تاثیر تمرین تناوبی و سن بر سطح لاکتات (La) و فعالیت آنزیم لاکتات دهیدروژناز (LDH) خون موش های صحرایی نر نژاد ویستار

نویسندگان

1 دانشگاه آزاد اسلامی خمینی شهر

2 دانشکده تربیت بدنی گیلان

3 دانشگاه صنعتی اصفهان

4 دانشکده تربیت بدنی اصفهان

چکیده

مقدمه: فعالیت بدنی و سن از عوامل اثر گذار بر سطح لاکتات و لاکتات دهیدروژناز هستند و به نظر می رسد، فعالیت بدنی می تواند، تغییرات مورفولوژیک و متابولیک ناشی از این عوامل که همراه با افزایش سن، باعث کاهش توانایی و تضعیف عملکرد ورزشی می شوند را تعدیل نماید. هدف: هدف از مطالعه حاضر، بررسی آثار تمرین تناوبی بر سطح لاکتات و فعالیت آنزیم لاکتات دهیدروژناز موش های پیر و جوان بود. روش کار: تعداد 40 سر موش در دو گروه سنی پیر (سن 27 ماه و وزن 31± 389 گرم) و جوان (سن 3 ماه و وزن 13± 224 گرم) تهیه شده و هر گروه، به طور تصادفی به دو گروه شاهد (10 = n) و تجربی (10 = n) تقسیم شدند. پروتکل تمرینی شامل، 4 دقیقه دویدن و 2 دقیقه استراحت فعال در10وهله تمرینی روی گروه تجربی اجرا شد. این برنامه به مدت 60 دقیقه، 6 جلسه در هفته و به مدت 8 هفته بصورت فزاینده روی نوارگردان انجام شد. موش ها 24 ساعت بعد از آخرین جلسه تمرینی، با ترکیبی از کتامین و زایلازین بیهوش شدند و خونگیری برای اندازه گیری لاکتات و فعالیت آنزیم LDH، از قلب حیوان انجام شد. تجزیه و تحلیل اطلاعات با استفاده از آزمون های تحلیل واریانس یک طرفه و تعقیبی توکی انجام شد. یافته ها: بر اساس نتایج تحقیق، تفاوت معنی داری در سطح لاکتات خون چهار گروه مشاهده نشد، ولی در میزان فعالیت آنزیم LDH، تفاوت معنی داری بین گروه جوان تجربی و جوان شاهد دیده شد (05/0 p <). نتیجه گیری: این نتایج نشان دهنده افزایش پاکسازی لاکتات بعد از تمرین تناوبی است. به علاوه به نظر می رسد، تاثیر تمرین روی پاکسازی لاکتات در جوانی و سالمندی مشابه باشد. پایش لاکتات جریان خون برای پرسازی مجدد گلیکوژن عضلات و تنظیم PHi یک مزیت مهم است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The effects of intermittent training and age on blood lactate (La) Level and lactate dehydrogenase enzyme (LDH) activity in male wistar rats.

نویسندگان [English]

  • Allahyar Arabmomeni 1
  • Hamid Mohebi 2
  • Farhad Rahmaniniya 2
  • Ahmad Reyasi 3
  • Mohammad Marandi 4

1

2

3

4

چکیده [English]

Introduction: Physical activity and age are the factors affecting on the lactate level and lactate dehydrogenase enzyme activity. Objectives: The purpose of this study was to assess the effects of intermittent training on blood lactate level and lactate dehydrogenase enzyme activity in old and yang male Wistar rats. Methodology: Forty male Wistar rats were divided into two old (aged 27 months and weight 389±31 g) and young groups (aged 3 ± 4 months and weight 224±14 g) and they were selected as a case study.Each group was assigned into the training (n = 10) and control (n=10) groups randomly.Training group performed encremental intermittent exercise on a treadmill 6 times/wk for 8wk. It consisted of 10 bouts of 4 min running interspersed by 2 min of active rest. Rats were anesthetized with a mixture of ketamine (100 mg/kg b/wt) and xylazine (10 mg/kg b/wt). To measure lactate and LDH, blood sample was obtained via cardiac puncture at rest, 24 hours after the last session exercise. For data analysis, statistical significance was assessed by one way-ANOVA and Tukey's post-hoc tests. All data are reported as means ±SD. Results: The results showed no significant differences in blood lactate level between four groups, but LDH enzyme activity in the young training group was significantly higher than the control group (p < 0/ 05). Conclusion: These results indicate that lactate is likely decreased by intermittent training. It is benefit for lactate clearance after exercise. Furthrermore, it seems that the effect of training on lactate clearance is similar for both young and elderly. This potential is important advantage for muscle glycogen replenishment and may in turn favor better muscle pH regulation.

کلیدواژه‌ها [English]

  • : Intermittent training
  • Lactate
  • Lactate dehydrogenase