میانگین ارتفاع، شکل و قطر قدامی-خلفی غده هیپوفیز در افراد نرمال 15 تا 40 سال

نویسندگان

1 مرکز تحقیقات بیماری های مغز و اعصاب، دانشگاه علوم پزشکی کرمان، کرمان، ایران

2 دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی کرمان، کرمان، ایران

چکیده

خلاصه زمینه وهدف: غده هیپوفیز یک غده درون ریز است و دارای وزن حدود0.5 گرم می باشد. در واقع یک برآمدگی از کف هیپوتالاموس در کف مغز می باشد.اندازه آن در جنس و گروه های سنی مختلف متفاوت است ودر بیماری های مختلفی تحت تاثیر قرار میگیرد.بنابراین دانستن اندازه هیپوفیز نرمال جهت تشخیص وتعیین پیش آگهی بیماری های آن ضروری به نظر می رسد .دربررسی های ما مطالعه ثبت شده ای در ایران تحت عنوان اندازه گیری ابعاد هیپوفیز در جمعیت نرمال یافت نشد.در این راستا تصویر برداری تشدید مغناطیسی(magnetic resonance imaging)یا همان MRI ، مناسب ترین وسیله برای بررسی غده هیپوفیز است.مطالعه حاضر با هدف اندازه گیری ارتفاع و قطر قدامی-خلفی غده هیپوفیز نرمال در زنان ومردان 15 تا 40 سالانجام گرفت. روش:پژوهش حاضر یک مطالعه مقطعی بود .119نفر از افراد مراجعه کننده به مرکزMRIفاطمه زهرا(س) کرمان که فاقد سابقه بیماری مرتبط با هیپوفیز وفاقد سابقه مصرف داروهای موثر بر سطح سرمی پرولاکتین واستروئید بودهو در آنها مواردی از قبیل حاملگی و شیردهی رد شده بود ،بصورت غیر احتمالی آسانانتخاب شدند. و ارتفاع وقطر قدامی-خلفی هیپوفیز در آنها بوسیله تصویر برداری تشدید مغناطیسی اندازه گیری شد.داده ها با استفاده از نرم افزار spss19 و آزمونهای تی تست و تحلیل واریانس تجزیه و تحلیل شد. نتایج:میانگین ارتفاع هیپوفیز در زنان 1.2±5.72ودرمردان1.28± 5.65 میلیمتر، که در زنان بیشتراز مردان بوده ولی این اختلاف معنی دار نبود (p=0.7). بررسی گروه های سنینشان داد که ارتفاع هیپوفیز در خانم ها با افزایش سن کاهش می یابد و میانگین این ارتفاع در گروه سنی 15 تا 20 سال بصورت معنی دار از نظر آماری از دو گروه دیگر بیشتر بود(0.005 = p).اختلاف معنی دار آماری بین ارتفاع هیپوفیز در گروه های سنی آقایان مشاهده نشد(p= 0.37). میانگین قطر قدامی خلفی در زنان 1.44±9.96 ودر مردان1.18±10.02 میلی متر بود که اختلاف آماری معنی داری نشان نداد(p= 0.8) . در بیش از 50% موارد سطح فوقانی غده مسطح و در بقیه موارد محدب و یا مقعر بود. نتیجه گیری: این مطالعه در نمونه ای از جمعیت سالم ایران در گروه های سنی مختلفانجام شده و میانیگن ها و نتایج به دست آمده از آن می تواند به عنوان مرجع، در تشخیص پاتولوژی های این غده حیاتی بدن استفاده شود. کلمات کلیدی:هیپوفیز، نرمال، کرمان، ایران،تصویر برداری تشدید مغناطیسی

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Height, shape and anteroposterior diameter of normal pituitary gland in 15 to 40 years old population

نویسندگان [English]

  • mohammad saba 1
  • Hossein Ali Ebrahimi 1
  • Habibeh Ahmadi Pour 2
  • mohammad khodadoust 2

1

2

چکیده [English]

Abstract Background and aims:Hypophysis or pituitary gland is an endocrine gland.indeed it is an outpouching from hypothalamus to skull base with about 0.5 gram weight. Size of pituitary gland is not equal in different sexes and age groups.so measuring of normal pituitary gland is usefull in determination of it’s pathology.to our knowledge, no report about measurements of pituitary gland in normal population of Iran has been published by now. Undoubtedly magnetic resonance imaging (MRI) is the optimal imaging technique for evaluating the pituitary gland.The aim of this study was measuring of height and antero-posterior diameter of normal pituitary gland in Kerman. Method:in this cross sectional study119 healthy subjectswithout sellar or parasellar disease or surgery and without history of corticosteroid or prolactin affecting drugs consumption, which refered to Fatemeh Zahra imaging center of kerman were selected by non probable convenience method.then height and antero-posterior diameter of pituitary was measured by mid-sagittal T1 sequence MRI.datas were analyzed using spss19, ANOVA and independent t test. Results:mean height of pituitary gland in femalesubjects(5.72±1.21milimeter)was more than males(5.65±1.28 milimeter)with P value equal to 0.7. Evaluation of age groups showed decrease of pituitary height in females by increasing age. pituitary height was significantly higher in 15-20years old group(p=0.005).there was no significant difference in pituitary height in male age groups (P= 0.37). The anteroposterior diameter in females was 9.96±1.44 and in males was 10.02±1.18 milimeter that showed no significant difference (P=0.8). The shape of pituitary gland was flat in more than 50% of cases, the others were concave or convex. Conclusion:this normal measurments could be used as a reference for evaluation of pituitary gland in patients. Key words:Hypophysis,normal,Kerman,Iran,magnetic resonance imaging

کلیدواژه‌ها [English]

  • Pituitary
  • Hypophysis
  • normal
  • Kerman
  • Iran
  • Magnetic resonance imaging