتئین واکنشی C در زنان غیرفعال

نویسندگان

1 دانشگاه آزاد اسلامی واحد قائمشهر،

2 دانشگاه آزاد اسلامی واحد دامغان، دامغان ، ایران.

چکیده

مقدمه: شاخص های التهابی پروتئین واکنشی C و فیبرینوژن ارتباط قوی با بیماری قلبی عروقی دارند و نوع ورزش ممکن است بر پاسخ این شاخص ها اثر گذار باشد. لذا در تحقیق حاضر اثر دو شیوه تمرینی حاد تداومی و تناوبی پرشدت بر پاسخ فیبرینوژن و پروتئین واکنشی C با حساسیت بالا در زنان غیرفعال مقایسه شد. روش کار: 20 زن جوان غیرفعال بطور تصادفی به گروه های تمرین تداومی و تناوبی پرشدت تقسیم شدند. گروه تداومی روی نوارگردن به مدت 40 دقیقه با شدت 60 تا 65% حداکثر اکسیژن مصرفی و گروه تناوبی 36 دقیقه با ست های متناوبی از 1 دقیقه با شدت 90 تا 95% و 3 دقیقه با شدت 50 %حداکثر اکسیژن مصرفی دویدند. نمونه های خونی قبل، بلافاصله و یک ساعت پس از تمرین گرفته شد. از آزمون های تحلیل واریانس با اندازه گیری تکراری، تعقیبیLSD و t مستقل برای تجزیه و تحلیل داده ها استفاده شد. نتایج: سطوح هر دو متغیر فیبرینوژن و پروتئین واکنشی C‏ با حساسیت بالا بلافاصله پس از هر دو نوع تمرین حاد افزایش معنی داری یافت(05/0>p) و متعاقب یک ساعت ریکاوری غیرفعال تا سطوح نزدیک به پایه کاهش یافت(05/0>p). اما سطوح فیبرینوژن در گروه تداومی پس از یک ساعت ریکاوری در سطوحی بالاتر از پایه باقی ماند(007/0=p). نتیجه گیری: پاسخ پروتئین واکنشی C با حساسیت بالا و فیبرینوژن متعاقب یک جلسه تمرین تداومی با شدت متوسط و تناوبی پر شدت مشابه بود، اما تمرینات حاد تداومی ممکن است منجر به القای افزایش ملایم سطوح فیبرینوژن زمان ریکاوری در مقایسه با تمرینات تناوبی شوند. واژگان کلیدی: پروتئین واکنشی C ، فیبرینوژن، تمرین تناوبی.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The comparison of the effects of two acute exercise method of continues and high- intensity interval on fibrinogen and C-reactive protein responses in sedentary women

نویسندگان [English]

  • masoumeh habibian 1
  • Khadijeh Bakhtiar 2

1

2

چکیده [English]

Abstract Introduction: Inflammatory markers such as fibrinogen and C-reactive protein are strongly associated with cardiovascular disease and exercise mode may influence these biomarker responses. In this study was compared the effects of two acute exercise method of continues and high- intensity interval on fibrinogen and high sensitive C-Reactive Protein (hs-CRP) responses in sedentary women. Materials & Methods: Twenty sedentary young women randomly assigned to continuous exercise (CE) and high-intensity interval exercise (HIE) groups (n=10). CE group performed moderate-intensity continuous exercise at intensity 60 to 65% of Vo2max for 40 minute on treadmill. HIE group completed 36 minute treadmill running with alternating 60 s at 90-95% Vo2max and 240 s at 50% Vo2max. Venous blood samples were collected before, immediately after and 60 min after exercise. An analysis of variance for repeated measures, LSD and independent t test were used to data analysis. Results: Both of Fibrinogen and hs-CRP levels significantly increased immediately after both acute exercise (P<0.05) and significantly decreased close to baseline levels after 1 hour of the passive recovery (P<0.05). But fibrinogen levels remained higher than baseline levels during recovery in CE group (P=0.007). Conclusion: Fibrinogen and hs-CRP respones were similar among two acute exercise method of continues and high-intensity interval, but the continoue aerobic exercise may induce slightly increase the fibrinogen levels at recovery in compare with high-intensity interval.

کلیدواژه‌ها [English]

  • C-reactive protein
  • interval training
  • Fibrinogen