بررسی هیستوپاتولوژیکی تاثیرآنزیم آلکالین فسفاتاز بربافت کبد موش نر بالغ ویستار بر پایه مهارآنزیمی

نویسندگان

1 دانشگاه آزاد اسلامی جهرم

2 دانشگاه علوم پزشکی جهرم

چکیده

مقدمه و هدف:کبد بزرگترین غده بدن است، که دارای ترشحات مختلفی می باشد. آنزیم آلکالین فسفاتاز از جمله این ترشحات می باشد. هدف از انجام این پژوهش بررسی هیستوپاتولوژیکی تاثیرآنزیم آلکالین فسفاتاز بربافت کبد موش نر بالغ (ویستار) بر پایه مهارآنزیمی توسط آنزیمL- هموآرژنین می باشد. مواد وروش ها: این مطالعه تجربی روی 35 سر موش صحرائی نر بالغ نژاد ویستار انجام شد. موش ها به طور تصادفی به 5 گروه هفت تائی کنترل، شاهد، تجربی 1 و 2 و 3 تقسیم شدند. به گروه کنترل آب و غذا داده شد و هیچ ماده آزمایشی خاصی خورانده یاتزریق نشد.گروه شاهدصرفاً حلال تزریق شد. گروه تجربی1: مقدارmg/ml 2/0 آنزیم آلکالین فسفاتاز به هر موش تزریق گردید. گروه تجربی 2: مقدار mg/ml2 مهار کننده L- هموآرژنین به هر موش تزریق گردید. گروه تجربی3: ابتدا مقدار mg/ml 2L - هموآرژنین و بعد از 2 ساعت mg/ml 2/0 آنزیم آلکالین فسفاتاز تزریق گردید. همه تزریق ها برای مدت 5 روز انجام شد. در پایان دوره برای سنجش آنزیم ALP ( به عنوان شاخص آسیب کبدی) از بافت کبد برش های بافتی آماده گردید و داده‌های آماری توسط آزمون ANOVA در سطح معنا داری P<0.05 توسط نرم افزار SPSS نسخه 15 تعیین گردید. نتایج: با توجه به پژوهش حاضر مشخص شد که آلکالین فسفاتاز باعث تخریب بافتی کبد می شود و L- هموآرژنین به عنوان مهارکننده فعالیت آلکالین فسفاتاز تا حدودی باعث جلوگیری از تخریب سلول های کبد می گردد. L- هموآرژنین.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Histopathological investigation of the alkaline Phosphatase enzyme effect on the liver tissue changes of the male rat (Wistar) by enzyme inhibition study

نویسندگان [English]

  • Elaheh Samani Jahromi 1
  • Samaneh Zolghadri Jahromi 1
  • Hossein Kargar Jahromi 2

چکیده [English]

Introduction: The liver is the largest gland in the body which have different secretions. Alkaline phosphatase enzyme is one of them. This study aims to find histopathological effects of alkaline phosphatase enzyme in the liver tissue of male rat (wistar). Materials and Methods: In this experimental study, 35 adult male rats were studied. They were randomly divided into 5 groups with seven rats in each group, including: control, sham and testing 1, 2 and 3 respectively. Control group were nourished by food and water and no more experimental material was injected or fed. Sham group were injected just solvent. Group 1: 0.2 mg / ml alkaline phosphatase enzyme was injected into rats. In Group 2: 2 mg / ml L -homo arginine inhibitors were injected. Group 3: First 2 mg / ml L-homo arginine was injected, then after 2 hours, 0.2 mg/ ml alkaline phosphatase injection was done. All injections continued for 5 days. At the end of duration, a sample was prepared for evaluating ALP. Data was collected by using SPSS software and by one-way variance analytical tests (ANOVA) in significance P<0.05. Results: These studies showed that the alkaline phosphatase injection cause destructions in the liver tissue and using L- Homo-arginine inhibitors blocked these destructions in the liver cells

کلیدواژه‌ها [English]

  • Alkaline phosphatase
  • Liver
  • Enzyme inhibition
  • L- homo arginin