بررسی تاثیر داروی پاراستامول بر میزان مصرف مخدر حین و بعد از عمل جراحی ارتوپدی اندام فوقانی

نویسندگان

علوم پزشکی جهرم

چکیده

بررسی تاثیر داروی پاراستامول بر میزان مصرف مخدر حین و بعد از عمل جراحی ارتوپدی اندام فوقانی
 نوید کلانی1، محمد رادمهر2، رضا صحرایی3، حسن ضابطیان3، احمد رستگاریان4، حمید رضا دولتخواه5، محمد صادق صنیع جهرمی3*
 1. کمیته تحقیقات دانشجویی، دانشگاه علوم پزشکی جهرم، جهرم، ایران.
2. فلوشیپ درد، استادیار گروه بیهوشی، دانشگاه علوم پزشکی جهرم، جهرم، ایران.
 3. متخصص بیهوشی، استادیار گروه بیهوشی، دانشگاه علوم پزشکی جهرم، جهرم، ایران.
 4. فلوشیپ بیهوشی قلب، استادیار گروه بیهوشی، دانشگاه علوم پزشکی جهرم، جهرم، ایران.
5. کارشناسی ارشد آمار،معاونت پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی جهرم، جهرم، ایران.
نویسنده مسئول: جهرم، ، سایت پردیس، معاونت اموزشی ، دانشگاه علوم پزشکی جهرم.شماره تماس: 09177002599 Sadegh_532@yahoo.com
مقدمه
 پاراستامول یک پیش داروی استامینوفن می باشد که جهت بی دردی و اثرات ضد التهابی مورد بررسی قرار گرفته و علاوه بر داشتن خاصیت ضد درد، عوارض کمتری را به همراه دارد. هدف از این تحقیق بررسی اثر بی دردی پاراستامول جهت تسکین درد حین و بعد از اعمال جراحی ارتوپدی اندام فوقانی می باشد.
مواد و روش ها: مطالعه حاضر به صورت دو سویه کور و trial Randomized controlled، بر روی 44 بیمار 15 تا 55 ساله که همگی دارای ASA یک بوده و کاندیدای عمل جراحی ارتوپدی اندام فوقانی بودند، انجام شد. روش بیهوشی در همه بیماران یکسان بود و بیماران به طور تصادفی به دو گروه مساوی 22 نفره تقسیم شدند. گروه اول دریافت کننده 15 میلی گرم بر کیلوگرم پاراستامول و گروه دوم گروه شاهد بودند که هیچ دارویی دریافت نکردند.
یافته ها: بر اساس آزمون کلموگروف-اسمیرنوف در توزیع داده ها درد قبل از عمل، نرمال( p-value < 0.05 ,) وبعد از عمل نرمال نبودند(p-value < 0.05). نتایج آزمون من ویتنی(Mann-Whitney Test) نشان داد که میانگین ماده مخدر مصرفی بین دو گروه مورد و شاهد در طول کل مطالعه تفاوت معنی داری نداشته است(P-value > 0.05 ).
نتیجه گیری: داروی پاراستامول جهت کاهش دردهای شدید پس از عمل جراحی ارتوپدی اندام فوقانی کافی نمی باشد ولی اثر ضد درد آن باعث می شود میزان مصرف مواد مخدر تا 1 ساعت بعد از پایان عمل جراحی به مقدار 40 درصد کاهش یابد ، لذا می توان از داروی پاراستامول به عنوان داروی کمکی جهت کاهش درد بیماران استفاده نمود.
کلمات کلیدی: پاراستامول ، کاهش درد ، عمل جراحی ارتوپدی

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The effect of paracetamol on the level of drug use during and after orthopedic surgery of the upper limb

نویسندگان [English]

  • Sanie Mohammadsadegh
  • Kalani Navid
  • Radmehr Mohammad
  • Sahraei reza
  • Zabetiyan Hassan
  • Rastgareiyan ahmad
  • Dowlatkhah Hamidreza

چکیده [English]

The effect of paracetamol on the level of drug use during and after orthopedic surgery of the upper limb Introduction: Paracetamol is a pre-acetaminophen drug that has been administered for analgesic and anti-inflammatory effects. In addition to having analgesic properties, it is associated with fewer complications. The aim of this study is to evaluate the analgesic effect of paracetamol for pain relief during and after surgery of the upper limb.

 Materials and methods: The present study, double-blind and trial Randomized controlled, was performed on 44 patients from 15 to 55 years old, all with ASA1 and candidates of the upper extremity orthopedic surgery. The method of anesthesia was the same in all patients, and 22 patients were divided randomly into two equal 22-member groups. The first group received 15 mg kg paracetamol and the second group was the control group that did not receive any medication.

 Findings: According to Kolmogorov-Smirnov test on the distribution data, the pain before surgery was normal (p-value <0.05,), while was not normal after surgery (p-value <0.05). The results of Mann-Whitney test (Mann-Whitney Test) showed that the average drug consumption between the two groups during the whole study had no significant difference (P-value> 0.05).
 Conclusions: Paracetamol is not enough to reduce severe pain after orthopedic surgery of the upper limb. However, its analgesic effect brings out a 40 percent drop in drug use 1 hour after the end of surgery so, paracetamol can be used as an aid to reduce pain.

 Keywords: paracetamol, pain reduction, orthopedic surgery

کلیدواژه‌ها [English]

  • Paracetamol
  • pain reduction
  • Orthopedic Surgery