بررسی صحت و دقت اندازه گیری درجه حرارت بدن با استفاده از ترمومتر اگزیلاری در مقایسه با ترمومتر نازوفارنگس

نویسندگان

دانشگاه علوم پزشکی

چکیده

مقدمه و هدف: سنجش حرارت بدن کاربرد وسیعی در طب بالینی دارد . تعیین دقت و صحت درجه حرارت بدن به عنوان یکی از نشانه های حیاتی بدن کلید شروع تشخیص و درمان می باشد. روشهای گوناگونی برای اندازه گیری درجه حرارت بدن وجود دارد.ترمومتر ایده ال باید علاوه بر غیر تهاجمی بودن دقت و سرعت در استفاده باشد. با توجه به اینکه تردیدهایی در خصوص صحت درجه حرارت زیر بغلی دیجیتالی وجود دارد . لذا این مطالعه با هدف تعیین دقت و صحت اندازه گیری درجه حرارت ترمومتر زیر بغلی در مقایسه با نازوفارنگس انجام گرفت. مواد و روشها : این مطالعه بصورت توصیفی- تحلیلی ، برروی 200 بیمار بستری در بیمارستان آموزشی درمانی شهر بوشهر در سال 1393 به روش نمونه گیری در دسترس انجام گرفت. پس از کسب رضایت نامه کتبی اندازه گیری درجه حرارت به روش نازوفارنگس و اگزیلاری راست و چپ انجام و به همراه مشخصات مورد نیاز در چک لیست ثبت گردید. داده ها توسط نرم افزار 21spssو آزمونهای آماری کوواریانس(ancova) ، آزمون کای دو ،منحنی راک و آزمون تی زوجی تجزیه و تحلیل گردید. یافته ها : نتایج نشان داد 167 نفر ( 50/83 %) از نمونه ها مرد و 33 نفر(50/16 %) زن بودند. میانگین سنی شرکت کنندگان 72/17± 34/37 سال بود. میانگین درجه حرارت نازوفارنگس 83/0 ±04/37 و زیر بغلی 83/0 ±79/36 بود . در این مطالعه بهترین مرز تب در روش زیر بغلی 6/37 درجه سانتی گراد با حساسیت 8/88% و ویژگی 5/94% بدست آمد. تفاوت آماری معنی داری بین درجه حرارت زیر بغلی راست وچپ مشاهده نشد (06/0=p). همبستگی بالایی بین دمای نازوفارنگس و زیر بغلی راست (90/0=r) وزیر بغلی چپ (85/0=r)مشاهده شد. بحث و نتیجه گیری : استفاده از درجه حرارت زیر بغلی دیجیتال از دقت مناسبی برای اندازه گیری درجه حرارت برخوردار است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Comparative study on temperature Accuracy between Axillary sites with nasopharang

نویسندگان [English]

  • Mahmodi zeinab
  • Ostevar Afshin
  • Azodi Parviz

چکیده [English]

Background: Measurement of body heat is widely used in clinical medicine. Determine the accuracy of the temperature as one of the key vital signs, is started diagnosis and treatment. There are various ways to measure body temperature A thermometer in addition to non-invasive being required to have a high accuracy as well. Given that there are doubts about the authenticity of the digital axillary temperature. The aim of this study was to determine the accuracy of temperature measurement axillary thermometers in compared with Nasopharyngeal termometers. Materials and Methods: This cross-sectional study was done on 200 patients admitted to the Hospital in the city of Bushehr in 1393. Sampling was available. After obtaining informed consent, measurements done by both sides axillary temperature and Nasopharyngeal with the required characteristics were recorded in the chek Lists. Data were analyzed with 21spss software and use statistical tests of covariance , chi-square test, ROC curve and paired t-test. Results: The results showed that 167 (83.50%) of the subjects were men and 33 (16.50%) were female. The mean age of participants 37.34 ± 17.72 years. Average temperatures Nasopharynx 37.04± 0.83 and axillary 36.79 ± 0.83 respectively. The best cut point in axillary temperature 37.6 ° C with a sensitivity of 88.8% and specificity of 94.5% respectively. No significant difference was found between the two side axillary temperature (p= 0.06). High correlation was observed between the temperature and axillary right Nasopharynx (r =0.90) and left axillary (r =0/85). Conclusion: The use of digital axillary temperature for temperature measurement is accurate.

کلیدواژه‌ها [English]

  • axillary thermometer
  • Thermometers Nasopharyngeal
  • body temperature