مقایسه تاثیر طب فشاری در نقطه SP6 و رفلکسولوژی پا بر شدت درد مرحله اول زایمان

نویسندگان

1 گروه مامایی دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران

2 دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران

3 تهران ،ایران

چکیده

مقدمه:زایمان ازدردناک ترین مواردی است که زنان درطول زندگی خودتجربه می کنند.طب فشاری ورفلکسولوژی روشهایی ساده،ارزان وغیرتهاجمی بوده که برای تسکین درد بکارمیروند.این مطالعه با هدف مقایسه تاثیرطب فشاری درنقطه یSP6 و رفلکسولوژی پا بر شدت درد وطول مدت مرحله اول زایمان انجام گرفت. روش کار: تحقیق به شیوه کارآزمایی بالینی با 106 زن بارداردربخش لیبر بیمارستان شهید اکبرآبادی تهران انجام شد.با درنظرگرفتن معیارهای خروج ازمطالعه 92 نمونه شامل (28 نفر) در گروه طب فشاری در نقطه SP6 ،(30 نفر) در گروه رفلکسولوژی و( 34نفر)درگروه سوم مراقبت روتین قرارگرفتند.سه گروه ازنظرویژگیهای دموگرافیک ومامایی همسان بودند.ابزارها شامل پرسشنامه دموگرافیک، چک لیست مشاهده ومعاینه ومقیاس آنالوگ دیداری دردبود.درسه گروه شدت درد درآغازمطالعه، قبل وبعدازمداخله اول (دیلاتاسیون 4-5) ومداخله دوم (دیلاتاسیون 7-8) ارزیابی شد. یافته ها:نتایج آزمون کروسکال والیس نشان داد که شدت درد درآغازمطالعه وقبل ازمداخله اول در بین سه گروه اختلاف معنی داری نداشت،بعدازمداخله اول، قبل وبعدازمداخله دوم دربین سه گروه طب فشاری،رفلکسولوژی ومراقبت روتین اختلاف معنی داری بود(درهرسه مورد001/0= P).اگرچه میانگین نمره درد درگروه طب فشاری کمترازگروه رفلکسولوژی بود،اما آزمون من ویتنی بین دوگروه طب فشاری درنقطه SP6 ورفلکسولوژی پا بعد ازمداخله اول و دوم اختلاف معنی داری را نشان نداد.باآزمون ویلکاکسون مشخص شدکه نمره شدت درد بعد ازمداخله نسبت به قبل ازآن درگروه طب فشاری و رفلکسولوژی افزایش معناداری پیدا نکرده ولی درگروه مراقبت روتین شدت درد افزایش یافته است (001/0=P). نتیجه گیری:طب فشاری درنقطهSP6ورفلکسولوژی پا درکاهش شدت دردزایمان موثربوده،به نظرمیرسد بتوان ازاین روش ها بجای داروهای کاهش درد زایمان استفاده نمود.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Comparison between Effect Acupuncture on SP6 Point and Reflexology on the Severity of First-Stage Labor Pain.

نویسندگان [English]

  • soheila hajighasemali 1
  • Sedigheh Amir Ali Akbari 1
  • alireza akbarzadeh 2
  • reza heshmat 3

1

2

3

چکیده [English]

Background: Childbirth is one of the important and most painful phenomena that mothers experience in their lifetime. Acupressure and Reflexology are complementary therapy approaches and techniques that are simple, easy, inexpensive, non-invasive and non-pharmacological methods of pain relief. The aim of the research was to detrmine and compares the effect of acupressure at the SP6 point and reflexology on pain intensity and duration of first stage of labor Materials and Methods The present study was a randomized clinical trial. It was done on 92 low risk pregnant women in the delivery room of Shahid Akbar Abadi Hospital (from February to Jun 2014). They were categorized into 35 women in the acupressure group, 35 in the reflexology group and in the third group 36 samples received routine care. The three groups were as same as each other in the point of view of demographic and obstetrical characteristics. The data gathering tools were included a demographic questionnaire and an examination checklist. In addition, the severity of pain was evaluated with the visual analogue scale (0 to 10cm). In all groups pregnant women were asked to evaluate the severity of pain experienced at the start of the study, before and after the first (dilatation 4-5) and second (dilatation 7-8) intervention. Results: Kruskal Wallis test has showed no significant difference for pain severity at the start of study and before the first intervention among these three groups, however, the statistical test has shown significance differences after the first intervention, before and after the second intervention among them. The intensity of pain has increased significantly in the routine care group (P= 0.001). Our finding has indicated that the average pain score in the acupressure group was lower than reflexology group, but the Mann-Whitney test has shown no significant differences. The pain intensity of labor before and after of intervention with the Wilcoxon test in both stages has indicated that there were no significant differences after intervention in comparison with before the intervention in acupressure and reflexology group. However, in the routine care group the intensity of pain has significantly increased (P=0. 001). Conclusion: This study showed that foot reflexology and acupressure at the SP6 pain are effective in reducing labor pain. Application of no pharmacologic pain reduction technique instead of the pharmacological methods to relieve labor pain recommends.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: Pain
  • Length of labor
  • Acupressure
  • Reflexology