مقایسه نتایج آزمایش شمارش کامل سلولی نمونه خون گرفته شده از روش معمول خونگیری وریدی و خط انفوزیون ورید محیطی به دنبال تزریق مایعات

نویسندگان

دانشگاه علوم پزشکی بوشهر

چکیده

چکیده
مقدمه:فاکتورهای زیادی میتوانند بر اندازه گیریهای هماتولوژیک موثر باشند که از این بین تاثیر روش جمع آوری نمونه های خونی بیماران توسط پرستاران در نتایج آزمایشات خون شناسی از اهمیت خاصی برخوردار است. لذا این مطالعه با هدف تعیین و مقایسه مقادیر آزمایشگاهی شمارش کامل سلولی نمونه خون گرفته شده از طریق خط انفوزیون ورید محیطی در حال دریافت مداوم مایعات وریدی و روش معمول خونگیری انجام گرفت.
روش کار:این پژوهش مطالعه ای مداخله ای نیمه تجربی، شاهددار می باشدکه بر روی 60 بیمار بستری در بخش داخلی که به صورت نمونه گیری در دسترس انتخاب شده بودند انجام شد.از هر بیمار دو نمونه خون یکی از طریق خط انفوزیون ورید محیطی(مورد)پس از دورریختن 5 سی سی خون در ابتدا از آنژیوکت و جمع آوری 5 سی سی دیگر پس از آن و دیگری به شیوه معمول خونگیری (کنترل)تهیه گردید.سپس تمامی نمونه ها از نظر تعداد گلبولهای سفید،گلبولهای قرمز،پلاکت،میزان هموگلوبین و هماتوکریت با استفاده از نرم افزارspss19، آزمون تی زوجی و ضریب همبستگی پیرسون مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند.
یافته ها:میانگین مقادیر گلبولهای سفید،گلبولهای قرمز،پلاکت،هموگلوبین و هماتوکریت درگروه مورد به ترتیبmm39694،mm3 4433000،mm3240166،gr/dl52/12،90/38درصد و در گروه کنترل به ترتیبmm39587،mm34588800،mm3244800، gr/dl68/12، 96/38درصد بود.تنها بین مقادیر هموگلوبین در گروه کنترل و مورد تفاوت معناداری مشاهده گردید.
نتیجه گیری:میتوان جهت اندازه گیری مقادیر گلبولهای سفید،گلبولهای قرمز،پلاکت و هماتوکریت از نمونه خون گرفته شده از خط انفوزیون ورید محیطی پس از دورریختن 5 سی سی در ابتدای خونگیری، استفاده نمود.
کلید واژه: شمارش کامل سلول خونی، کاتتر ورید محیطی ، خون گیری وریدی

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Comparison of Test Results of Complete Blood Cell Count Obtained by Means of Routine Venipuncture Procedure and Peripheral Intravenous Infusion Line after the Administration of Fluids

نویسندگان [English]

  • mohammadreza yazdankhahfard
  • mahboobeh taghizadeganzadh
  • mohammadreza farzaneh
  • kamran mirzaei

چکیده [English]

Abstract
Introduction: A number of factors can affect hematological measurements among which the effect of blood sample collection procedures by nurses in hematology test results is of great importance. Therefore, this study was carried out with the aim of determining and comparing the experimental values of complete blood cell count through taking blood samples from peripheral vein infusion of intravenous fluids and routine blood sampling procedure while receiving continuous IV fluids.
Methods: This quasi-experimental intervention study was done on 60 patients hospitalized in the internal medicine ward who were selected for blood sampling. Two samples were taken from each patient through a peripheral intravenous line after throwing the first 5 cc of IV away and collecting the remaining 5 cc and through the routine blood sampling procedure for the case and control group, respectively. Then all the samples were analyzed in terms of the number of white blood cells, red blood cells, platelets, hemoglobin and Hematocrit using SPSS software19, paired t-test and Pearson correlation.
Results: The mean values of white blood cells, red blood cells, platelets, hemoglobin and Hematocrit in the case group were 9694 mm3, 4433000 mm3, 240166 mm3, 12.52 gr/dl, 38.90% and 9587 mm3, 4588800 mm3, 244800 mm3, 12.68 gr/dl, 38.96% in the control group, respectively. A significant difference was only observed in hemoglobin values between the case and control groups.
Conclusion: In order to measure the amount of white blood cells, red blood cells, platelets and Hematocrit, blood samples taken from peripheral vein infusion can be used after throwing away 5 cc at the beginning of the sampling.
Keywords: complete blood cell count, peripheral vein catheter, phlebotomy

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: complete blood cell count
  • peripheral vein catheter
  • phlebotomy