تاثیر هشت هفته تمرین هوازی منتخب بر نیمرخ چربی و نسبت تری گلیسرید/لیپوپروتئین پرچگال دختران نوجوان چاق

نویسندگان

1 دانشجوی تربیت بدنی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران

2 هیئت علمی گروه تربیت بدنی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران

3 هیت علمی دانشکده تربیت بدنی دانشگاه شهید بهشتی

چکیده

مقدمه: بیماریهای قلبی-عروقی یکی از علل عمده مرگ ومیردر سرتاسر جهان می باشند. ریشه بیماریهای قلبی-عروقی به دوران کودکی و نوجوانی برمی‌گردد. سطوح بالای لیپوپروتئین کم چگال (LDL-C)، تری‌گلیسیرید (TG)، کلسترول تام (TC)، نسبت تری‌گلیسرید/ لیپوپروتئین پرچگال و پایین بودن سطح لیپوپروتئین پرچگال (HDL-C) به عنوان یک عامل خطر قوی در بیماریهای قلبی-عروقی محسوب می‌شوند. هدف این مطالعه بررسی اثر تمرین هوازی بر نیمرخ چربی نوجوانان چاق جهت پیشگیری از بیماریهای قلبی-عروقی است. روش‌کار: این پژوهش یک مطالعه کاربردی و نیمه تجربی بود که بر روی 22 دختر نوجوان چاق غیر ورزشکار انجام شد. آزمودنی‌ها به صورت تصادفی به دو گروه تجربی (11نفر) و کنترل (11 نفر) تقسیم شدند. طول دوره تمرین گروه تجربی هشت هفته، سه جلسه در هفته و به مدت 25 تا60 دقیقه بود. نیمرخ چربی، وزن، شاخص توده بدن و درصد چربی بدن در دو مرحله 24 ساعت قبل از شروع تمرین و 24 ساعت پس از آخرین جلسه تمرین گروه تجربی از هر دو گروه اندازه‌گیری شد. نتایج: نتایج آزمون درون گروهی نشان داد سطوح لیپوپروتئین کم چگال، تری‌گلیسیرید، کلسترول تام، نسبت تری‌گلیسیرید /لیپوپروتئین پرچگال، وزن، شاخص توده بدن در گروه تجربی به صورت معنی‌داری کاهش یافت. اما سطوح لیپوپروتئین پرچگال افزایش غیر معنی‌داری داشت. بحث و نتیجه‌گیری: نتایج نشان داد تمرینات هوازی به شکل حرکات موزون در دختران نوجوان چاق باعث افزایش فرایند انتقال معکوس کلسترول و بهبود میزان نیمرخ‌های چربی خون شد که می-تواند به عنوان مداخله پیشگیرانه از بیماریهای قلبی-عروقی در سنین کودکی و نوجوانی توصیه شود.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Effect of eight weeks chosen aerobic training on the lipid profiles and ratio of TG / HDL-C in obese adolescent girls

نویسندگان [English]

  • Fatemeh Goodarzi 1
  • Hossein Abednatanzi 2
  • Khosro Ebrahim 3

1

2

3

چکیده [English]

Introduction: cardiovascular diseases are one of the main causes of death in the world. Origin-background of cardiovascular disease goes back to childhood and adolescence. High levels of low-density lipoprotein (LDL-C), triglycerides (TG), total cholesterol (TC), the ratio of TG/ HDL-C and low levels of high-density lipoprotein (HDL-C) are considered the main factors in posing a risk. The purpose of this study was to evaluate the effect of aerobic exercise on lipid profile in obese adolescents in order to prevent cardiovascular diseases. Methodology: This study was semi-experimental that was applied on 22 non-athlete obese adolescent girls. Subjects were randomly divided into 2 groups experimental (n = 11) and control (n = 11). The experimental group training period was eight weeks, three days a week for 25 to 60 minutes aerobic exercise daily. Lipid profile, body weight and body mass index in the 24 hours before the start of the first training and 24 hours after the last training session in both groups were measured. Results: The Result of Paired-Samples t-test showed that, levels of low-density lipoprotein, triglycerides, total cholesterol, ratio triglycerides/ high-density lipoprotein, weight and body mass index Percentage in the experimental group had significantly decreased. But the levels of high-density lipoprotein increased non-significantly. Conclusion: The results showed that the rhythmic aerobic exercise in obese adolescent girls causes cholesterol transport process increase reversely and improve blood lipid profiles that can be mentioned as a preventive intervention for cardiovascular disease in childhood and adolescence.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Aerobic exercise
  • Triglycerides
  • Adolescent Obesity
  • cardiovascular diseases
  • Lipid profile